sluiten
De website van Vereniging Eigen Huis kan op oudere browsers mogelijk niet volledig correct werken.
Installeer de nieuwste versie van Internet Explorer of gebruik een andere browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.
Deel dit artikel:

Schenk- en erfbelasting

De ontvanger van een schenking doet hiervan aangifte en betaalt schenkbelasting.

Verhoogde schenkingsvrijstelling

De regels voor schenkingsvrijstelling zijn per 1 januari 2015 gewijzigd. Sommige huiseigenaren hebben nog te maken met de 'nasleep' van de oude regels. Daarom hieronder eerst de oude regels (2014) en daarna de nieuwe (2015).

2014
Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 was de maximale eenmalige vrijstelling voor schenkbelasting verhoogd van € 52.281 naar € 100.000. Eventueel eerder genoten vrijstellingen (indien geschonken door een ouder) kwamen in mindering op deze vrijstelling.Voorwaarde was wel dat het ging om:

  • de schenking van een woning
  • een schenking voor aanschaf, verbetering of onderhoud van een woning
  • een schenking voor aflossing van de eigenwoningschuld
  • óf schenking voor de afkoop van verschuldigde rechten van erfpacht, opstal en beklemming of betaling van de restschuld

Tot 1 januari 2015 was de eis komen te vervallen dat uitsluitend bij schenking door ouders aan hun kinderen de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling mag worden gebruikt. Bovendien verviel tijdelijk de eis dat de ontvanger tussen de achttien en veertig jaar moet zijn. Als deze schenking werd gebruikt voor de aankoop van de woning of aflossing van de eigenwoningschuld, dan moest het geld in 2014 besteed zijn. De overdracht van de woning (waaraan het geschonken geld is besteed) of de aflossing van de hypotheekschuld moet dus in 2014 plaatsvinden.

De staatssecretaris heeft in een besluit verduidelijkt hoe het precies werkt bij de aankoop van nieuwbouwwoningen. De tijdelijk tot een ton verhoogde schenkingsvrijstelling gold ook voor woningen in aanbouw waarvan in elk geval de eerste termijn in 2014 werd voldaan. Minstens 10% van de schenking moet in 2014 zijn besteed en het nog niet bestede bedrag van de schenking moet in 2015 worden besteed aan de bouwtermijnen die in 2015 vervallen.
Huizenkopers kunnen alleen gebruik maken van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling als zij de schenking in 2014 hebben ontvangen én uiterlijk 31 december 2014 de bouwgrond aan hen is geleverd. Ook moet de realistische verwachting er zijn dat uiterlijk op 31 december 2017 de woning opgeleverd zal zijn en te gebruiken is als hoofdverblijf.

Voor schenkingen voor verbouwingen van bestaande woningen geldt een ruimere bestedingsperiode. De schenking moet dan in het jaar van de schenking of in de twee jaar daarna zijn gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van de eigen woning.

2015
Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de oude eenmalige vrijstelling, die tot 1 oktober 2013 van toepassing was (2015: € 52.752. Die vrijstelling geldt alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Schenking voor de afbetaling van een restschuld blijft ook dan mogelijk. Het moet dan wel gaan om restschulden waarover renteaftrek mogelijk is. Dat wil zeggen dat de restschulden zijn ontstaan tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018.

Uitzondering: alleen in 2014 kan de verhoogde eenmalige schenkvrijstelling tot € 100.000 ook worden toegepast als daarmee restschulden worden afgelost die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012. Over deze oude restschulden is geen renteaftrek mogelijk.

Schenken

U kunt een schenking doen om iemand financieel te steunen. Ook is schenken een manier om de nalatenschap te verminderen. U kunt tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken (PDF, 37kB). De ontvanger van uw schenking moet een aangifte schenkbelasting indienen als de schenking boven de vrijstelling komt. Ook als u gebruik maakt van de eenmalige hoge vrijstelling voor schenkingen aan kinderen of een derde, moet de ontvanger van de schenking hiervan aangifte doen.

Schenken op papier

Wie veel vermogen heeft en wil voorkomen dat bij overlijden de kinderen veel belasting over de erfenis betalen, kan ervoor kiezen om vermogen te schenken op papier. Bij een schenking op papier ontvangt het kind een schenking, maar leent dat bedrag vervolgens weer terug aan zijn ouders. Op deze manier krijgt het kind (of de kinderen) een vordering op zijn ouder(s) die later in mindering wordt gebracht op zijn erfenis. De erfenis valt dan lager uit en dan hoeven de kinderen minder erfbelasting te betalen. Bovendien verlagen de ouders hun box 3 vermogen doordat zij een schuld hebben aan hun kind(eren). Kinderen hebben wel een vordering op de ouders, die zij in box 3 moeten opgeven.

De ‘schuld’ die ouders bij hun kind opbouwen, wordt bij de notaris vastgelegd in een schenkingsakte. Daarnaast moet er een rente worden berekend van minimaal 6%. Deze rente moet ook daadwerkelijk ieder jaar door de ouder(s) worden betaald. Wel mogen jaren worden ‘ingehaald’, maar dat moet uiterlijk voor overlijden van de ouder(s) hebben plaatsgevonden. Bovendien moet(en) de ouder(s) zelf de rente betalen en moet in dat geval samengestelde rente (dus ook rente op rente) worden betaald.

Bij een schenking op papier ontvangt het kind een schenking, maar leent datzelfde bedrag vervolgens weer terug aan zijn ouders. Het kind moet afhankelijk van de hoogte van de schenking mogelijk wel schenkbelasting betalen, maar op deze manier krijgt het kind een vordering op zijn ouders die later in mindering wordt gebracht bij de erfenis.

Erven

Als u erft, betaalt u erfbelasting over uw erfenis. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. U kunt de hoogte van de erfbelasting met onderstaande aanwijzingen inschatten:

  1. Bepaal welke vrijstelling van erfbelasting geldt (pdf). Die hangt af van de relatie u met de erfgenaam had. Er zijn meerdere groepen verkrijgers: partners, kinderen en kleinkinderen, zieke en gehandicapte kinderen, ouders en overige verkrijgers.
  2. Ga na of u meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Over het meerdere moet u erfbelasting betalen.

Tarieven schenkbelasting en erfbelasting

De tarieven van schenk- en erfbelasting (PDF, 42kB) zijn gelijk. Ze worden berekend over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Erfbelasting op geërfde woning

Als u een woning erft, betaalt u hierover wellicht erfbelasting die wordt geheven op basis van de WOZ-waarde van die woning. Bent u het niet eens met die waarde, dan kunt u daartegen bezwaar maken. U bent namelijk, samen met eventuele andere erfgenamen, de nieuwe eigenaar van de woning. Daardoor heeft u nu dezelfde rechten als de overledene. Om bezwaar te kunnen maken, moet u wel een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente.

Erft u in 2015 een woning of wordt deze u geschonken? Dan mag u bij de aangifte voor de schenk- of erfbelasting over 2015 kiezen welke WOZ-waarde u hanteert: die uit 2015 (met waardepeildatum 1-1-2014) of 2016 (met waardepeildatum 1-1-2015). Met de laagste van die twee waarden betaalt u minder schenk- of erfbelasting.

Als u niet kunt kiezen uit twee waarden omdat de WOZ-waarde voor 2016 nog niet bekend is, dan geeft u de WOZ-waarde uit 2015 op. Blijkt de WOZ-waarde uit 2016 uiteindelijk lager, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken de aanslag te corrigeren, óók als de bezwaartermijn al is verlopen.

Andere waardering serviceflats

Vanaf 2014 staat in de Successiewet dat bij serviceflats de waarde in het economisch verkeer maatgevend is voor erfbelasting. Bij andere woningen is de WOZ-waarde het uitgangspunt, maar bij serviceflats zijn er persoonlijke verplichtingen die de waarde verlagen. Denk daarbij aan verplichte afname van bijvoorbeeld warme maaltijden of bewaking.


Producten & diensten

WOZ en erfbelasting

De WOZ-waarde is uitgangspunt voor de erfbelasting. Het belang van een juiste WOZ-waarde is dan ook zeer groot.

Meer informatie ›

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

(033) 450 77 50

Onze ledenservice is op werkdagen bereikbaar van 08:30 - 16:30 uur

Of ga naar de contactpagina ›