sluiten
Let op! De website van Vereniging Eigen Huis kan op oudere browsers niet volledig correct werken.
Upgrade Internet Explorer of gebruik een andere browser zoals Google Chrome.
sluiten
Vereniging Eigen Huis maakt gebruik van cookies - Meer informatie.

Schenkbelasting en erfbelasting

De ontvanger van een schenking doet hiervan aangifte en betaalt schenkbelasting. Wie erft, betaalt erfbelasting. Hoeveel moet worden betaald, hangt af van de tarieven en eventueel geldende vrijstellingen. Erfbelasting op een geërfde woning wordt bepaald op basis vande WOZ-waarde van de woning. Erfgenamen kunnen bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-bepaling.

Schenkingsvrijstelling tijdelijk verhoogd

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt de eenmalige vrijstelling voor schenkbelasting verhoogd naar 100 duizend euro. Voorwaarde is wel dat de schenking verband houdt met de schenking van een woning, de schenking van een bedrag voor aanschaf, verbetering of onderhoud van een woning, aflossing van de eigenwoningschuld óf afkoop van verschuldigde rechten van erfpacht, opstal en beklemming of betaling van de restschuld. In deze periode vervalt ook tijdelijk de eis dat uitsluitend ouders eenmalig verhoogde schenkingen mogen doen. Bovendien vervalt tijdelijk de eis dat de ontvanger tussen de achttien en veertig jaar moet zijn. Als deze schenking wordt gebruikt voor de aankoop van de woning of aflossing van de eigenwoningschuld, dan moet het geld in 2014 besteed zijn. De overdracht van de woning (waaraan het geschonken geld wordt besteed) of de aflossing van de hypotheekschuld moet dus in 2014 plaatsvinden.

Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de oude eenmalige vrijstelling, die tot 1 oktober 2013 van toepassing was: € 51.407. Schenking voor de afbetaling van een restschuld blijft ook dan mogelijk. Het moet dan wel gaan om restschulden waarover renteaftrek mogelijk is. Dat wil zeggen dat de restschulden zijn ontstaan tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018. Eventueel eerder genoten vrijstellingen (indien geschonken door een ouder) komen in mindering op deze vrijstelling.

Uitzondering: alleen in 2014 kan de verhoogde eenmalige schenkvrijstelling tot € 100.000 ook worden toegepast als daarmee restschulden worden afgelost die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012. Over deze oude restschulden is geen renteaftrek mogelijk.

Schenken

U kunt een schenking doen om iemand financieel te steunen. Ook is schenken een manier om de erfbelasting op de nalatenschap te verminderen. U kunt tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken (PDF, 37kB). De ontvanger van uw schenking moet een belastingaangifte schenkbelasting indienen als de schenking boven de vrijstelling komt. Ook als u gebruik maakt van de eenmalige hoge vrijstelling voor schenkingen aan kinderen of een derde, moet de ontvanger van de schenking hiervan aangifte doen.

Schenken op papier

Wie veel vermogen heeft en wil voorkomen dat bij overlijden de kinderen veel belasting over de erfenis betalen, kan ervoor kiezen om vermogen te schenken op papier. Bij een schenking op papier ontvangt het kind een schenking, maar leent dat bedrag vervolgens weer terug aan zijn ouders. Op deze manier krijgt het kind (of de kinderen) een vordering op zijn ouder(s) die later in mindering wordt gebracht op zijn erfenis. De erfenis valt dan lager uit en dan hoeven de kinderen minder erfbelasting te betalen. Bovendien verlagen de ouders hun (box 3) vermogen doordat zij een schuld hebben aan hun kind(eren). De ‘schuld’ die ouders bij hun kind opbouwen, wordt bij de notaris vastgelegd in een schenkingsakte. Daarnaast moet er een rente worden berekend van minimaal 6%. Deze rente moet ook daadwerkelijk ieder jaar door de ouder(s) worden betaald. Wel mogen jaren worden ‘ingehaald’, maar dat moet uiterlijk voor overlijden van de ouder(s) hebben plaatsgevonden. Bovendien moet(en) de ouder(s) zelf de rente betalen en moet in dat geval samengestelde rente (dus ook rente op rente) worden betaald.

Erven

Als u overlijdt, betalen uw nabestaanden erfbelasting over uw erfenis. Hoeveel dat is, hangt af van de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. U kunt de hoogte van de erfbelasting op dit moment eenvoudig nagaan:

  1. Bepaal welke vrijstelling van erfbelasting geldt (pdf). Die hangt af van welke relatie u met de erfgenaam heeft. Er zijn meerdere groepen verkrijgers: partners, kinderen en kleinkinderen, zieke en gehandicapte kinderen, ouders en overige verkrijgers.
  2. Ga na of uw erfgenamen bij uw overlijden meer erven dan het vrijgestelde bedrag. Over het meerdere moeten zij erfbelasting betalen.

Tarieven schenkbelasting en erfbelasting

De tarieven van schenk- en erfbelasting (PDF, 42kB) zijn gelijk. Ze worden berekend over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Erfbelasting op geërfde woning

Wie een woning erft, betaalt hierover erfbelasting die wordt geheven op basis van de WOZ-waarde van de woning. Zijn de kinderen het niet eens met die waarde, dan kunnen zij daartegen bezwaar maken. Zij zijn namelijk de nieuwe eigenaren en hebben daarmee dezelfde rechten als de ouder(s) hadden. Om bezwaar te kunnen maken, moeten zij wel een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente.

Erft u in 2013 een woning of wordt deze u geschonken? Dan mag u bij de aangifte voor de schenk- of erfbelasting over 2013 kiezen welke WOZ-waarde u hanteert: die uit 2013 of 2014. Dit is sinds 2012 mogelijk. Met de laagste van die twee waarden betaalt u minder schenk- of erfbelasting.

Als u niet kunt kiezen uit twee waarden omdat de WOZ-waarde voor 2014 nog niet bekend is, dan geeft u de WOZ-waarde uit 2013 op. Blijkt de WOZ-waarde uit 2014 uiteindelijk lager, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken de aanslag te corrigeren, óók als de bezwaartermijn al is verlopen.

Bij een schenking op papier ontvangt het kind een schenking, maar leent datzelfde bedrag vervolgens weer terug aan zijn ouders. Het kind moet afhankelijk van de hoogte van de schenking mogelijk wel schenkbelasting betalen, maar op deze manier krijgt het kind een vordering op zijn ouders die later in mindering wordt gebracht bij de erfenis.

Andere waardering serviceflats

Vanaf 2014 staat in de Successiewet dat bij serviceflats de waarde in het economisch verkeer maatgevend is voor erfbelasting. Bij andere woningen is de WOZ-waarde het uitgangspunt, maar  serviceflats kennen persoonlijke verplichtingen die de waarde verlagen. Denk daarbij aan verplichte afname van bijvoorbeeld warme maaltijden of bewaking.


Deel dit artikel:

Producten & diensten

WOZ en erfbelasting

De WOZ-waarde is uitgangspunt voor de erfbelasting. Het belang van een juiste WOZ-waarde is dan ook zeer groot.

Meer informatie ›

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

(033) 450 77 50

Onze ledenservice is op werkdagen bereikbaar van 08:30 - 16:30 uur

Of ga naar de contactpagina ›