Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Vereniging Eigen Huis: 'Waterschapslasten moeten fors omlaag'

Geplaatst op 11 feb 2010 , bijgewerkt 11 feb 2010, 23:00

Tarieven waterschappen stijgen in 2010 met bijna 3% De waterschapslasten voor Nederlandse huishoudens stijgen in 2010 met bijna 3%. Dat biedt volge...

Tarieven waterschappen stijgen in 2010 met bijna 3%

De waterschapslasten voor Nederlandse huishoudens stijgen in 2010 met bijna 3%. Dat biedt volgens Vereniging Eigen Huis geen enkele reden tot tevredenheid. We betalen in Nederland met zijn allen nog steeds te veel. Door de grote inefficiency liggen de lasten die de waterschappen doorberekenen aan de ingezeten, op een veel te hoog niveau.

Schoon water kan veel goedkoper

Nu iedereen in Nederland wordt gevraagd de tering naar de nering te zetten, is Vereniging Eigen Huis van mening dat ook de waterschappen eraan moeten geloven. Een belangrijke efficiencyslag is te maken door het samenvoegen van het beheer van riolering en zuivering in zelfstandige afvalwaterbedrijven. Momenteel worden deze taken nog door respectievelijk gemeenten en waterschappen los van elkaar uitgevoerd. Onderzoek wijst uit dat een samenvoeging van deze afvalwatertaken structureel tot een besparing van € 600 miljoen leidt.

Vereniging Eigen Huis is van mening dat deze samenvoeging moet worden afgedwongen met een afvalwaterwet, omdat zij bang is dat deze anders niet tot stand wordt gebracht door de waterschappen. Vereniging Eigen Huis zal het kabinet middels een brief op de noodzaak en urgentie van een afvalwaterwet wijzen.

Waterschappen moeten efficiënter werken

Ook het verminderen van het aantal waterschappen leidt ertoe dat waterschappen in de toekomst doelmatiger en efficiënter kunnen werken. Ook de Unie van Waterschappen staat achter het idee om te komen tot een goedkoper waterbeheer in Nederland. Vereniging Eigen Huis benadrukt dat nú het moment is om te besparen en dat er tempo moet worden gemaakt met het zetten van doelmatige stappen.

Waterschapslasten stijgen in 2010 met bijna 3%

De waterschapslasten stijgen in 2010 met gemiddeld bijna 3%, dat is drie maal de verwachte inflatie. De stijging geldt voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens. Vorig jaar hadden vooral eenpersoonshuishoudens te lijden onder een aanzienlijke lastenstijging van 17%, terwijl gezinnen zo´n 5% meer gingen betalen.

Het lijkt erop dat alle aandacht voor en kritiek op de forse stijgingen van 2009 zijn effect heeft gehad. De waterschappen zijn dit jaar, 2010, voorzichtiger geworden met het doorvoeren van lastenstijgingen. Toch voeren enkele waterschappen in deze tijd van economische malaise forse tariefstijgingen door.

Forse stijging tarieven waterschappen

Zo laat het Hoogheemraadschap Rijnland de tarieven met bijna 10% stijgen. Dit, terwijl er na de waterschapsverkiezingen beloofd werd de tariefstijgingen zo beperkt en geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Ook Delfland laat een aanzienlijke stijging zien van ruim 8%.

Het Waterschap Veluwe liet na de verkiezingen opschrijven, dat ze er nadrukkelijk naar zouden streven om de lastenstijgingen te beperken tot het inflatieniveau. De lastenstijging voor eenpersoonshuishouden bedraagt 6% en voor meerpersoonshuishoudens 5%.

Onafhankelijk toezicht waterschappen noodzakelijk

Vereniging Eigen Huis is van mening dat de waterschappen de tariefstijgingen en de grote verschillen in tarieven beter moeten verantwoorden aan de consument. De vereniging pleit in dat kader al jaren voor onafhankelijk toezicht door een landelijke rekenkamer op de tarieven en efficiency van de waterschappen.

Uitgangspunten onderzoek waterschapslasten

Onderzoek onder de waterschappen is uitgevoerd door Marlyse Research in opdracht van Vereniging Eigen Huis. De uitgangspunten hierbij waren:

  • De opgevraagde tarieven voor 2010;
  • Definitieve, vastgestelde tarieven die een eigenwoningbezitter in rekening gebracht krijgt;
  • Eigenwoningbezitter inwoner van het waterschap, woning heeft WOZ-waarde van € 250.000,-
  • Woning is aangesloten op de riolering;
  • Situatie 1: meerpersoonshuishouden, vier personen;
  • Situatie 2: eenpersoonshuishouden, één persoon;
  • Totaal in rekening gebrachte belastingen, inclusief zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing en heffing voor wegenbeheer (indien van toepassing);
  • Indien sprake is van een gedifferentieerd tarief wordt uitgegaan van het tarief 'binnendijks'.

Bron: Vereniging Eigen Huis
Amersfoort, 12 februari 2010.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers