Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Vereniging Eigen Huis bepleit oprichting Stichting van het Wonen

Geplaatst op 28 mrt 2010 , bijgewerkt 28 mrt 2010, 22:00

Visiedocument 'Woningmarkt in beweging' aangeboden aan Van Middelkoop Vereniging Eigen Huis bepleit de oprichting van een Stichting van het Wonen. ...

Visiedocument 'Woningmarkt in beweging' aangeboden aan Van Middelkoop

Vereniging Eigen Huis bepleit de oprichting van een Stichting van het Wonen. In deze stichting zouden de belangrijke, op de woningmarkt actieve maatschappelijke partijen vertegenwoordigd moeten zijn.

Doel van de stichting is de gezamenlijke denkkracht en creativiteit in te zetten èn het gebundelde handelingsvermogen aan te spreken om samen met het kabinet een daadwerkelijke transitie op de woningmarkt in gang te zetten.

Dat staat in het visiedocument ‘Woningmarkt in beweging’ dat Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis vandaag aanbiedt aan minister Van Middelkoop van Wonen, Wijken en Integratie (WWI).

'Woningmarkt in beweging' en 3-puntenplan (PDF)

Denkkracht en creativiteit inzetten voor transitie op de woningmarkt

De stichting moet zich inzetten om een transitie langdurig vol te houden, waar nodig bij te sturen en van nieuwe impulsen te voorzien. Een Stichting van het Wonen zou niet primair dienen als adviesorgaan aan de overheid, maar veel meer als overlegorgaan met de overheid. De Stichting van het Wonen zou dezelfde status moeten hebben als bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid.

Politiek moet sturing geven aan woningmarkt

Algemeen directeur Marlies Pernot: “Politiek en bestuur hebben zich de laatste jaren bewust onthouden van een duidelijke, samenhangende visie op het wonen. Er is daardoor geen sturing gegeven op het beter laten functioneren van de woningmarkt. Vereniging Eigen Huis roept de Nederlandse overheid en de Nederlandse politiek op om – samen met maatschappelijke partners – dit vanaf nu anders te doen. Alleen dan kan aan de woonbehoeften van burgers worden voldaan”, aldus Marlies Pernot.

Niet alleen ingrijpen woningmarkt om te bezuinigen

Vereniging Eigen Huis is van mening dat de overheid zich moet onthouden van ad hoc-maatregelen die slechts een bezuinigingsdoel dienen, terwijl ze in werkelijkheid een broos herstel op de woningmarkt en in de economie de kop dreigen in te drukken. De overheid kan daarentegen op korte termijn wèl maatregelen nemen die passen binnen een langetermijnvisie zoals hierboven geschetst. Vereniging Eigen Huis doet de volgende concrete aanbevelingen.

'Woningmarkt in beweging': 3-puntenplan

1. Vertrouwen wekken

Neem de voortdurende dreiging van een beperking van de hypotheekrenteaftrek weg en kom niet met ad hoc-maatregelen die de lasten voor groepen huiseigenaren of kopers verhogen. Mensen krijgen het gevoel dat het overheidsbeleid op ieder moment kan veranderen.

Een mogelijke verzwaring van de woonlasten, met als gevolg een daling van de huizenprijzen, ontneemt mensen uitzicht op een betrouwbare en toekomstvaste eigen financiële planning. Mensen moeten kunnen blijven rekenen op betaalbaarheid van het wonen in een eigen huis en het waardebehoud van hun veelal hoog gefinancierde eigen woning. Vooral in de huidige marktsituatie, waarin sprake is van een vertrouwenscrisis, is een onvoorspelbare en wispelturige overheid fnuikend voor positieve ontwikkelingen op de woningmarkt.

Beperking hypotheekrenteaftrek? Praat erover mee in het forum

Lees meer in het Dossier hypotheekrenteaftrek

2. Doorstroming bevorderen

Doorstroming op de woningmarkt is belangrijk om mensen zo goed mogelijk te laten wonen. Indien nodig of gewenst, moeten mensen in staat zijn te verhuizen naar een huis dat beter past bij hun veranderde leefomstandigheden of woonwensen. Iedere verhuizing is een schakel in een verhuisketen en doorstroming is noodzakelijk om te zorgen dat in het onderste segment van de markt woningen vrijkomen voor de starters en lagere inkomens.

Een belangrijk instrument om doorstroming onmiddellijk op gang te brengen is het afschaffen van de overdrachtsbelasting en het reserveren van de sociale huursector voor een duidelijk afgebakende doelgroep. De groep burgers die buiten de sociale huursector valt moet kunnen kiezen tussen óf een huurwoning in de vrije sector óf een betaalbare koopwoning, bijvoorbeeld door koopsubsidies of startersleningen.

3. Risico reduceren

De overheid zou in de huidige omstandigheden de financiële sector moeten oproepen om aan zelfregulering te doen door de normen van aflossingsvrije hypotheken scherper te stellen. Mensen die een eigen huis (bijna) geheel met geleend geld financieren moeten niet gestimuleerd worden een geheel of grotendeels aflossingsvrije hypotheek aan te gaan. Het stimuleren van hypotheken waarop wordt afgelost vermindert het budgettaire beslag op de overheidsfinanciën en zal bij juiste vormgeving in de markt geen enorme schok teweeg brengen.

'Woningmarkt in beweging' en 3-puntenplan (PDF)

Stichting van het Wonen

De problemen op de woningmarkt zijn complex en structureel van aard. Er spelen grote en vaak ook tegengestelde belangen. Dit maakt het bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk, om vanuit de politiek en de rijksoverheid tot andere regelingen te komen waardoor de woningmarkt beter gaat functioneren.

Ook binnen de rijksoverheid worden verschillende aspecten van het wonen behartigd door verschillende bewindspersonen en departementen. Hieronder lijdt de samenhang in het woningmarktbeleid, voor zover van een dergelijk beleid de laatste jaren al gesproken kon worden.

Overheidsmaatregelen die de woningmarkt treffen worden in de huidige praktijk niet zelden ingegeven door beleidsoverwegingen vanuit andere beleidsterreinen. Marlies Pernot: "De overheid is inmiddels verworden tot de belangrijkste verstorende factor op de woningmarkt."

"Het is in het belang van alle burgers en alle belanghebbende partijen die bij de woningmarkt zijn betrokken om te komen tot meer afstemming, meer integraliteit, meer toekomstbestendigheid en meer synergie in het brede woningmarktdossier.
Een beter functionerende woningmarkt is niet alleen goed voor de samenleving, maar bespaart de overheid ook veel geld. Met de oprichting van de Stichting van het Wonen zou hiermee een aanvang gemaakt kunnen worden."

Bron: Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers