Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Berichten ouder dan een maand vind je terug in ons nieuwsarchief. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Reactie op Eerste Kamer Motie-de Boer

Geplaatst op 15 nov 2010 , bijgewerkt 15 nov 2010, 10:37

Vandaag staat er een artikel 'Motie senaat wekt woede Eigen Huis' in De Telegraaf. Hieronder de brief die Vereniging Eigen Huis naar de leden van de...

Vandaag staat er een artikel 'Motie senaat wekt woede Eigen Huis' in De Telegraaf. Hieronder de brief die Vereniging Eigen Huis naar de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft gestuurd.

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Betreft: commentaar van Vereniging Eigen Huis op Motie-De Boer c.s. (EK 32.500, C)

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Vereniging Eigen Huis vraagt uw aandacht voor het volgende.

Vereniging Eigen Huis heeft kennis genomen van de inhoud van de Motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen (EK 32.500, C) die op 9 november jl. tijdens de Algemene financiële beschouwingen in de Eerste Kamer is voorgesteld.

Omdat in deze motie wordt gesproken over een stevig draagvlak bij o.a. belangenorganisaties heeft Vereniging Eigen Huis behoefte om hier commentaar op te leveren. Dit betreft het volgende.

Vereniging Eigen Huis is beslist geen voorstander van deze motie om twee redenen:

  1. Ingekaderd in een verzoek om een integrale herziening van de woningmarkt wordt in de Motie-De Boer een beperking van de hypotheekrenteaftrek als doel gesteld. Specifiek wordt dit in verband gebracht met hogere inkomens.

    Vereniging Eigen Huis is weliswaar voorstander van een integrale herziening van de woningmarkt, maar in de ogen van de vereniging mag een dergelijke herziening niet als dekmantel worden gebruikt voor een plan dat primair als doel heeft om de hypotheekrenteaftrek te beperken.

    Een integrale herziening van de woningmarkt moet als doel hebben om deze beter te laten functioneren. Daarbij gelden wat ons betreft geen taboes, ook niet ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek. Een beperking van de renteaftrek kan één van de middelen zijn om het doel te bereiken, maar mag zeker niet als primair doel worden gesteld.

    Wij zijn ervan overtuigd dat een beter functionerende woningmarkt een aanzienlijke kostenbesparing oplevert voor het Rijk, ondermeer door de condities die daarmee worden geschapen om uiteindelijk op allerlei kostenposten te kunnen besparen, waaronder de hypotheekrenteaftrek. 
  2. Vereniging Eigen Huis vindt het in de huidige marktomstandigheden bijzonder onverstandig dat politieke partijen vanuit inkomenspolitieke- of bezuinigingsoverwegingen iedere keer opnieuw de hypotheekrenteaftrek ter discussie stellen. De woningmarkt is bij uitstek een vertrouwensmarkt. De afgelopen maanden konden wij een pril herstel van het consumentenvertrouwen op de woningmarkt constateren. Het prille herstel dreigt echter de kop te worden ingedrukt door uitspraken van gezaghebbende instanties of organen over een mogelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek. Deze motie is daar een voorbeeld van.

Vereniging Eigen Huis pleit er voor dat in gezamenlijkheid met de verschillende maatschappelijke organisaties een integraal hervormingsplan voor de woningmarkt wordt ontwikkeld. De vereniging heeft voorgesteld hiervoor een Stichting van het Wonen op te richten waarmee de continuïteit van het veranderingsproces kan worden gewaarborgd. Voor de huidige tijd pleit de vereniging ondermeer om vertrouwenwekkend beleid te voeren om daarmee de juiste condities te scheppen voor een voorspoedig herstel van de woningmarkt. Hoe eerder het herstel optreedt, hoe eerder vorm kan worden gegeven aan een grondige herziening.

Eerder dit jaar heeft Vereniging Eigen Huis haar visiedocument ‘Woningmarkt in beweging’ aangeboden aan demissionair minister Van Middelkoop van Wonen, Wijken en Intergratie. Dit visiedocument treft u als bijlage aan bij deze mail.

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers