Laatste update: 18 juli 2017 

Dit zijn de financiële veranderingen die u in 2017 kunt verwachten. 

Maximale hypotheek omlaag naar 101 % 

De maximale lening die u mag afsluiten voor een woning daalt van 102 % naar 101 % van de waarde van de woning. Dat betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Denk aan overdrachtsbelasting en financieringskosten. Het percentage daalt elk jaar een procent, tot 100 % in 2018.

Een van de uitzonderingen geldt voor kopers en eigenaren van huizen die 'noodzakelijke verbeteringen voor de veiligheid' nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om funderings- of dakherstel.

Het inkomen van de partner mag sinds 2017 voor 60 % meetellen bij de hypotheekaanvraag. In 2016 is dat nog voor de helft.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 50 %

De hypotheekrenteaftrek is sinds 1 januari 2017 weer iets verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2016 was dat 50,5 %.

Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072.

Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens is sinds januari 2017 weer jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Voor 2009 was dat ook het geval. 

  • Om de woningmarkt een impuls te geven is de kostengrens in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot € 350.000. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs afgebouwd naar € 245.000 in 2016.
  • De gemiddelde koopsom bedraagt vanaf januari 2017 € 245.000. 2016 is de maximale koopsom  € 231.132.
  • De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen bedraagt € 247.450 (101 % van de marktwaarde).
  • De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt € 259.700 (106 % van de marktwaarde).

Aanpassing starterslening 

De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold sindsdien een uitzondering. Die uitzondering is geëindigd op 31 december 2016. Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. 

Meer over de aanpassing van de starterslening

U kunt alleen gebruikmaken van de starterslening als uw gemeente deze aanbiedt.

Aanvragen die vóór 1 oktober 2016 bij SVn zijn binnengekomen en vóór 1 januari 2017 zijn gepasseerd, vallen nog onder de oude regels voor de starterslening.

5 vragen over de gewijzigde starterslening

Versoepeling voorwaarden vrijstelling kapitaalverzekering

Met ingang van 1 april 2017 zijn de looptijdseisen van de kapitaalverzekering en bankspaarrekening vervallen. U hoeft voor de uitkeringsvrijstelling sinds 1 april niet meer te voldoen aan het vereiste van 15 of 20 jaar premie betalen of sparen. U kunt dus ook in die situaties de polis of spaarrekening belastingvrij laten uitkeren. Wel is daarvoor vereist dat u met de uitkering uw eigenwoningschuld aflost. 

Heeft u een kapitaalverzekering van voor 15 september 1999, die geen kapitaalverzekering eigen woning is, maar in box 3 zit? Dan bent u niet verplicht om de uitkering te gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen. U mag de uitkering dan ook voor andere doelen gebruiken. 

Tot 1 april gold er al een verruiming voor bepaalde situaties. De kapitaalverzekering of bankspaarrekening kon toen al belastingvrij uitgekeerd worden, wanneer u uw woning verkocht had terwijl u al een nieuwe woning had gekocht, en wanneer het fiscaal partnerschap eindigde. Vrijstelling gold ook voor wie schuldhulpverlening van de gemeente ontving. Door de verruiming van de uitkeringsvrijstelling per 1 april hebben deze specifieke vrijstellingen geen betekenis meer. 

Schenkingsvrijstelling weer naar € 100.000

In 2017 is de eenmalige schenkingsvrijstelling verhoogd van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld.

De leeftijdsgrens voor ontvangers blijft liggen tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. En dat de schenking gespreid over 3 jaar mag worden gedaan (2017, 2018 en 2019), in plaats van voorheen in een jaar. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning. 

Als in 2015 of 2016 al een schenking is gedaan, geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal € 46.984, tot aan een totaalbedrag van € 100.000.

Normaal gesproken ontvang je binnen drie jaar na de aangifte schenkbelasting de aanslag, maar bij de gespreide schenking heeft de Belastingdienst daarvoor vijf jaar de tijd.

Uitstel vervallen aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten

Op dit moment kunt u als eigenaar van een rijksmonument 80 % van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Per 2017 zou deze aftrek vervallen en worden vervangen door een sobere subsidieregeling. Na kritiek uit de Tweede Kamer en belangenorganisaties heeft minister Bussemaker besloten dit voorstel aan te houden tot 2019. De huidige aftrekregeling geldt dus ook in 2017. De minister heeft een voorzet gegeven voor een aangepaste subsidieregeling. Die is ruimer dan de eerder voorgestelde regeling. In het nieuwe voorstel wordt over een hoger bedrag aan onderhoudskosten (tot € 30.000 in 2 jaar) subsidie gegeven en het subsidiepercentage stijgt van 25 % naar 35 % van de onderhoudskosten. Ook wordt het niet aftrekbare bedrag in het voorstel verlaagd van € 2.000 naar € 1.000 per jaar.  

Stijging opslag duurzame energie 

In 2017 betaalt een gemiddeld gezin via de energierekening ruim € 60 aan opslag voor duurzame energie. Naar verwachting zal dit bedrag verder stijgen tot € 227 in 2023. In 2016 bedroeg de opslag ongeveer € 40.

Nul-op-de-meter woning

Als u een nul-op-de-meter woning koopt, mag u in 2017 een bedrag van € 25.000 optellen bij de maximale hypotheek die u op basis van uw inkomen kunt krijgen. Dat is € 2000 minder dan in 2016.

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen

De subsidieregeling voor omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen loopt in 2017 door. 

Andere berekening vermogensrendementsheffing

De vrijstelling op de vermogensrendementsheffing is in 2017 verhoogd van € 24.437 naar € 25.000 per persoon. Over het vermogen boven deze grens moet u belasting betalen. 

Tot en met 2016 gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 4 % op het vermogen. Vanaf 1 januari 2017 wordt het rendementspercentage afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Bij een hoger vermogen komt u in een andere schijf terecht en gaat de Belastingdienst uit van een hoger rendement.

Het belastingtarief blijft met 30 % hetzelfde. Op termijn streeft het kabinet naar een heffing op het werkelijke rendement. De wijzigingen in 2017 zijn een eerste stap in die richting.

Lees meer

WOZ-waarden openbaar

De WOZ-waarden voor woningen zijn per 1 oktober 2016 openbaar. Via het online WOZ-waardeloket kunt u dan kosteloos toetsen of de WOZ-waarde die u begin 2017 ontvangt juist is.

Is uw gemeente nog niet aangesloten, dan betekent dat niet dat de gemeente ontheven is van haar verplichting om inzicht te geven. U kunt dan bij (de website van) uw gemeente informatie krijgen over het inzien van WOZ-waarden van woningen. Op de website van de Waarderingskamer kunt u zien in welke gemeenten de WOZ-waarden al wel via het waardeloket openbaar zijn.

Fonds duurzaam funderingsherstel

Op 28 maart 2017 is een fonds opgericht dat leningen gaat verstrekken voor het herstel van funderingen, zoals bij paalrot. Het fonds is vooral bedoeld voor huiseigenaren die op de reguliere hypotheekmarkt niet in aanmerking komen voor een nieuwe lening voor funderingsherstel, omdat ze een te laag inkomen hebben en/of een grotere hypotheeklening dan de woningwaarde.

Afschaffing precario ondergrondse leidingen

Veel huishoudens betalen via hun energierekening jaarlijks gemiddeld tientallen euro’s belasting op ondergrondse leidingen, de zogenoemde precario. De precario wordt per 1 juli 2017 definitief afgeschaft. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel hiertoe aangenomen. 

Niet alle gemeenten heffen precario. Gemeenten die de precario na 10 februari 2016 in hun verordening hebben opgenomen, mogen vanaf 1 juli 2017 geen belasting meer heffen op ondergrondse leidingen. Gemeenten die voor 2016 al precario hadden, mogen deze belasting nog tot 1 januari 2022 blijven heffen.

Meer over de afschaffing van precario

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid