Conflicten VvE

Binnen een VvE ontstaan soms problemen. Welke conflicten komen regelmatig voor en hoe lost u ze op?

Conflict bestuur

Een bestuur van een VvE zit meestal voor onbepaalde tijd. Is er bijvoorbeeld een conflict, dan kan de VvE een bestuur op elk moment ontslaan. Hiervoor is wel een meerderheid van de stemmen in de vergadering van eigenaren nodig.

Voor een professionele beheerder geldt vaak een opzegtermijn. Als de beheerder een wanprestatie heeft geleverd, geldt die opzegtermijn niet. Hij komt bijvoorbeeld zijn afspraken niet na of hij heeft de administratie niet goed uitgevoerd.   

Een besluit vernietigen

Appartementseigenaren nemen tijdens de VvE-vergadering besluiten. Deze kunnen nietig zijn of vernietigbaar.

Nietig besluit
Het besluit in strijd is met de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement of de statuten. Het besluit is dan meteen ongeldig.

Vernietigbaar besluit

  • Is niet tot stand gekomen zoals dat hoort, bijvoorbeeld volgens het splitsingsreglement. Of de agenda voor de vergadering is te laat opgestuurd of een besproken onderwerp stond niet op de agenda.
  • Is in strijd is met redelijkheid en billijkheid, een juridische term voor sociaal onaanvaardbaar.
  • Strookt niet met het huishoudelijk VvE-reglement.

Wilt u een besluit laten vernietigen, dan moet u een verzoek daartoe indienen bij de rechtbank sector kanton (voorheen kantonrechter). Dit moet binnen 1 maand nadat u van het besluit had kunnen weten. Gaat het besluit om de wijziging van de splitsingsakte, dan geldt hiervoor een termijn van 3 maanden. Een vernietigbaar besluit is pas ongeldig als de rechtbank dit heeft bepaald.

Geluidsoverlast

Heeft u geluidsoverlast van medebewoners in het appartementencomplex? Kijk of in het splitsings- of huishoudelijk reglement regels staan over bijvoorbeeld harde vloeren. Bij sommige complexen zijn harde vloeren, zoals parket, plavuizen en linoleum niet toegestaan of alleen onder normen die in het huishoudelijk reglement staan.

Bekijk meer tips bij overlast
Nederlandse Stichting Geluidshinder

VvE-lid betaalt niet

Soms betaalt een VvE-lid zijn maandelijkse bijdrage niet of niet op tijd. Stuur in dat geval een aanmaning.
Belangrijk is om hierin te vermelden dat:

  • er incassokosten worden berekend als de rekening niet binnen 14 dagen is betaald.
  • de hoogte van de incassokosten die zullen worden berekend wanneer er niet op tijd wordt betaald.
  • de openstaande rekening binnen 14 dagen moet zijn betaald.

Wanneer geen betaling volgt, kan de VvE de vordering uit handen geven aan bijvoorbeeld een incassobureau. Bij de meeste VvE ’s is in het splitsingsreglement opgenomen dat een incassobesluit moet zijn genomen voordat het bestuur een incassoprocedure kan opstarten. Tip:
de VvE kan bijvoorbeeld in de agenda voor de jaarlijkse vergadering een vergaderpunt:  'machtigen bestuur voor het nemen en uitvoeren van incassomaatregelen' opnemen. Neem dan op dat deze incassomaatregelen bestaan uit het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau dan wel deurwaarder en het starten van gerechtelijke procedures en het nemen van executiemaatregelen. Het is verstandig om het gehele incassobesluit in de notulen op te nemen.

VvE naar de rechter

Als appartementseigenaren er onderling niet meer uitkomen kan de VvE naar de rechter. Dat is wel prijzig en bovendien niet bevorderlijk voor de onderlinge verhoudingen. Procedures voor appartementen vallen vrijwel altijd onder de rechtbank, sector kanton (voorheen kantonrechter). In de sector kanton is een advocaat niet verplicht. Juridische hulp inschakelen is wel aan te raden.

Gaat het conflict over VvE-leden die iets willen tegenhouden? Dan kan uw VvE via de rechtbank het recht krijgen bepaalde besluiten toch te realiseren, tegen de wil van de tegenstemmer(s). Dit kan bijvoorbeeld als eigenaren medewerking weigeren zonder redelijke grond. Bijvoorbeeld door een wijziging van het splitsingsreglement of noodzakelijk onderhoud tegen te houden.

In plaats van een rechterlijke procedure te starten, kan uw VvE ook op een mediator af stappen.