Vanaf 1 maart 2018 kunt u de aangifte inkomstenbelasting over 2017 invullen. Is uw persoonlijke situatie veranderd, bijvoorbeeld door een verhuizing of verbouwing, dan kan het invullen van de aangifte een uitdaging zijn. Vereniging Eigen Huis helpt met 15 belastingtips.

1. Verwacht u teruggave? Doe vóór 1 april 2018 belastingaangifte. 

Dien uw aangifte inkomstenbelasting vóór 1 april 2018 in. U krijgt dan vóór 1 juli 2018 (dus binnen drie maanden) uw belastingteruggave met de voorlopige aanslag. Wie na 1 april aangifte doet, moet mogelijk langer dan drie maanden wachten. 

Lukt het niet om op tijd aangifte te doen? Dan kunt u de Belastingdienst al vanaf 1 februari 2018 om uitstel vragen (pdf). 

2. Welke gegevens zijn nodig voor de belastingaangifte? 

Bekijk het overzicht van de benodigde stukken; handig om alvast te verzamelen voordat u met de belastingaangifte aan de slag gaat. Niet alleen voor het invullen van de aangifte, maar ook voor het controleren van de vooraf ingevulde gegevens door de Belastingdienst.

3. Controleer de WOZ-waarde

Gebruik in uw aangifte inkomstenbelasting 2017 de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2016. In de vooraf ingevulde aangifte staat deze WOZ-waarde vaak al vermeld. Controleer of de Belastingdienst de juiste waarde heeft ingevuld.

Het aangifteprogramma rekent ook automatisch de hoogte van het eigenwoningforfait uit: dit is een percentage van de WOZ-waarde. Het eigenwoningforfait geldt alleen voor de periode waarin de woning uw hoofdverblijf was.

4. Heeft u in 2017 een huis gekocht, uw hypotheek overgesloten of uw hypotheek (gedeeltelijk) afgelost?

De kosten die u hierbij heeft gemaakt, zijn vaak aftrekbaar. Wat is aftrekbaar en wat niet? Bekijk ons overzicht van aftrekposten.

5. Bent u in 2017 verhuisd van koop- naar koopwoning?

Over de woning die uw hoofdverblijf is, heeft u recht op renteaftrek. Daarnaast heeft u, op grond van de Verhuisregeling, ruim drie jaar recht op renteaftrek over de woning die uw hoofdverblijf was of wordt. Dit is het geval wanneer u: 

  • de oude woning te koop heeft staan en al in uw nieuwe woning woont. De aftrek voor de oude woning geldt vanaf het moment dat deze woning leeg staat en te koop wordt aangeboden tot en met de daaropvolgende drie kalenderjaren;
  • nog in uw oude woning woont, omdat uw nieuwe woning in aanbouw is of wordt verbouwd. Dit geldt alleen als u kunt aantonen dat de in aanbouw zijnde woning in het desbetreffende kalenderjaar of in de drie daaropvolgende kalenderjaren uw hoofdverblijf wordt.

Voor de woning waarin u (nog) niet woont, hoeft u geen eigenwoningforfait op te geven.

6. Heeft u in de periode 2014 tot en met 2017 een woning verkocht met overwaarde?  

… en heeft u in 2017 weer een nieuwe woning gekocht? Dan moet u deze overwaarde investeren in de nieuwe woning. Wie dit niet doet en de volledige aankoopprijs van de nieuwe woning leent, heeft geen recht op renteaftrek over het leenbedrag ter grootte van die overwaarde. Dit is het gevolg van de Bijleenregeling (pdf).

7. Heeft u in 2017 een woning verkocht met een restschuld?

Sluit u voor de financiering van de restschuld een lening af, dan is de rente over deze lening voor de duur van vijftien jaar aftrekbaar in box 1. Geef de aftrekbare rente in de belastingaangifte op bij het onderdeel 'Hypotheken en andere schulden' bij de vraag 'Had u een restschuld voor een woning die u na 28 oktober 2012 heeft verkocht?'.

8. Heeft u de hypotheek in 2017 volledig of voor het grootste deel afgelost?

Dan kan het voorkomen dat het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare rente en kosten van de eigen woning. U hoeft over het positieve verschil geen inkomstenbelasting te betalen, omdat u in 2017 recht heeft op een extra aftrekpost vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld (wet Hillen).

Vanaf 2019 wordt deze extra aftrekpost geleidelijk in dertig jaar afgebouwd en moet u over het positieve verschil wel inkomstenbelasting betalen. Hier heeft u in de belastingaangifte over 2017 dus nog niet mee te maken.

9. Bent u vorig jaar gescheiden en verhuisd, en woont uw ex-partner nog wel in de gezamenlijke woning?

Voor de inkomstenbelasting is de woning dan niet langer uw hoofdverblijf. Toch komt u dankzij de Scheidingsregeling (pdf) nog steeds in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Deze regeling start op het moment dat u uit de woning vertrekt en duurt maximaal twee jaar. Gedurende die periode geeft u alsnog uw deel van het eigenwoningforfait op en mag u ook uw deel van de betaalde rente over de schuld in aftrek brengen.

Omdat uw ex-partner in de woning blijft wonen, mag u daarnaast alimentatie, ter hoogte van uw deel van het eigenwoningforfait, in aftrek brengen. In de belastingaangifte vult u de alimentatie in bij 'Uitgaven voor alimentatie aan een ex-partner en andere onderhoudsverplichtingen' onder 'Uitgaven'. 

Uw ex-partner moet dit bedrag in de aangifte opgeven als ontvangen partneralimentatie bij het onderdeel 'Inkomsten' bij de vraag over 'Ontvangen partneralimentatie'. Lees meer in paragraaf 4.3 van de Belastingwijzer.

10. Heeft u uw woning in 2017 tijdelijk verhuurd via Airbnb?

De opbrengst van vakantieverhuur is niet geheel belastingvrij. Lees in de blog ‘Airbnb of niet?’ wat u bij vakantieverhuur precies moet opgeven in de aangifte inkomstenbelasting.

11. Stond uw voormalige woning in 2017 in de verkoop en werd deze ook tijdelijk verhuurd?

Het tijdelijk verhuren van een te koop staande woning heeft fiscale gevolgen. De woning verhuist tijdens de verhuur tijdelijk van box 1 naar box 3 en weer terug naar box 1 als de woning weer leeg in de verkoop komt. 

Tijdens de verhuur van de woning is de hypotheekrente dus niet aftrekbaar. Maar komt de woning binnen de termijn van de Verhuisregeling weer leeg te koop te staan, dan kan de rente voor de schuld op die woning weer worden afgetrokken. De Bijleenregeling (pdf) treedt pas in werking op het moment dat de woning wordt verkocht of als de termijn van de Verhuisregeling eindigt. 

Werd de woning op 1 januari 2017 al verhuurd, dan moet u de WOZ-waarde van de woning en de hoogte van de schuld opgeven in box 3.

12. Heeft u vorig jaar geld geleend voor een verbouwing via een depotrekening?

Een verbouwingsdepot valt tot maximaal twee jaar na het afsluiten van de lening in box 1, daarna in box 3. In de eerste zes maanden na storting van het verbouwingsdepot is de rente die u over uw schuld betaalt fiscaal aftrekbaar. Voor het berekenen van de renteaftrek hoeft u gedurende die periode geen rekening te houden met de rente die u ontvangt over de depotrekening (vergoeding van de bank).

Na de eerste zes maanden en tot maximaal twee jaar na storting van het verbouwingsdepot moet u de ontvangen depotrente wel verrekenen met de betaalde hypotheekrente voor het berekenen van de aftrek. Lees meer over de fiscale gevolgen bij een verbouwing.

13. Heeft u vorig jaar een nieuwbouwwoning gekocht? 

In veel gevallen werkt uw hypotheekverstrekker met een bouwdepot. Hieruit worden de bouwkosten betaald. Omdat de depotrekening leeg loopt, ontvangt u hierover dus steeds minder rente.

Aan de andere kant betaalt u rente op de hypotheek. Deze blijft gelijk. Het verschil tussen de te betalen en ontvangen rente wordt dus groter. Dit verschil mag u gedurende de eerste twee jaar na het afsluiten van de hypotheek in uw belastingaangifte aftrekken.

Is de bouw na twee jaar nog niet klaar, dan moet u het resterende deel van het depot en het deel van de hypotheek dat daaraan gelijk is, opgeven in box 3. De rente over dit deel van de schuld is na twee jaar niet meer aftrekbaar.

Betaalt u vervolgens weer kosten uit het depot, dan gaat het daarmee overeenkomende hypotheekdeel ook naar box 1. Vanaf dat moment is de rente daarover aftrekbaar.

14. Fiscaal partner? Verdeel aftrekposten

Door het fiscaal partnerschap worden belastingaangiftes aan elkaar gekoppeld. Zo kunnen fiscale partners de aftrekpost in verband met hun woning naar eigen inzicht verdelen.

Door de aftrek te verschuiven naar degene met het hoogste inkomen, krijgt u in sommige situaties een hogere gezamenlijke belastingteruggave.

15. Pas de voorlopige aanslag 2018 op tijd aan

Ontvangt u maandelijks een voorlopige teruggave van de Belastingdienst? En is er vorig jaar of dit jaar iets veranderd in uw persoonlijke situatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw maandelijkse teruggave.

Voorkom dat u in 2018 maandelijks te veel belastingteruggave ontvangt en pas de voorlopige aanslag op tijd aan. Lees in ons stappenplan hoe dat werkt.

Meer over de belastingaangifte

Meer informatie over de fiscale behandeling van uw eigen woning, de schuld en de kapitaalverzekering in de Aangifte Inkomstenbelasting 2017? Lees de Belastingwijzer (pdf).

 

 

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting
Over uw woning betaalt u een deel inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Maar u mag bepaalde kosten ook als aftrekpost opgeven. Hoe zit dat precies? Belastingaangiftekeyboard_arrow_right

WOZ

WOZ
In januari of februari ontvangen huiseigenaren een WOZ-beschikking van hun gemeente. Wat is de WOZ en hoe kunt u bezwaar maken? Alles over de WOZkeyboard_arrow_right

Erfbelasting

Erfbelasting
Over een erfenis betaalt u erfbelasting. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. Lees meerkeyboard_arrow_right
Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.