Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u een aantal rechten waardoor u controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens.

Recht op informatie

U moet kunnen nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. Daarom moeten Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen u informeren over het doel (of de doeleinden) van het verzamelen van uw persoonsgegevens. Het doel van Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen met betrekking tot het verzamelen van uw persoonsgegevens is om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap en overige overeenkomsten met u en om u te kunnen informeren over (nieuwe) producten en diensten.

Recht op inzage

U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan. Naast naam, adres, woonplaats, bank- en gironummer en e-mailadres, wordt ook vastgelegd welke diensten en producten u van Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen afneemt. Verder worden geen gegevens van u verwerkt of opgeslagen. Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat u inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat anderen uw gegevens corrigeren of dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren. Zorg er dus voor dat u in de brief uw volledige naam en voorletters vermeldt, uw geboortedatum en volledige adres en eventueel uw telefoonnummer. Voeg bij de brief een kopie van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.  

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

U kunt ons schriftelijk verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (correctierecht). Dat kan als de gegevens die gebruikt worden feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen. Wij zullen binnen vier weken reageren op uw verzoek, een weigering zullen we motiveren. In geval van inwilliging van het verzoek zullen wij uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen of verwijderen en andere organisaties aan wie de gegevens zijn verstrekt (bijvoorbeeld in verband met de verzending van ons maandblad) op de hoogte stellen. 

Recht van verzet

Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen het gebruik van uw gegevens door Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen. Er zijn twee vormen van verzet:

  1. U kunt in enkele gevallen verzet aantekenen in verband met uw bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen moeten dan beslissen of zij stoppen met de verwerking of hiermee doorgaan omdat zij menen hiervoor een goede reden te hebben
  2. Zodra u verzet aantekent tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële en charitatieve doelen, zullen Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen uw gegevens onmiddellijk verwijderen. Dit is het absolute recht van verzet. U hoeft niet te zeggen waarom u vindt dat de gegevens moeten worden verwijderd. 

Geschillen

U kunt de volgende acties ondernemen bij geschillen over het uitoefenen van uw rechten:

  1. U kunt binnen zes weken een verzoek tot bemiddeling indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB).
  2. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank met het verzoek Vereniging Eigen Huis een bevel te geven. De rechter kan bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis gebieden bepaalde gegevens uit haar computersysteem te verwijderen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het College Bescherming Persoonsgegevens

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid