Overlast van buren

Wat zijn de regels met betrekking tot overlast? En wat kun je het beste doen bij overlast van je buren?

Er bestaan geen echte criteria voor overlast. Jouw buren mogen je uiteraard niet teveel hinder bezorgen met geluid en stank. Van overlast is sprake als het vaak voorkomt en lang duurt. Een buurman die af en toe piano speelt kan vervelend zijn. Maar het valt niet onder overlast. Dat is wel het geval als hij vaak of langdurig en op ongepaste tijden muziek speelt. 

Wet aanpak woonoverlast

Sinds 1 juli 2017 is de 'Wet aanpak woonoverlast' in werking getreden. Deze wet geeft burgemeesters meer mogelijkheden iets te doen tegen burgers die ernstige overlast veroorzaken.

5 vragen en antwoorden over de Wet aanpak woonoverlast

Tips bij overlast

Probeer eerst het probleem in goed overleg of via buurtbemiddeling op te lossen. Lukt dat niet, dan zijn er verschillende (juridische) mogelijkheden om iets te doen tegen erge woonoverlast.   

Naar de rechter

In de wet staat dat je mensen die in jouw buurt wonen geen onrechtmatige hinder mag toebrengen. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Denk daarbij aan lawaai, stank of rook. Enige hinder is toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Wanneer hinder onrechtmatig wordt, hangt weer af van de ernst van de hinder en de duur ervan. Via de rechter kun je een procedure starten om de overlast te beëindigen. Een tweede regeling over burenoverlast in de wet staat in het Wetboek van Strafrecht (artikel 431). Dit artikel verbiedt 'nachtelijk burengerucht'. De politie moet erop toezien dat mensen zich hieraan houden. Je kunt dus aangifte doen bij de politie als je overlast ervaart. Het Openbaar Ministerie kan overgaan tot vervolging.

Via Vereniging van Eigenaren

Woon je in een appartement en heb je overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen.

Overlast in openbare ruimtes

Vindt de overlast plaats in een openbare ruimte, dan kun je via de gemeente proberen iets aan de overlast te doen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente staan vaak leef- en omgangsregels voor openbare ruimtes. De gemeente kan tegen overlast optreden via een dwangsom. Soms kan de gemeente zelfs een gebiedsontzegging opleggen. Is er sprake van ernstige verstoring van de openbare orde? Dan kan de burgemeester in het uiterste geval een pand voor een bepaalde tijd sluiten. Bijvoorbeeld bij drugsoverlast. Er moet dan wel een goed dossier zijn opgebouwd waarin alle meldingen van overlast zijn opgenomen. 

Landelijk Platform Woonoverlast

Een handige website waar mensen die overlast ervaren terechtkunnen, is het Landelijk Platform Woonoverlast. Het platform is een netwerk van professionals van onder andere politie, bewonersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. Het doel van het platform is overlast verminderen door de kwaliteit van de aanpak te verhogen.