Regels en plannen van de gemeente

Een woning op het oog? Ga voor de koop na of:

  • De gemeente plannen heeft voor de buurt of wijk (bestemmingsplan)
  • De woning op erfpachtgrond staat
  • Er een minimale periode geldt waarin u de woning niet mag verkopen (antispeculatiebeding)
  • U de woning bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden (Wet voorkeursrecht gemeenten)

Bestemmingsplan van de gemeente

Gemeenten maken plannen voor de ontwikkeling van het gebied waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Die plannen leggen ze vast in een bestemmingsplan. Iedereen mag zo'n bestemmingsplan inzien, online of op papier in het gemeentehuis.

Erfpacht

Wie een woning op erfpachtgrond koopt, wordt daarmee geen eigenaar van de grond. De grond blijft van de verpachter, meestal de gemeente of een waterschap. De koper krijgt het recht de grond te gebruiken op dezelfde manier als een eigenaar, tenzij in de akte van vestiging iets anders is afgesproken. In de akte van vestiging kan ook staan dat de erfpachter het erfpachtrecht niet mag overdragen zonder toestemming van de eigenaar. 

Als de woning en het erfpachtrecht verkocht worden, is de koper in zijn hoedanigheid van (nieuwe) erfpachter gebonden aan de voorwaarden die in de akte van vestiging staan. Op een erfpachtrecht kan een hypotheek worden gevestigd. 

Erfpachtcanon

De vergoeding voor het gebruik van de grond wordt erfpachtcanon genoemd. In de erfpachtovereenkomst staat of en zo ja, welke vergoeding verschuldigd is voor het gebruik van de grond. De canon wordt vaak jaarlijks betaald en iedere 5 of 10 jaar herzien. De canon kan ook worden afgekocht. Dan wordt eenmalig een afkoopbedrag betaald voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor 50 jaar of eeuwigdurend. 

Lees meer over erfpacht

Antispeculatiebeding

Een voorwaarde die gemeenten soms in het verkoopcontract of de koop-/aannemingsovereenkomst laten opnemen, is het antispeculatiebeding. Dat beding moet voorkomen dat een huis spoedig na aankoop weer wordt verkocht om winst te kunnen maken. 

Het antispeculatiebeding schrijft bijvoorbeeld voor dat u gedurende een bepaalde periode (meestal vijf jaar) zelf in het huis moet gaan wonen. Bij verkoop binnen die termijn moet de winst worden afgedragen aan de gemeente. 

Vaak staat een antispeculatiebeding niet in het contract zelf vermeld, maar wordt in dat contract verwezen naar de gemeentelijke voorwaarden voor gronduitgifte. Voor het niet nakomen van een antispeculatiebeding gelden pittige boetes.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Sommige woningen vallen onder de Wet voorkeursrecht gemeenten. Als dat het geval is, dan heeft dat een negatief effect op de waarde van de woning. De eigenaren zijn dan verplicht de woning eerst aan de gemeente aan te bieden voor zij er de vrije markt mee op gaan. De gemeente moet binnen acht weken laten weten of zij van plan is van het recht gebruik te maken.