Ontwerpfase

Klik hier voor meer

In de ontwerpfase worden de ideeën voor uw eigen huis met de hulp van een architect of op basis van een standaardontwerp uit een catalogus omgezet in een definitief ontwerp. Hierbij komen zaken aan de orde zoals het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening en de Bouwvergunning. Ook moet u beslissingen nemen over de bouwmaterialen.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat aangegeven hoe de beschikbare grond in de gemeente gebruikt mag worden. Ga in het bestemmingsplan na of er een woonbestemming op de grond rust. Als dit niet het geval is, adviseren wij u om de grond niet te kopen. Verder moet u erop letten of het bestemmingsplan nog nader uitgewerkt moet worden of dat het al een gedetailleerd plan betreft. Is een bouwplan in strijd met het geldende bestemmingsplan, dan moet het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) de bouwvergunningaanvraag weigeren, tenzij vrijstelling van het bestemmingsplan wordt verleend.

Vrijstelling

Mogelijk wilt u iets bouwen wat volgens het bestemmingsplan niet mag. In sommige gevallen kunt u dan toch bouwen. U vraagt dan aan de gemeente of zij u vrijstelling van het bestemmingsplan wil verlenen. Als een artikel 19-procedure aan de orde is, raden wij u aan een ontbindende voorwaarde op te nemen in de koopovereenkomst voor de grond. Als uit de procedure komt dat u niet mag bouwen, kunt u dan de overeenkomst alsnog ontbinden.

Bouwbesluit en bouwverordening

In het Bouwbesluit zijn door de rijksoverheid technische eisen opgenomen, waaraan woningen moeten voldoen. Zie erop toe dat in uw (aannemings)overeenkomst wordt opgenomen dat de woning voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Gemeenten zijn verplicht een bouwverordening op te stellen, waarin de voorschriften voor nieuwbouw staan. Neem in de overeenkomst een ontbindende voorwaarde op voor het verkrijgen van de bouwvergunning.

Milieuvriendelijk bouwen

Besteed de nodige aandacht aan het milieu. Vraag de leverancier van het ontwerp daar rekening mee te houden, zowel bij het ontwerp zelf, als bij de materiaalkeuze en de bouw. Overweeg maatregelen in het kader van Duurzaam Bouwen en aanpasbaar bouwen.

Energiebesparende maatregelen

Bij nieuwbouwwoningen wordt steeds vaker gekozen voor het gebruik van energiebesparende maatregelen en duurzame installaties. Als u zelf een huis bouwt of laat bouwen, kunt u zich afvragen of die maatregelen allemaal wel rendabel zijn. De Nationale Bespaartest van Milieu Centraal laat zien wat uw mogelijkheden zijn om energie en geld te besparen.

Bestek en tekeningen

Het bestek omvat alle werkzaamheden, de daarbij behorende tekeningen en vaak ook de voor het werk geldende voorwaarden (zoals garanties). Controleer zorgvuldig of ze compleet en nauwkeurig zijn samengesteld. Op basis van het bestek en tekeningen doet de aannemer namelijk zijn prijsaanbieding. Het ontwerpproces verloopt in enkele ronden: schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Dan is het ontwerp klaar voor de bouwvergunning.

Erfgrens en erfafscheiding

Veel woningen hebben een erfafscheiding ter bevordering van de privacy. Voor de plaats en de hoogte van de erfafscheiding moeten huiseigenaren zich houden aan bepaalde regels. 
Erfgrens en erfafscheiding

Ramen en balkons

Veel mensen ervaren het als hinderlijk als buren uitzicht hebben op hun erf. Om de privacy enigszins te beschermen zijn regels in het wetboek opgenomen. In de wet zijn bepaalde waarborgen opgenomen die het uitzicht op een buurerf beperken. In onderling overleg met uw buren mag u wel van deze wettelijke regels afwijken.