veh-Miljoenennota-2022

Miljoenennota

Dit zijn de belangrijkste plannen voor 2022

Het kabinet heeft de Miljoenennota met de financiële plannen voor 2022 gepresenteerd. Welke voorstellen zijn er precies en wat ga je daar als huiseigenaar van merken? Onze financiële experts houden je op de hoogte. Laatste update: 9 november 2021

De plannen voor 2022

De maatregelen zijn onderdeel van de Miljoenennota 2022 zoals gepresenteerd op Prinsjesdag en moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.
Op deze pagina kun je een aantal maatregelen vinden die reeds definitief zijn. Deze hebben wij aangeduid met een * sterretje. 

Energie

Subsidie regeling ISDE wordt voortgezet
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt komend jaar met 130 miljoen weer voortgezet. Via de ISDE kunnen huiseigenaren subsidie aanvragen nadat zij isolatiemaatregelen hebben uitgevoerd of een warmtepomp en zonneboiler hebben aangeschaft.
514 miljoen voor nationaal isolatieprogramma

Het kabinet heeft 514 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nationaal isolatieprogramma. Met dit bedrag wil het Rijk ervoor zorgen dat 20% meer koop- en huurwoningen beter geïsoleerd kunnen worden. De focus ligt daarbij vooral op woningen die nu nog een slechte energieprestatie hebben. Door middel van bijvoorbeeld vouchers kunnen bewoners ondersteund worden met nemen van isolatiemaatregelen.

In 2021 hebben wij meerdere malen gepleit voor een nationaal isolatieprogramma. De precieze invulling moet nog gegeven worden aan het programma, daardoor is nog onduidelijk onder welke voorwaarden deze gelden beschikbaar komen voor huiseigenaren. 

Extra subsidie voor aanschaf hybride warmtepomp
Het kabinet heeft 288 miljoen beschikbaar gesteld voor hybride warmtepompen. Nederlanders kunnen bijvoorbeeld een tegemoetkoming van €1000 tot €2100 krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp. De aanschaf van een hybride warmtepomp kan voor veel huiseigenaren een mooie stap zijn om het gasverbruik te verlagen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Uiteraard afhankelijk van de energetische staat van de woning. In sommige gevallen betekent dit een tussenstap richting de wijkaanpak, in andere gevallen de eindoplossing als er op termijn gekozen wordt voor bijvoorbeeld biogas. Nog onduidelijk is onder welke voorwaarden deze gelden beschikbaar komen voor huiseigenaren.
Belasting op elektriciteit daalt, belasting op gas stijgt

Voor 2022 gelden nieuwe belastingtarieven die ook gevolgen hebben voor je energierekening: de belasting op gas stijgt en op elektriciteit daalt.
Met Prinsjesdag zijn er tarieven bekendgemaakt die door de recente stijging van de gas- en stroomprijzen voor veel huishoudens tot een onvoorziene en onevenredige stijging van de energienota zal leiden. Het kabinet heeft daarom alsnog besloten om via de belastingen compensatie te bieden om de stijging van de energielasten te dempen. Dat wordt geregeld door de energiebelastingvermindering te verhogen en het energiebelastingtarief op elektriciteit flink te verlagen.


Bij een gemiddeld verbruik (3.180 kWh stroom en 1.370m3 gas) betekent dat over heel 2022 het volgende:

  • De energiebelasting op gas stijgt met 4.2%, de belasting op elektriciteit daalt 61%. Hiermee stimuleert het kabinet duurzamer energieverbruik. 
  • De Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas én elektriciteit stijgt met 1.7%. 
  • Ieder huishouden heeft recht op de energiebelastingvermindering. Deze korting op de belastingen stijgt in 2022 met € 220(excl. btw) t.o.v. 2021. Bij een gemiddeld ongewijzigd verbruik van een huiseigenaar zal de belastingdruk in 2022 met 72% dalen. 

Hoeveel belasting betaal je op energie? Bekijk de Energiebelastingtool

Dubbele energiebelastingheffing wordt voorkomen

Als er gebruik wordt gemaakt van tijdelijke opslag van energie in een batterij (van bijvoorbeeld een zonnepaneel) kan dubbele heffing van energiebelasting zich voordoen bij het opslaan in de batterij en op het moment dat energie wordt verbruikt uit de batterij. Omdat deze dubbele heffing onwenselijk is, wordt dit met ingang van 1 januari 2022 gerepareerd.

De dubbele heffing komt alleen voor als je een grootgebruikersaansluiting hebt. Kleingebruikers kunnen van de salderingsregeling gebruik maken en betalen eenmalig energiebelasting over het positieve saldo tussen verbruik en teruglevering.

Behandeling Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling wordt uitgesteld

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee ze de salderingsregeling vanaf 1 januari 2025 wil afbouwen. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel eerst nog goedkeuren voordat het afbouwplan in 2025 in werking kan treden.

Lees ook:

Begrippenlijst: Wat is salderen?
Begrippenlijst: Kan ik in de toekomst nog salderen?

 

Overgangsrecht voor Postcoderegeling wordt uitgebreid

De Postcoderoosregeling* was een fiscale stimulans voor deelnemers van energiecoöperaties en VVE’s die geen geschikt eigen dak hebben voor zonnepanelen, om toch in zonne-energie te investeren.
Deze regeling is op 1 april 2021 komen te vervallen. Hiervoor geldt nu een overgangsregeling zodat bestaande deelnemers, nog gedurende 15 jaren na het tijdstip waarop de coöperatie is aangewezen, kunnen profiteren van het belastingvoordeel van de Postcoderoosregeling. De staatssecretaris heeft via een beleidsbesluit goedgekeurd dat wanneer een lid van een coöperatie vertrekt of overlijdt, de opvolger van dat lid recht krijgt op de voordelen van de Postcoderoosregeling.

Deze uitbreiding van de Postcoderoosregeling wordt 1 januari 2022 wettelijk geborgd.

*Met de Postcoderoosregeling investeren VvE’s en energiecoöperaties gezamenlijk in zonnepanelen. Hiermee wekken zij, op afstand van de eigen woning, stroom op. Dit wordt vervolgens geleverd aan de energieleverancier. 

Lees ook:

Meer budget voor subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

De fiscale Postcoderoosregeling is in 2021 vervangen door Subsidieregeling voor Coöperatieve Energieopwekking (SCE). 

Er komt in 2022 ruim 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor energiecoöperaties. Met een energiecoöperatie kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar aan de slag met lokaal opwekken van duurzame energie.

Vereniging Eigen Huis - groene energie icoon

Ga jij in 2022 meer energiebelasting betalen?
> Alle informatie op een rij

Hypotheek

* Kostengrens NHG wordt hoger

De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2022 verhoogd van €325.000 naar €355.000. Bij een woning waar energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd, komt de kostengrens op €376.300. Dit betekent dat mensen die een huis kopen met een NHG Hypotheek in 2022 een duurdere woning kunnen financieren. 

Lees ook:

* Borgtochtprovisie NHG wordt verlaagd

Borgtochtprovisie is het bedrag dat de consument eenmalig betaalt bij het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In 2022 wordt deze provisie verlaagd van 0.7% naar 0.6%.

Lees ook:

Private Lease auto gaat zwaarder meewegen voor de maximale hypotheek

Per 1 april 2022 wijzigt de registratie van private autoleasecontracten bij het BKR. Deze worden voortaan voor 100% van het contractbedrag geregistreerd. Nu is dat nog voor 65%. NHG neemt deze wijziging al per 1 januari 2022 op in de Voorwaarden en Normen. Dit betekent dat mensen minder hypotheek kunnen krijgen dan nu. 

Lees ook

Desktop Taxatie bij NHG kan voor meer worden gebruikt

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om de Desktop Taxatie ook te gebruiken bij een hypotheekaanvraag bij afkoop erfpacht, verbouwing en het financieren van energiebesparende maatregelen. De Desktop Taxatie kan alleen gebruikt worden als je tot 90% van de woningwaarde gaat lenen van de geldverstrekker.

     

Belasting

Inkomstenbelasting daalt
In 2022 daalt het percentage in de eerste schijf van de inkomstenbelasting van 37.10% naar 37.07%. Hierdoor betaal je minder belasting over je inkomen tot €69.398 en houd je dus netto meer over.
* Hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd

Als je jaarinkomen hoger is dan €69.398 heb je per 1 januari 2022 minder voordeel van de hypotheekrenteaftrek: het aftrekpercentage daalt van 43% naar 40%. Ook de rente over restschulden, betaalde alimentatie en giften zijn tegen dit lagere percentage aftrekbaar. 

Lees ook:

Alles over hypotheekrenteaftrek

* Aftrekpost wet Hillen wordt verder afgebouwd

Heb je geen of een kleine hypotheekschuld? Oftewel: is je eigenwoningforfait hoger dan je aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek? Dan heb je volgens de Wet Hillen recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Deze aftrek wordt sinds 2019 in 30 jaar afgebouwd.

In 2022 is nog 86.67% van het positieve verschil tussen de aftrekbare kosten eigen woning en het eigenwoningforfait aftrekbaar; in 2021 was dit 90%. Omdat je door deze afbouw mogelijk inkomen uit je eigen woning krijgt, kan het zijn dat je meer inkomstenbelasting gaat betalen.

Lees ook:

• Informatiepagina: Alles over Wet Hillen

Eigenwoningforfait daalt
Het percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait daalt van 0.50% naar 0.45% voor woningen tot €1.110.000. Dat houdt in dat je per saldo meer hypotheekrente van de belasting mag aftrekken.
Onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek worden weggenomen

Partners kunnen in een situatie terechtkomen waarin zij niet alle hypotheekrente kunnen aftrekken. Met een aantal wettelijke veranderingen worden deze onbedoelde beperkingen opgelost: 

  • In het Belastingplan 2022 worden wijzigingen voorgesteld waardoor de eigenwoningschuld op gemeenschappelijk niveau kan worden vastgesteld. Hiermee kunnen nadelige fiscale gevolgen makkelijker worden voorkomen.
  • Bij een gezamenlijke aankoop mag de partner zonder eigenwoningverleden gebruikmaken van 50% van het overgangsrecht van de andere partner.
  • Een bestaande aflossingsstand gaat niet over op de partner bij een huwelijk met beperkte gemeenschap van goederen. Uitzondering is als er wordt gehuwd in algehele gemeenschap van goederen.
  • Bij overlijden gaat de aflossingsstand en of eigenwoningreserve verloren en dus niet meer over op de erfgenamen.

 

WOZ-waarde wordt anders berekend
Vanaf 2022 worden WOZ-taxaties van woningen gebaseerd op vierkante meters (gebruiksoppervlakte) in plaats van op kubieke meters. Tot 2022 mochten gemeenten zelf kiezen tussen de twee methoden om de waarde vast te stellen. Veel gemeenten waren al begonnen met de nieuwe waarderingsmethode.
WOZ-waarde stijgt

In 2022 wordt een stijging van de WOZ-waarde verwacht van 8.5- 9%. De hoogte van je WOZ-waarde is bepalend voor de hoogte van een aantal belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb). Daarom is het belangrijk je WOZ-waarde goed te controleren en eventueel bezwaar te maken als deze onjuist is vastgesteld.

Lees ook:

 

Belasting over vermogen daalt

De vrijstelling in box 3 gaat van €50.000 naar €50.650 (€101.300 voor fiscaal partners). Afhankelijk van je vermogen gaat de Belastingdienst uit van een rendement tussen de 1.82% en 5.53%. Bij een tarief van 31% betaal je dan tussen de 0.56% en 1.71% belasting over je vermogen.

 

Overdrachtsbelasting bij onvoorziene omstandigheden wordt verlaagd
Kopers die de woning door onvoorziene omstandigheden niet zelf gaan bewonen hoeven geen 8% overdrachtsbelasting te betalen, maar betalen 2%, of hebben recht op de startersvrijstelling. Dit was al zo wanneer de onvoorziene omstandigheid zich voordeed na de overdracht. In het Belastingplan wordt goedgekeurd dat dit ook geldt wanneer de  onvoorziene omstandigheid zich voordoet tussen koop en overdracht 
Duidelijkere Anti-misbruikbepaling overdrachtsbelasting

Sinds 1 april 2021 geldt de vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor starters alleen bij woningen met een waarde van maximaal €400.000. Om te voorkomen dat starters de woning gesplitst aankopen (bijvoorbeeld eerst de woning en later de grond of een bijbehorende garage) is bepaald dat wanneer de gezamenlijke aankoop van de delen samen binnen een jaar meer is dan €400.000, de startersvrijstelling wordt teruggenomen. Je betaalt dan alsnog 2% overdrachtsbelasting.

In het Belastingplan is echter bepaald dat deze Anti-misbruikbepaling niet geldt wanneer het eerste aangekochte deel voor 1 april 2021 is gekocht.
De Anti-misbruikbepaling is ook niet van toepassing wanneer een erfgenaam of huwelijkspartner via het huwelijksvermogensrecht de woning verkrijgt van iemand die de startersvrijstelling heeft genoten en op een later moment bijvoorbeeld de grond of een bijbehorende garagebox bijkoopt.

Vereniging Eigen Huis - geldzaken icoon

Als huiseigenaar betaal je verschillende belastingen en heffingen.
Hoe zit dat precies?
> We hebben ze voor je op een rij gezet

Woningmarkt

Tot 2031 €100 miljoen per jaar beschikbaar voor woningbouwplannen

Voor de bouw van extra woningen stelt het Kabinet vanaf 2022, voor de periode van tien jaar, jaarlijks €100 miljoen beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor nieuwe woningbouwplannen, niet voor de versnelling van bestaande projecten.
Vereniging Eigen Huis - huis, woningmarkt icoon

Op dit moment heeft Nederland te kampen met woningnood.
Als vereniging staan wij voor een passende woning voor iedereen.
> Bekijk onze Actieagenda Wonen


Thuiswerkers opgelet: Voornemen om thuiswerkvergoeding vrij te stellen van loonbelasting

Het wetsvoorstel Belastingplan 2022 bevat het voornemen om de thuiswerkvergoeding van maximaal €2 per thuisgewerkt dagdeel gericht vrij te stellen. Hiermee speelt het demissionaire kabinet in op de verwachting dat werknemers ook na de coronacrisis deels thuis blijven werken. Door gerichte vrijstelling van de thuiswerkvergoeding, kunnen werkgevers onbelast een vergoeding geven aan hun personeel voor thuiswerkkosten zoals gas, water en licht en kleine consumpties. Als de plannen doorgaan, hoeven zij de vrije ruimte in de Werkkostenregeling in 2022 hiervoor niet meer aan te spreken. 

Nieuws en blogs