terug naar Regeerakkoord

Dit zegt het regeerakkoord over: Nieuwbouw

In het regeerakkoord wordt ingegaan op de woningmarkt en dan specifiek nieuwbouw. Het algemene doel van de nieuwe regering is om meer nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen, vooral voor starters op de woningmarkt. Daar worden prestatieafspraken voor gemaakt in plaats van de 'vrijblijvendheid' die er momenteel is. En er worden flinke stappen gezet op gebied van verduurzamen. We hebben hieronder de punten voor u samengevat.

Meer nieuwbouw en gasvrije woningen

Het kabinet zal in overleg met gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere stakeholders afspraken maken over het aanjagen van de woningbouwproductie. De ambitie is dat in 2021 nieuwe woningen 'gasloos' worden opgeleverd. En dat er vanaf dat moment circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos worden gerealiseerd.
Toewijzing van nieuwbouwwoningen is vaak vaag. Daarom hebben we een meldpunt geopend.

Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden, meer instrumenten en meer vrijheid in het ruimtelijk beleid en het woonbeleid. Dat biedt mogelijkheden tot regionaal en lokaal maatwerk om te sturen op omvang, samenstelling en kwaliteit van de woningbouwproductie. De gemeenten krijgen ook een grote rol en bijbehorende middelen voor de verduurzaming.
VEH pleit voor een participatiehandvest in de Omgevingswet

Woningaanbod moet meebewegen

Nederland vergrijst. Starters komen op de woningmarkt. Individuele eisen en wensen veranderen. Het woningaanbod moet meebewegen met die verandering. Dat heeft gevolgen voor het type woning dat moet passen bij ieders financiële mogelijkheden (zoals sociale huurwoningen, midden-huurwoningen en koopwoningen) en woningen die zijn toegesneden op doelgroepen als ouderen, alleenstaanden, statushouders, starters, gehandicapten en studenten.

 

 

terug naar Regeerakkoord

Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid