Kabinetsformatie 2021

Laatste nieuws

Wat doet de politiek met het thema wonen? Welk effect heeft dit op (toekomstig huiseigenaren? Wij houden je op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 

 

Verduurzaming belangrijkste verkiezingsthema bij huiseigenaren

Geplaatst op 15 mrt 2019 , bijgewerkt 15 mrt 2019, 15:30

Verduurzaming van de bestaande woningen is voor huiseigenaren het belangrijkste thema bij de provinciale statenverkiezing, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

Op de vraag ‘Wat is voor u het belangrijkste thema voor de leefomgeving in uw provincie’ kiest 28% van de huiseigenaren voor ‘verduurzamingsopgave van bestaande woningen’. Van de bestuurders* zet slechts 12% dit thema bovenaan. Bij zowel bestuurders als huiseigenaren staat ‘invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen’ op plaats twee. Het woningaanbod is voor een kwart van de bestuurders het derde grote thema, terwijl nog geen 10% van de huiseigenaren dit erg belangrijk vindt. 

*Bestuurders: Statenleden, Wethouders, Gemeenteraadsleden, Burgemeesters, Eerste en Tweede  Kamerleden etc.

Provincie moet verduurzaming stimuleren

Bestuurders en huiseigenaren verschillen nauwelijks van mening over de energietransitie. Beiden zijn voorstander van subsidies voor het verduurzamen van woningen en beiden vinden daarbij het draagvlak onder burgers belangrijk. 
Van beide groepen vindt driekwart dat provincies het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens moeten stimuleren en ruim tweede derde dat mensen met een laag inkomen relatief meer subsidie of andere hulp moeten krijgen bij het verduurzamen van hun woning. Een meerderheid van zowel bestuurders als huiseigenaren vindt niet dat gemeenten gedwongen moeten worden om (meer) windmolens te plaatsen.

Woningbouw ja, maar niet in het groen

Onder zowel huiseigenaren als bestuurders is 80% het eens met de noodzaak om meer woningen te bouwen. En dan niet alleen voor de veelgenoemde starters, ook voor senioren. Maar er mag alleen gebouwd worden als er geen groen verdwijnt, vindt 60% van de huiseigenaren en 50% van de bestuurders. Beiden vinden dat de provincie geld ter beschikking moet stellen waarmee goedkope woningen kunnen worden gebouwd. Tot slot hebben meer politieke bestuurders (77%) dan huiseigenaren (58%) aangegeven dat ze voorstander zijn om gemeenten meer zeggenschap te geven over waar gebouwd kan worden. 

Meer burgerinvloed bij grote veranderingen 

Bestuurders en huiseigenaren vinden het belangrijk dat bewoners invloed hebben bij grote ruimtelijke veranderingen. Bijna de helft van de huiseigenaren is voorstander van een referendum bij belangrijke beslissingen die invloed hebben op hun leefomgeving. Onder bestuurders is daar beduidend minder steun voor: maar iets meer dan een kwart is enthousiast over dergelijke volksraadplegingen. Tot slot is bijna driekwart van de huiseigenaren van mening dat zij te laat worden betrokken bij grootschalige veranderingen. Opvallend is dat bijna 60% van de bestuurders het daar mee eens is.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in februari 2019 uitgevoerd door Kieskompas onder 15.000 leden van Vereniging Eigen Huis en 22.000 politieke bestuurders. Door het aantal respondenten te wegen is het onderzoek representatief voor alle 4,3 miljoen woningeigenaren. De resultaten van het onderzoek staan voor alle provincies op onze pagina over de verkiezingen. Het onderzoek peilt de mening van woningeigenaren en bestuurders op een aantal relevante thema’s. Vereniging Eigen Huis heeft geen waardeoordeel over de uitkomsten en geeft geen stemadvies. In Nederland zijn 7,7 miljoen huishoudens waarvan 57% woont in een koopwoning en 43% in een huurwoning.

Per provincie

(op alfabetische volgorde)

Drenthe: grote meerderheid tegen gaswinning in Noord-Drenthe

Voor de provinciale verkiezingen in Drenthe zijn voor zowel huiseigenaren als bestuurders* de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen en de verduurzamingsopgave van bestaande woningen belangrijke thema’s. Bij huiseigenaren staat daarnaast de bereikbaarheid en bij bestuurders duurzame energieopwekking (windmolens, zonnepanelen) in hun top 3. Opvallend is dat zo’n driekwart van beide groepen vindt dat de provincie zich moet verzetten tegen gaswinning in Noord-Drenthe.

Ook is een grote meerderheid van huiseigenaren (88%) voorstander dat er meer woningen voor starters worden gebouwd. Er is er veel steun onder zowel huiseigenaren als bestuurders (70%) voor de bouw van seniorenwoningen. Maar dan wel binnen de bebouwde kom, want er is weinig steun voor het opofferen van groen. Verder vindt 84% van de huiseigenaren dat de provincie meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in kleine kernen in stand te houden en 82% wil dat er een subsidie komt om hun woning los te kunnen koppelen van aardgas.

Wat huiseigenaren sterk afwijzen is de stelling dat de provincie protesterende gemeenten moet kunnen dwingen om windmolens te plaatsen. Overigens vindt slechts een derde van hen dat er meer windmolens in Drenthe mogen komen. Net iets minder dan de helft van eigenaren en bestuurders is akkoord met de komst van nieuwe zonneparken, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond.  

De meerderheid van huiseigenaren (56%) en bestuurders (66%) vindt dat bewoners te laat worden betrokken bij grote veranderingen in de leefomgeving. Ruim de helft van de huiseigenaren wil bij grote ruimtelijke beslissingen zelfs een referendum, tegenover slechts een kwart van de bestuurders. Buslijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt mogen niet worden opgeheven vindt bijna 80%. 

De verwijdering van asbest baart beide groepen zorgen. Maar liefst 91% van de bestuurders en ruim 63% van de huiseigenaren ziet een taak voor de provincie om burgers hierbij te ondersteunen.

Provinciale statenverkiezingen Drenthe

Flevoland: helft van de huiseigenaren tegen opening van Flevoland Airport in 2020

Voor de provinciale statenverkiezingen in Flevoland is er één belangrijk thema dat voor zowel huiseigenaren als bestuurders* bovenaan staat: de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen. Huiseigenaren hebben daarnaast de waterhuishouding (grondwater, dijken, waterafvoer) en het woningaanbod in hun top drie. Bij bestuurders zijn dit de thema’s bereikbaarheid en duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken). Opvallend is dat ongeveer de helft van de huiseigenaren tegen de opening van Flevoland Airport in 2020 is. 

Ruim driekwart van de huiseigenaren en bijna 60% van de bestuurders is van mening dat omwonenden te laat bij grote ruimtelijke ontwikkelingen worden betrokken. Bijna 70% van de eigenaren vindt zelfs dat er bij dergelijke besluiten een referendum moet worden gehouden. Voor de bouw van nieuwe windmolens in de provincie Flevoland is weinig steun, maar ongeveer driekwart van de huiseigenaren en bestuurders is er wel voorstander van om oude windmolens te vervangen door nieuwe. Ook is een meerderheid (52%) tegen het plaatsen van zonneparken, omdat dit ten koste van landbouwgrond gaat.  

Van de huiseigenaren vindt 40% dat het grondwaterpeil niet mag worden verhoogd. Dit kan gunstig zijn voor landbouwgronden, maar kan ook bodemdaling tot gevolg hebben. Opvallend is dat in Flevoland een groter deel van de huiseigenaren tegen het verhogen van het grondwaterpeil is dan in andere provincies. 

Een overgrote meerderheid van huiseigenaren (89%) vindt dat de provincie een plan van aanpak moet ontwikkelen voor het verwijderen van asbest en dat er meer starterwoningen moeten worden gebouwd. Ook voor het bouwen van seniorenwoningen is veel steun. Ruim 70% wil echter niet dat er gebouwd wordt in het groene buitengebied, of dat er anderszins groen worden opgeofferd voor woningbouw. 
Iets meer dan de helft van de bestuurders vindt dat mensen die permanent in een vakantiehuis wonen moeten verhuizen, ook als zij daar al vele jaren leven. Pikant is dat meer dan twee derde van de huiseigenaren vindt dat deze bewoners daar juist wel mogen blijven wonen. 
Tenslotte is een meerderheid van de huiseigenaren en bestuurders van mening dat de provincie Flevoland in het openbaar vervoer moet investeren, in plaats van nieuwe wegen aan te leggen.

Provinciale statenverkiezing Flevoland

Friesland: Bevolking wil inspraak bij herindelen luchtruim Lelystad

Voor de provinciale verkiezingen is voor zowel huiseigenaren als bestuurders* de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen het belangrijkste thema. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Zo vindt 88% van de huiseigenaren dat ze meer inspraak moeten krijgen bij het herindelen van het luchtruim Lelystad Airport. Een ander belangrijk thema voor beide groepen is duurzame energieopwekking. 

Ruim driekwart van de huiseigenaren vindt dat zij te laat worden betrokken bij grote ruimtelijke veranderingen. Bestuurders verschillen van mening met huiseigenaren over het houden van een referendum bij grote beslissingen. Van de huiseigenaren in Friesland is 60% hier voorstander van, terwijl van de bestuurders slechts 34% hier enthousiast over is. 

Een ruime meerderheid van de bestuurders en huiseigenaren vindt dat de provincie niet versneld moet overstappen op duurzame energie als dit ten koste gaat van het draagvlak. Twee derde van de ondervraagden vindt dat oude windmolens eerst moeten worden vervangen door nieuwe, in plaats van extra windmolens bij te plaatsen.

Opvallend is dat een ruime meerderheid van de huiseigenaren en bestuurders in Friesland wil dat de provincie meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine dorpskernen in stand te houden. Verder vinden bijna alle huiseigenaren in Friesland dat er meer starterswoningen gebouwd moeten worden. Dit mag echter niet ten koste gaan van het groen. Tenslotte wil bijna 90% van de huiseigenaren dat de provincie een plan van aanpak ontwikkelt voor het verwijderen van asbest. 

Provinciale statenverkiezing Friesland

Gelderland: geen nieuwe recreatiewoningen in natuurgebieden

Voor de provinciale statenverkiezingen in Gelderland is de verduurzamingsopgave van bestaande woningen het belangrijkste thema voor huiseigenaren. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Het belangrijkste thema volgens bestuurders* is het woningaanbod. Voor beide groepen is duurzame energieopwekking een tweede belangrijk thema. Opvallende uitkomst is verder dat twee derde van de huiseigenaren en bestuurders in Gelderland vindt dat er geen reactiewoningen meer gebouwd mogen worden in natuurgebieden. 

Wanneer bewoners al geruime tijd permanent in een vakantiehuis wonen, vindt 40% van de bestuurders dat deze bewoners moeten gaan verhuizen. Twee derde van de huiseigenaren in Gelderland vindt juist dat deze bewoners wel in de reactiewoningen mogen blijven wonen. 

Verder vinden huiseigenaren in Gelderland in grote meerderheid (>80%) dat hun provincie het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens moet stimuleren. Hierbij valt te denken aan het meedelen in de opbrengsten van de energieopwekking of mede-eigenaarschap. Van de huiseigenaren vindt 83% dat de provincie geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in Gelderland in stand te houden. Ook moeten er meer woningen voor starters gebouwd worden.

Nieuwbouw moet echter niet ten koste gaan van het groen. Bijna 70% van de huiseigenaren vindt dat de provincie haar gemeenten niet mag toestaan om meer huizen te bouwen in het groene buitengebied. 

Het valt op dat het merendeel van de huiseigenaren (62%) en bestuurders (67%) in Gelderland vindt dat de snelweg A15 moet worden doorgetrokken naar de A12 en de provincie zich daar hard voor moet maken. Verder zou de provincie zich moeten verzetten tegen de uitbreiding van de lage vliegroutes naar Lelystad Airport.

Provinciale statenverkiezing Gelderland

Groningen: gasschade in maximaal 6 maanden afhandelen

Voor de provinciale statenverkiezingen in Groningen is de problematiek rondom gaswinning en aardbevingen een dominant thema.  Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis in het kader van de provinciale statenverkiezingen.

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat er een maximum termijn van 6 maanden moet komen voor het afhandelen van schades (97%). Indien de schadeafhandeling niet binnen deze termijn wordt afgehandeld, dan mag de gedupeerde zelf een aannemer inschakelen (97%). De provincie Groningen moeten volgens de huiseigenaren samen met de aardbevingsgemeenten het voortouw krijgen bij de versterkingsoperatie (90%).

Daarnaast staan de verduurzamingsopgave voor bestaande woningen, invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen en de waterhuishouding bij deze verkiezingen hoog op de prioriteitenlijst. 

Een meerderheid van de huiseigenaren wil dat de provincie haar reserves besteedt aan klimaatmaatregelen. Zo is er een grote behoefte aan subsidie voor het loskoppelen van de woning van het aardgas (84%). Bestuurders* zijn in meerderheid voorstander van de komst van nieuwe zonneparken, ook als dat betekent dat er landbouwgrond verdwijnt. Maar weinig huiseigenaren (22%) zijn hier ook voorstander van.

Eensgezind zijn huiseigenaren en bestuurders over het in stand houden van de leefbaarheid in kleine dorpskernen: 71% van de huiseigenaren en 85% van de bestuurders vindt dat de provincie daar meer geld voor moet uittrekken. Daarbij is er ruime steun voor het bouwen van nieuwe woningen, ook als de bevolking krimpt. Zo is er in Groningen grote vraag naar de bouw van meer starterswoningen (84%) en in iets mindere mate naar seniorenwoningen. Driekwart van de huiseigenaren vindt dat de prioriteit moet liggen bij de bouw van goedkope koopwoningen in plaats van sociale huurwoningen. 

Tenslotte willen huiseigenaren niet dat er groen verdwijnt door de bouw van meer woningen (81%) en de aanleg van provinciale wegen (79%).

Provinciale statenverkiezingen Groningen

Limburg: meer geld nodig voor leefbaarheid in kleine kernen

Voor de provinciale statenverkiezingen in Limburg is voor zowel huiseigenaren als bestuurders* de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen een topthema. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Bij huiseigenaren staan daarnaast de bereikbaarheid en de verduurzamingsopgave van bestaande woningen in hun top drie. Bij bestuurders zijn dit het woningaanbod en de duurzame energieopwekking. De leefbaarheid in de kleine kernen is een breed gedeelde zorg.

Meer dan 80% van beide groepen vindt dat de provincie meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden. Huiseigenaren vinden het daarbij belangrijk dat er meer seniorenwoningen (75%) worden gebouwd en in iets mindere mate starterswoningen (69%).

Opvallend is dat een ruime meerderheid van de huiseigenaren en bestuurders in Limburg positief is over het stimuleren van het collectief bezitten van zonnepanelen en windmolens. Hierbij valt te denken aan het meedelen in de opbrengsten van de energieopwekking of mede-eigenaarschap. Er moet wel meer geld beschikbaar komen voor deze innovatieve duurzame energieopwekking (78%). Ook om woningen los te kunnen koppelen van het gas vinden huiseigenaren een subsidie gewenst (79%). Een meerderheid van de bestuurders (62%) is het hier mee eens.

Huiseigenaren en bestuurders in Limburg verschillen van mening over de restauratie van monumenten. Een derde van de huiseigenaren ten opzichte van ruim twee derde van de bestuurders vindt dat de provincie meer geld beschikbaar moet stellen voor de restauratie.

Provinciale statenverkiezing Limburg

Noord Brabant: verbod op boringen naar schaliegas belangrijk verkiezingsthema 

De verduurzaming van de eigen woning is voor huiseigenaren in Noord-Brabant bij de provinciale statenverkiezingen het belangrijkste thema. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Verder vinden huiseigenaren de thema’s waterhuishouding en de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen belangrijk. Bestuurders* zijn het met dit laatste eens, maar achten de woningnood het belangrijkste thema. Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat huiseigenaren (64%) en bestuurders (74%) eensgezind zijn over de stelling dat boringen naar schaliegas in de provincie verboden moet worden. 

Volgens huiseigenaren (71%) zou de provincie een subsidie moeten verstrekken om woningen los te koppelen van het aardgas, twee derde van de bestuurders is het hier mee eens. Ook vindt 64% van de bestuurders dat mensen met een laag inkomen meer subsidie moeten krijgen voor de verduurzaming van hun woning dan mensen met een hoog inkomen. Hier is 45% van de huiseigenaren het mee eens.

Om bodemdaling tegen te gaan moet het waterpeil moet worden verhoogd ook al gaat dat ten koste van de landbouw, vindt 50% van de bestuurders. Hier zijn huiseigenaren het in mindere mate (35%) mee eens.

Een ruime meerderheid van de huiseigenaren en bestuurders vindt dat bewoners te laat worden betrokken bij grote ruimtelijke veranderingen in de leefomgeving. De helft van de huiseigenaren vindt zelfs dat de provincie een referendum moet houden bij dergelijke grote beslissingen, slechts een kwart van de bestuurders is het daarmee eens.

Verder vindt maar liefst 95% van de bestuurders dat er meer starterswoningen moeten worden gebouwd. Een grote meerderheid van de huiseigenaren (80%) is het daarmee eens, maar drie kwart van hen wil niet dat er daardoor groen verdwijnt. Net iets meer dan de helft van de bestuurders is het daarmee eens. Tenslotte valt op dat 85% van de huiseigenaren wil dat de provincie Noord-Brabant een plan van aanpak ontwikkelt voor het verwijderen van asbest.

Provinciale statenverkiezing Noord-brabant

Noord-Holland: huiseigenaren en politici kiezen andere prioriteiten

Bij de provinciale statenverkiezingen in Noord-Holland komen de belangrijkste thema’s voor huiseigenaren niet overeen met die van bestuurders*. Huiseigenaren vinden de verduurzamingsopgave van bestaande woningen, de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen en de waterhuishouding het meest belangrijk. Bestuurders geven de hoogste prioriteit aan het woningaanbod, de bereikbaarheid en de duurzame energieopwekking.  

Voor de verduurzamingsopgave zijn huiseigenaren en bestuurders wel eensgezind over subsidies om woningen los te kunnen koppelen van het aardgas: respectievelijk 63% en 64% is het daarmee eens. Daarnaast vinden beiden dat mensen met een laag inkomen meer subsidie moeten krijgen bij het verduurzamen van hun woning dan mensen met een hoog inkomen (53% versus 66%). Huiseigenaren zijn in ruime meerderheid voorstander van het collectief bezit van zonnepanelen- en windmolenparken. Hierbij valt te denken aan het meedelen in de opbrengsten van de energieopwekking of mede-eigenaarschap. 

Maar liefst 92% van de bestuurders vindt dat er meer starterswoningen moeten worden gebouwd. Een grote meerderheid van de huiseigenaren is het daarmee eens. Opvallend is dat huiseigenaren niet willen dat er daardoor groen verdwijnt (71%). Van de bestuurders wil 42% dat ook niet. Het voorstel om het oude A9-terrein in Badhoevedorp vol te bouwen met woningen heeft steun van bijna de helft van de bestuurders. Huiseigenaren zijn hierin terughoudend (36%)

Als het gaat om bereikbaarheid in Noord-Holland spelen er diverse vraagstukken. Huiseigenaren en bestuurders zijn eensgezind over de verdere groei van Schiphol: iets meer dan de helft van de ondervraagden is daar op tegen. De stelling dat de Noord/Zuidlijn moet worden doorgetrokken naar omliggende gemeenten heeft steun bij 67% van de huiseigenaren en 82% van de bestuurders.

Provinciale statenverkiezing Noord-holland

Overijssel: veel verzet tegen uitbreiding Lelystad Airport

Voor de provinciale statenverkiezingen in Overijssel zijn voor zowel huiseigenaren als bestuurders* de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen en duurzame energieopwekking belangrijke thema’s. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Opvallend is dat iets meer dan de helft van de huiseigenaren en bestuurders in Overijssel zich verzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. 

Er bestaat in Overijssel grote ontevredenheid bij huiseigenaren over de betrokkenheid van omwonenden bij grote ruimtelijke ontwikkelingen. Van de huiseigenaren vindt 70% dat zij hierbij te laat worden betrokken.

Verder vinden huiseigenaren in Overijssel in grote meerderheid (88%) dat de provincie Overijssel het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens moet stimuleren. Voorbeelden van collectief bezit zijn het meedelen in de opbrengsten van de energieopwekking of mede-eigenaarschap.

Huiseigenaren (80%) zijn van mening dat burgers ondersteund moeten worden bij het verwijderen van asbest in daken en dat er meer starterswoningen moeten worden gebouwd. Daarentegen wil meer dan 75% van de huiseigenaren in Overijssel dat de provincie daarbij het groene buitengebied spaart en gemeenten niet wordt toegestaan om daar zelfstandig meer huizen te bouwen. Ook vinden huiseigenaren het belangrijk dat er provinciale subsidies voor energiebesparing blijven.

Provinciale statenverkiezingen Overijssel

Utrecht: woningen bouwen en groen behouden

Voor de provinciale statenverkiezingen is de verduurzamingsopgave van bestaande woningen het belangrijkste thema voor huiseigenaren, ook bij bestuurders* staat dit in de top drie. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Invloed van bewoners bij ruimtelijke veranderingen staat bij beide groepen op de tweede plaats. Voor bestuurders is echter het woningaanbod het belangrijkste thema. 


Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat er in Utrecht vooral meer starterswoningen moeten worden gebouwd (80%). Opvallend is dat slechts 9% van de huiseigenaren van mening is dat daarvoor het groen in de provincie mag verdwijnen. Van de bestuurders is 42% wel bereid om enig groen op te offeren voor woningbouw en is dan ook van mening dat de provincie Utrecht haar gemeenten meer dan nu het geval is moet toestaan om huizen te bouwen in het buitengebied. Slechts 11% van de huiseigenaren is deze mening toegedaan

Zeven op de tien huiseigenaren vindt dat de provincie subsidie moet geven om woningen los te koppelen van het aardgas, bij bestuurders is hier slechts een nipte meerderheid voor. Verder vindt ruim twee derde van de huiseigenaren en acht van de tien bestuurders in Utrecht dat de provincie het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens moet stimuleren. Hierbij valt te denken aan het meedelen in de opbrengsten van de energieopwekking of mede-eigenaarschap. 

Bijna driekwart van de huiseigenaren vindt dat zij te laat worden betrokken bij grote ruimtelijke veranderingen in de omgeving, net iets meer dan de helft van de bestuurders is het hiermee eens. De helft van de huiseigenaren ziet geen problemen als er in de provincie meer windmolens komen, bij  bestuurders is het draagvlak daarvoor met 61% iets hoger.

Tenslotte zijn huiseigenaren en bestuurders eensgezind over de aanpak van asbestsanering. Ongeveer driekwart van beiden vindt dat de provincie hiervoor een plan van aanpak moet ontwikkelen.

Provinciale statenverkiezingen Utrecht

Zuid-Holland: Plan van aanpak asbestsanering nodig

Het belangrijkste thema voor huiseigenaren tijdens de provinciale van Zuid-Holland is de verduurzamingsopgave van bestaande woningen. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Het belangrijkste thema volgens bestuurders* is het woningaanbod. Voor beide groepen is de bereikbaarheid een top drie thema. Opvallend is dat een grote meerderheid van de huiseigenaren (78%) in Zuid-Holland vindt dat de provincie een plan van aanpak moet ontwikkelen voor het verwijderen van asbest. 

Driekwart van dehuiseigenaren in Zuid-Holland vindt dat de provincie een subsidie moet verstrekken voor het afkoppelen van woningen van het aardgas. Bestuurders (59%) zijn daarbij van mening dat mensen met een laag inkomen daarvoor meer subsidie moeten krijgen dan mensen met een hoog inkomen. Slechts 38% van de huiseigenaren is het hiermee eens. Een krappe meerderheid van de huiseigenaren is van mening dat er in de provincie meer windmolens geplaatst mogen worden.

Woningbouw is een belangrijk thema voor bestuurders. Driekwart van de huiseigenaren vindt dat de provincie moet investeren om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden. Bestuurders vinden dat er zowel meer starterswoningen (90%) als seniorenwoningen (83%) moeten worden gebouwd. Huiseigenaren zijn het hier respectievelijk met 75% en 57% mee eens.  

Beide groepen vinden ook bereikbaarheid in de provincie per bus, trein of auto een belangrijk thema. Bijna 70% van de huiseigenaren vindt dat buslijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt niet mogen worden opgeheven. Een meerderheid van huiseigenaren en bestuurders (respectievelijk 69% en 64%) vindt dat er geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer in plaats van in nieuwe wegen. Beide groepen zijn ook van mening dat de provincie zich hard moet maken voor het doortrekken van de snelweg A4-Zuid.

Provinciale statenverkiezing Zuidholland

Zeeland: energietransitie voorop bij verkiezingsthema’s

Voor de provinciale statenverkiezingen in Zeeland staat voor huiseigenaren de energietransitie voorop. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De belangrijkste thema’s daarbij zijn de duurzame energieopwekking en de verduurzaming van woningen. Opvallend is dat dit niet het belangrijkste thema is voor bestuurders*. Zij zetten de invloed van bewoners bij ruimtelijke veranderingen en de bereikbaarheid voorop.

Maar liefst 80% van de huiseigenaren in Zeeland vindt dat er meer windmolens mogen komen. Bestuurders in Zeeland hebben juist liever dat oude windmolens worden vervangen door nieuwe (63%). 

Van de Zeeuwse huiseigenaren vindt 58% dat kernenergie een goede oplossing is voor het klimaatprobleem. Zeeland onderscheidt zich op dit punt van andere provincies, waar hiervoor geen meerderheid bestaat. Zowel twee derde van de huiseigenaren als bestuurders vindt dat de kerncentrale Borssele ook na 2033 open mag blijven.
Opvallend is ook het hoge percentage huiseigenaren (95%) dat vindt dat er meer starterswoningen moeten worden gebouwd. Ruim twee derde wil echter niet dat de provincie geld ter beschikking stelt voor de bouw van voldoende nieuwe woningen. Dit is een opvallend resultaat in vergelijking met andere provincies. Meer dan de helft van de huiseigenaren (55%) vinden het niet de taak van de provincie om hen te ondersteunen bij het verwijderen van asbest. Drie kwart van de bestuurders ziet dit anders en vindt dat de provincie hier wel een taak heeft. 

Zorgen over de bereikbaarheid blijkt uit de mening van zowel huiseigenaren als bestuurders dat buslijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt niet mogen worden opgeheven. 

Provinciale statenverkiezing Zeeland