AdobeStock_79540388-vve-zonnepanelen-(1903x432)

Energiesubsidies voor VvE's

Vraag subsidie aan voor energiebesparende - en duurzame maatregelen.

Heeft jouw VvE plannen om het appartementencomplex te verduurzamen? Of verder te isoleren? Mogelijk kun je daarbij gebruik maken van de onderstaande subsidies.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

De subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE is voor isolatiemaatregelen en aanvullende maatregelen zoals waterzijdig inregelen verwarmingssysteem. Maar ook voor energieadvies of energieadvies in combinatie met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het totale beschikbare budget van bijna € 32,2 miljoen tot en met december 2022 beschikbaar gesteld. Vanaf 24 januari 2022 is er ook subsidie voor de advieskosten van het aanleggen van één of meer oplaadpunten. Er kan subsidie worden aangevraagd voor adviezen die na 5 oktober 2021 zijn opgesteld.

> Aanvragen SEEH
Wat zijn de voorwaarden voor de SEEH?
 • De vereniging heeft minstens 1 koopwoning met een eigenaar en bewoner. 
 • De VvE moet de aanvraag voor energiebesparende maatregelen indienen voor de start van de renovatie.
 • De eigenaren én bewoners binnen de vereniging hebben hun woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. 
 • De VvE neemt minimaal 2 energiebesparende maatregelen.
 • De VvE laat alle maatregelen uitvoeren door een bouwbedrijf
 • De energiebesparende (isolatie)maatregelen moeten binnen 12 maanden na de beschikking uitgevoerd zijn. Dit geldt ook voor de eventuele aanvullende maatregelen.
 • De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de gestelde minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen per woningtype

Subsidie voor duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen VvE’s subsidie aanvragen voor een warmtepomp, zonneboiler en aansluiting op het warmtenet. De VvE mag als zakelijke gebruiker ook subsidie aanvragen voor zonnepanelen en windturbines. VvE’s kunnen naast de SEEH ook gebruik maken van de ISDE voor subsidie voor isolatiemaatregelen. Je moet dan minimaal twee isolatiemaatregelen toepassen en de aanvraag van de subsidie kan alleen achteraf. Bijvoorbeeld als je enkelglas gaat vervangen voor HR++ glas (minimaal 8 m2 per appartement). Wanneer een appartement een zolder heeft is ook subsidie voor dakisolatie (minimaal 70% van de gehele dakoppervlakte van het gebouw) mogelijk. Overleg dit van tevoren met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op het moment dat je individueel subsidie hebt gekregen, kun je daarna waarschijnlijk niet meer meedoen als de VvE in de toekomst subsidie aanvraagt. 

> Aanvragen ISDE
Wanneer kom je in aanmerking voor de ISDE?
Je komt als VvE in aanmerking voor de ISDE als er een geldig KvK nummer aanwezig is en de installatie van de maatregelen plaatsvinden door een bouwinstallatiebedrijf.
Wat zijn de voorwaarden voor de ISDE?
 • Je komt als VvE in aanmerking voor de ISDE zakelijke gebruiker als er een geldig KvK nummer aanwezig is.
 • De installatie van de maatregelen moeten plaats vinden door een bouwinstallatiebedrijf.
 • De VvE vraagt eerst de subsidie aan, voordat de koopovereenkomst voor het apparaat wordt gesloten.
 • Het apparaat of installatie voldoet aan bepaalde technische eisen.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • De VvE neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat je als VvE de beslissing over de subsidieaanvraag hebt ontvangen.
 • Bij de aansluiting warmtenet moet binnen 24 maanden alles in gebruik worden genomen na beslissing subsidieaanvraag.
 • Er mag uitstel worden aangevraagd binnen de 12 en 24 maanden (warmtenet)
 • Voorwaarde voor uitstel is dat er een concreet vooruitzicht is dat de VvE het apparaat binnen een afzienbare en afgesproken termijn in gebruik neemt.
 • Je mag als VvE voor meerdere installaties / apparaten subsidie aanvragen.
Wat zijn de subsidiebedragen?
 • Voor een warmtepomp kun je vanaf € 500 subsidie ontvangen, afhankelijk van de warmtepomp die je kiest.
 • Voor een zonneboiler kun je vanaf € 500 subsidie ontvangen, afhankelijk van de zonneboiler die je kiest.
 • Voor een aansluiting op het warmtenet kun je een subsidiebedrag ontvangen voor een centrale aansluiting:
  • Bij een vermogen van maximaal 100 kW € 2.925
  • Bij een vermogen van meer dan 100 kW tot en met 400 kW € 12.334
  • Bij een vermogen van meer dan 400 kW € 21.906
 • De subsidie oplaadpuntenadvies bedraagt 75% van de kosten van advisering voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten. Hier zit een maximum aan van € 1.500.
 • De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.
 • De subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt maximaal € 66 per m2 rotoroppervlak.

Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE)

Met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) kunnen VvE’s een tegemoetkoming ontvangen voor het opwekken van hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht. De SCE is een meerjarige regeling en loopt van 1 april 2021 tot 1 april 2026. Het budget voor de SCE in 2022 is € 150 miljoen. Ga voor meer informatie naar RVO.nl.

> Aanvragen SCE
Wat zijn de voorwaarden voor de SCE?
 • De productie-installatie wordt: aan, op, in of boven een gebouw of de daarbij behorende grond geplaatst, waarvan de VvE eigenaar is.
 • Bij de aanvraag wordt een lijst toegevoegd met leden van de VvE met de naam en het adres van elk lid.
 • Alle leden van de VvE zijn gevestigd binnen de aangevraagde postcoderoos op het moment dat de aanvraag wordt gedaan. Ook de leden die bij een algemene ledenvergadering tegen hebben gestemd.
 • Alle leden hebben een kleinverbruikersaansluiting op het moment dat de aanvraag wordt gedaan.
 • Per adres is niet meer dan één persoon of bedrijf lid van de VvE.
 • De juiste vergunningen moeten aanwezig zijn, deze worden toegevoegd bij de aanvraag.
 • De geproduceerde energie moet door CertiQ van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.
Wat is het subsidiebedrag?
De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de subsidie uitgekeerd wordt in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Elk jaar wordt per type installatie een basisbedrag vastgesteld per kWh die nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs. Als de energieprijs stijgt, ontvang je minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvang je meer subsidie.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Met de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) kunnen verhuurders ook gemengde VvE’s subsidie aanvragen. In een gebouw met een gemengde VvE wonen huurders en eigenaar-bewoners. Deze regeling heeft als doel om woningen sneller aardgasvrij te maken voor koken en verwarmen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor o.a.:

 • Het afkoppelen van de aardgasaansluiting bedoeld voor ruimteverwarming, koken en/of warmtapwater en het verwijderen van de gasmeter; 
 • Het aanpassen of vervangen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorzieningen voor koken en warmtapwater; 
 • Andere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de woning of het aansluiten van de woning op een warmtenet;
 • Het aansluiten van de woning op het warmtenet.

De SAH is een meerjarige regeling. Deze is gestart in 2020 en loopt door tot en met 2023. In totaal is er een budget van € 195,3 miljoen beschikbaar voor die hele periode.

> Aanvragen SAH

Wat zijn de voorwaarden voor de SAH?
 • De VvE is een gemengde VvE, er wonen huurders en eigenaar-bewoners
 • Bij de aanvraag wordt een afschrift ingeleverd van het besluit van de algemene ledenvergadering om alle of een deel van de woningen aardgasvrij te maken.
 • Na de aanpassingen is de woning helemaal aardgasvrij. Alle warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater komt de woning binnen via een warmtenet of via een niet-gasgedreven warm tapwatervoorziening. Ook is er geen aardgas in de woning meer nodig om te koken.
 • De subsidie geldt voor alle woningen waarvoor een bouwvergunning/omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018.
 • Woningen die via dezelfde getekende overeenkomst met de warmteleverancier worden aangesloten op een warmtenet, combineer je in één subsidieaanvraag
 • In de overeenkomst met een warmteleverancier staat/staan:
  • dat de woningen worden aangesloten op een warmtenet;
  • dat de woning binnen 5 jaar op het warmtenet wordt aangesloten;
  • de kosten van de warmteleverancier voor het aansluiten van de woning op het warmtenet.
Wat is het subsidiebedrag?
 • Er wordt 40% vergoed van de aanpassingen in de woning. Je ontvangt maximaal een subsidiebedrag van € 1.200 per woning voor deze inpandige woningkosten. 
 • Er wordt 30% vergoed van de aansluitkosten van een woning op een warmtenet. Je kunt maximaal € 3.800 subsidie per woning voor de aansluitkosten ontvangen.