Erfpacht

Huiseigenaren van woningen die niet op eigen grond staan, moeten de gemeente betalen voor de pacht van die grond, de zogeheten erfpachtcanon. Naast erfpacht van gemeentegrond kan het ook om particuliere erfpacht gaan, bijvoorbeeld van een vastgoedeigenaar of organisatie als Staatsbosbeheer.

Wat is het probleem?

Na afloop van een tijdvak wordt de erfpachtcanon opnieuw vastgesteld. Het kan zijn dat deze dan explosief stijgt. Ook komt het voor dat gemeenten de spelregels aanpassen ten nadele van de erfpachter. Afgelopen jaren hebben gemeenten Amsterdam en Utrecht hun systemen omgevormd naar eeuwigdurend afkopen. Wij hebben er op gelet of dit op een consumentvriendelijke manier gebeurde.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

De positie van erfpachters is wettelijk gezien erg zwak. Wij vinden dat consumentvriendelijke spelregels nodig zijn die in de wet moeten worden opgenomen. Denk daarbij aan:

  • De hoogte van de vergoeding voor de grond moet redelijk en transparant zijn.
  • Regels mogen niet eenzijdig veranderd worden.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties zijn:

AMSTERDAM

Apr 2018Brief naar nieuwe gemeenteraad Amsterdam
Het Amsterdamse erfpachtdossier is een probleemdossier. Nog steeds is veel informatie te onduidelijk voor erfpachters. Zo worden simpele vragen niet goed beantwoord. Ook loopt het proces om over te stappen zo langzaam dat aanvragen niet op tijd worden behandeld. We hebben er bij de nieuwe gemeenteraad op aangedrongen deze problemen op korte termijn op te lossen.
Mei 2017Brief aan college Amsterdam

Naar aanleiding van felle kritiek,  waaronder van ons, heeft de gemeente Amsterdam het erfpachtplan herzien. Dit is op punten nog steeds niet naar onze zin. Dit hebben we het college van Amsterdam laten weten in een brief. Om de mening van onze leden te vragen, hebben we een onderzoek gedaan onder onze Amsterdamse achterban.

Feb 2017Onderzoek nieuwe erfpachtregeling Amsterdam

In het najaar van 2016 heeft de gemeente Amsterdam een voorstel voor een nieuwe erfpachtregeling gepresenteerd. Wij hebben laten onderzoeken of dit plan Amsterdammers helpt en een doorrekening laten maken op basis van de systematiek. De conclusie was dat het plan te duur uitpakt door een aantal systeemfouten.

UTRECHT

Aug 2017Brief aan gemeenteraad Utrecht

Op basis van commentaar op de nieuwe regeling, heeft de gemeente een tweede voorstel gemaakt voor wijziging van het erfpachtsysteem. Ook dit voorstel hebben we laten toetsen. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit nieuwe voorstel.

Mrt 2017Onderzoek nieuwe erfpachtregeling Utrecht

De gemeente Utrecht wilde zijn erfpachtsysteem voor een groep van ongeveer 3500 woningen aanpassen. De voorwaarden die de gemeente daarvoor stelde, vonden wij niet consumentvriendelijk. We hebben een analyse van de plannen laten uitvoeren en onze bevindingen naar de Utrechtse gemeenteraad gestuurd.

Nieuwsberichten over erfpacht

Amsterdamse erfpachters kunnen alsnog bezwaar maken tegen WOZ-waarde 2015

Geplaatst op 19 nov 2020 , bijgewerkt 19 nov 2020, 17:00

Erfpachters die voor 8 januari 2020 een erfpachtaanbieding hebben gevraagd krijgen van de gemeente Amsterdam de mogelijkheid om de WOZ-beschikking uit 2015 op te vragen en alsnog bezwaar te maken tegen de hoogte daarvan.

Gemeente gaat actief informeren

De mogelijkheid om alsnog bezwaar te maken tegen deze oude WOZ-waarde is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. De gemeente gaat dit actief onder de aandacht brengen bij erfpachters die hiervoor in aanmerking komen. Een lagere WOZ-waarde is voordelig bij het berekenen van de afkoopsom of de nieuwe canon. Daarom heeft Vereniging Eigen Huis in april 2020 al een dringende oproep gedaan aan het gemeentebestuur.

Een relevant webportaal

De afdeling Belastingen gaat een WOZ-portaal inrichten. Dit portaal zal in het tweede kwartaal van 2021, of eerder als dit haalbaar is, worden geopend. Erfpachters die voor deze bezwaarmogelijkheid in aanmerking komen worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Het gaat in grote lijnen om:
  • huiseigenaren die samen een huis hebben gekocht.
  • huiseigenaren die na 2015 een huis hebben gekocht en daardoor geen WOZ-beschikking over dat jaar hebben ontvangen.
Het Amsterdamse WOZ-portaal blijft tot 6 maanden na het verzenden van de laatste brieven aan erfpachters geopend. Ook belanghebbenden die de overstapaanbieding van de gemeente al eerder hebben geaccepteerd, of waarvan het overstapproces bij de notaris al is afgerond, krijgen de gelegenheid om opnieuw een WOZ-beschikking uit 2015 aan te vragen.