Voorlopig Klimaatakkoord gepresenteerd

Nederland moet in 2030 minimaal 49 % minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dit is het belangrijkste doel van het voorlopige Klimaatakkoord, dat Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, 21 december presenteerde. 

Het gepresenteerde Klimaatakkoord is een ontwerpakkoord. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau rekenen het akkoord in januari en februari 2019 door, bekijken of de doelen worden gehaald en wat de financiële consequenties zijn. Deze doorrekening is voor Vereniging Eigen Huis onontbeerlijk om tot een eindoordeel te kunnen komen. 

Dit staat erin voor huiseigenaren

Het Klimaatakkoord zal vrijwel alle huiseigenaren raken. Deze afspraken staan in het tussenakkoord:

 • Kosten verduurzamingsmaatregelen
  De kosten van de verduurzamingsmaatregelen mogen niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Als dat niet lukt, zal de Rijksoverheid met extra (financiële) ondersteuning komen. 

 • 1,5 miljoen woningen zonder aardgas
  Uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. Alternatieven zijn o.a. (hybride) warmtepompen en warmtenetten. 
 • Aardgasvrij per woonwijk
  Gemeentes moeten eind 2021 weten wanneer welke woonwijken aardgasvrij worden gemaakt. Voor wijken die voor 2030 aan de beurt zijn moet duidelijk zijn welk alternatief er voor aardgas komt. Huiseigenaren moeten vroegtijdig en serieus worden betrokken bij de planvorming.  De komende jaren worden als proef al tientallen woonwijken aardgasvrij gemaakt. 
 • Isolatieaanbod 
  Vanaf 2021 wordt een isolatiestandaard geïntroduceerd, deze is niet verplicht. De standaard geeft aan in welke mate je een huis moet isoleren om klaar te zijn voor het alternatief van aardgas. De standaard zal waarschijnlijk worden gebruikt als voorwaarde voor subsidiëring en financiering van duurzaamheidsmaatregelen. Verder moeten woningbezitters een aantrekkelijk isolatieaanbod krijgen en  moeten ze geholpen worden bij vragen als: wat moet ik doen, wie kan het doen en hoe moet ik het betalen. De overheid stelt hiervoor subsidie beschikbaar. In 2019 wordt hierover meer duidelijk. 

 • Cv-ketelverbod
  Het cv-ketelverbod is voorlopig van de baan. Het bedrijfsleven en de installatiesector gaan werken aan betere, stillere en goedkopere alternatieven zoals (hybride) warmtepompen. Na 2025 wordt gekeken of een cv-ketelverbod alsnog nodig is.
 • Belasting op gas omhoog, op elektriciteit omlaag 
  Deze maatregel mag voor de gemiddelde energierekening niet of nauwelijks iets uitmaken, is de afspraak. Het hogere gastarief stimuleert huiseigenaren het gasverbruik te verminderen en duurzame maatregelen te nemen.
 • Overdraagbare lening voor verduurzaming
  Er komt een nieuwe financieringsvorm. Huiseigenaren die een lening voor energiebesparende maatregelen afsluiten, moeten die bij een verhuizing kunnen overdragen aan de nieuwe bewoners. Deze gebouwgebonden financiering moet uiterlijk in 2022 mogelijk zijn. Voor mensen met een laag inkomen wordt verkend of  er een aparte financieringsmogelijkheid mogelijk is.
 • VvE verduurzamen
  De financieringsmogelijkheden voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die willen verduurzamen, worden verbeterd. Financiële partijen (o.a. banken) onderzoeken hoe ze VvE’s kunnen stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Ook voor VvE’s die uit minder dan zes appartementen bestaan, wordt een passende financieringsvorm gezocht. 
 • Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting  
  75 % van alle nieuwbouwwoningen die tot eind 2021 worden opgeleverd, mogen geen aardgasaansluiting meer hebben. Is het niet meer mogelijk een woning aardgasvrij op te leveren, dan moeten bouwers meerwerkpakketten aanbieden waarmee de overstap naar aardgasloos wonen makkelijker wordt. Bijvoorbeeld door extra isolatie en zonnepanelen. Het Nationaal Energiebesparingsfonds is van plan nieuwbouwkopers vanaf eind januari 2019 geld te lenen als zij hun nieuwbouwwoning alsnog aardgasvrij willen maken. 
 • Meer betrokkenheid bij windmolens
  De ambitie is dat 50 % van de opgewekte energie door windmolens op land eigendom wordt van omwonenden. Het betrekken van bewoners bij windmolenparken creëert meer draagvlak. 

Dit vindt Vereniging Eigen Huis

De plannen voor de gebouwde omgeving vormen een goede basis, maar bevatten tegelijkertijd nog veel intenties en onzekerheden. Vooral de kosten voor huiseigenaren blijven nog een groot vraagteken. Voor Vereniging Eigen Huis is het cruciaal dat de plannen onder aan de streep haalbaar en betaalbaar zijn, zodat iedereen kan meedoen. We zijn blij dat dit als uitgangspunt is opgenomen, de doorrekening zal moeten uitwijzen of dit wordt waargemaakt. Bovendien mogen de kosten van de energietransitie niet eenzijdig worden afgewenteld op consumenten. Pas als dat duidelijk is kan de vereniging een eindoordeel geven. Er is nog veel tijd en inspanning nodig om de intenties en plannen uit te werken. Zo moet nog blijken of woonlastenneutraliteit waar wordt gemaakt en of er daadwerkelijk aantrekkelijke financieringsvormen gaan komen. Het ontwerp zit nog vol voetangels en klemmen.

Lees de volledige reactie van Vereniging Eigen Huis op het gepresenteerde Klimaatakkoord. 

Veelgestelde vragen over het Klimaatakkoord

Wat is het Klimaatakkoord?

De Rijksoverheid onderhandelt sinds april 2018 met consumentenorganisaties, milieuclubs, de industrie en het bedrijfsleven over de inhoud van een nieuw Nederlands Klimaatakkoord. Dit akkoord moet bijdragen aan het hoofddoel van het internationale Klimaatakkoord: de temperatuur op aarde mag met niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Daarnaast is het Nederlandse akkoord nodig om de CO2-besparing te halen die het regeerakkoord uit 2017 voorschrijft. In het akkoord komen afspraken te staan over hoe Nederland dat gaat bereiken. 

De onderhandelingen over het nieuwe Klimaatakkoord worden aan vijf sectortafels gevoerd. Vereniging Eigen Huis praat mee aan de sectortafel gebouwde omgeving (o.a. huizen en appartementen) en enkele daaraan verbonden overlegtafels. Onder leiding van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom worden plannen gemaakt over hoe en onder welke voorwaarden Nederlandse huishoudens kunnen stoppen met het gebruik van aardgas. 

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft Samsom voorafgaand aan de onderhandelingen een opdracht gegeven: 1,5 miljoen woningen moeten uiterlijk in 2030 van het aardgas af zijn. In 2050 moet dit gelden voor alle huizen. De gevolgen hiervan zijn voor bewoners groot: ze moeten mogelijk hun huis beter isoleren en investeren in een duurzame verwarmingsinstallatie. 

Waarom doet Vereniging Eigen Huis mee?

Vereniging Eigen Huis behartigt tijdens de onderhandelingen de belangen van huiseigenaren. En dat is hard nodig. De aardgasvrij-ambitie gaat bijna alle 4,2 miljoen huiseigenaren raken. Huizen moeten beter worden geïsoleerd en de cv-ketel moet worden vervangen door bijvoorbeeld stadsverwarming, een warmtepomp of biogas. Dit brengt veel kosten en gedoe met zich mee. Vereniging Eigen Huis komt op voor huiseigenaren met praktische zorgen. Wij praten mee aan de klimaattafel en maken ons hard voor een realistische aanpak. Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie. We vinden het belangrijk dat de kosten van de energietransitie niet eenzijdig worden neergelegd bij huishoudens en dat de woonlasten gelijk blijven. 

Wat is de status van het Klimaatakkoord en hoe gaat het verder?
Op 21 december is het ontwerpakkoord gepubliceerd. De komende maanden rekenen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau de voorgestelde maatregelen door. Vereniging Eigen Huis kijkt dan kritisch naar hoe de plannen onder aan de streep uitpakken voor huiseigenaren. Daarna buigen het kabinet en de Tweede Kamer zich nog over de plannen en de doorrekening. Pas dan kan de Vereniging een finaal eindoordeel geven. Medio 2019 moet het akkoord klaar zijn. 
Hoe worden leden betrokken?

In 2019 worden de resultaten voorgelegd aan het ledenpanel van Vereniging Eigen Huis. Eerder zijn de voorlopige plannen ook aan het ledenpanel voorgelegd.

Op deze pagina en via de nieuwsbrief houden we je ook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord. Je kunt zich ook aanmelden voor onze Nieuwsbrief Energie: log in via de homepage (rechtsboven) met je e-mailadres of lidnummer en wachtwoord. Je komt nu op je persoonlijke 'Mijn Eigen Huis'-pagina waar je je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.

Wat kan ik nu doen?

Vast aan de slag met het verduurzamen van je huis? Ontdek wat de mogelijkheden zijn›