Verkiezingen

Wat in Den Haag wordt besloten heeft gevolgen voor onze leden. We volgen de politiek op de voet en agenderen onderwerpen die voor huiseigenaren van belang zijn.

Politiek en verkiezingen

Een groot deel van onze belangenbehartiging is gericht op de politiek. Wat in Den Haag wordt besloten, heeft effect voor eigenwoningbezitters. Daarom volgen we de politiek op de voet en ondernemen we actie als we zien dat plannen slecht uitpakken voor onze leden. Daarnaast signaleren we zelf ongewenste ontwikkelingen en misstanden in de markt en proberen die op de politieke agenda te zetten zodat hier oplossingen voor komen. In alle dossiers hebben we contacten met politici die zich bezighouden met een bepaald thema. Zo kunnen we gericht in actie komen.

In verkiezingstijd laten we de politieke partijen weten wat er moet gebeuren op het brede terrein van de woningmarkt. Deze onderwerpen stemmen we af met de leden. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hebben we het politiek pamflet ’Goed wonen: Nu en in de toekomst. Wat huiseigenaren belangrijk vinden', uitgebracht. Hierin doen we concrete voorstellen aan de politiek voor de komende kabinetsperiode.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

De vereniging heeft in haar politiek pamflet vijf strijdpunten verwoord. Het zijn de hoofdonderwerpen waar we ons sterk voor maken.

  • Roep een halt toe aan de woningnood. In grote delen van het land is er sprake van een (groot) woningtekort. Bijbouwen is nodig. Wij vinden dat de overheid de regie op de woningbouw weer naar zich toe moet trekken om de stagnerende woningbouw vlot te trekken.
  • Tijd voor een eerlijke en kansrijke energietransitie. Met de energietransitie maken we de omslag naar gebruik van duurzame energiebronnen. Dit heeft een enorme impact op woningeigenaren. Het moet voor hen duidelijk zijn hoe zij hun woning het beste kunnen verduurzamen en wat daar de kosten van zijn. Ook moeten er betere financieringsmogelijkheden komen. Bij dit alles geldt: huiseigenaren moeten worden geholpen en ontzorgd.
  • Bewoners krijgen het voortouw bij veranderingen in de wijk. Participatie bij veranderingen in de omgeving is helaas niet vanzelfsprekend. Samen met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines hebben we zes punten opgesteld die de positie van omwonenden sterker maakt. We willen dat deze waarborgen worden opgenomen in de Omgevingswet.
  • Tijd voor een versimpelde Eigenwoningregeling die de betaalbaarheid voor de huiseigenaar gegarandeerd, eventueel via compensatie of overgangsrecht. Voor veel huiseigenaren zijn de maandelijkse woonlasten betaalbaar, omdat de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is. De afgelopen jaren is de hypotheekrenteaftrek al fors beperkt en wordt zelfs versneld afgebouwd. Er is sprake van een constante dreiging van veranderingen van regelingen.  
  • Solidair met Groningen. Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Woningen zijn beschadigd en sommige zelfs onbewoonbaar. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de gevolgen van gaswinning en moet vanuit dat besef handelen. Fatsoenlijke compensatie, een eerlijk schadeprotocol en aardbevingsbestendige huizen zijn basisprincipes die geregeld moeten worden.

Het politiek pamflet ‘Goed wonen: nu en in de toekomst' vindt u hier

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. De onderwerpen uit het politiek pamflet zijn op zichzelf staande onderwerpen in de belangenbehartiging. Wat we doen op de verschillende punten is terug te vinden op de pagina’s van deze thema’s. Onze meest recente acties zijn:

Jun 2020Tweede Kamerverkiezingen 2021
De politiek is druk bezig met het maken van hun plannen. Daar horen natuurlijk flink wat onderwerpen bij die huiseigenaren raken.
Om ervoor te zorgen dat bepaalde thema’s op de agenda komen hebben wij een overzichtelijk E-book geschreven. Hierin staat, per thema, uitgelegd wat wij bepleiten en waarom. Dit E-book hebben wij persoonlijk aangeleverd bij de woordvoerders van alle landelijke politieke partijen.

Bekijk het E-book
Mrt 2019Provinciale Statenverkiezingen
In maart zijn de provinciale statenverkiezingen geweest. Provincies spelen een rol bij drie grote thema’s die huiseigenaren raken: de energietransitie, het woningtekort en de invloed van bewoners op veranderingen in hun omgeving. In aanloop naar de verkiezingen hebben we een groot onderzoek onder leden en politici gehouden. Zij kregen stellingen voorgelegd over de 3 belangrijke thema’s. De resultaten hebben we gedeeld met al onze leden via een nieuwsbrief. Na de verkiezingen hebben de resultaten tevens in een brief naar alle formateurs gestuurd. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk ze hier.
Mrt 2018Gemeenteraadsverkiezingen
In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Het thema bewonersinvloed stond bij ons centraal. In aanloop naar de verkiezingen hebben we een groot ledenonderzoek gehouden naar de tevredenheid van leden over de invloed op plannen in de leefomgeving. Ook hebben we alle gemeenteraden een brief gestuurd met de uitkomsten van het onderzoek en ons Participatiehandvest. Zie de pagina Bewonersinvloed.
Okt 2017Regeerakkoord

In oktober is het regeerakkoord gepresenteerd. Via een nieuwsbrief aan onze leden hebben we laten weten wat de plannen voor hen betekenen en wat wij van het akkoord vinden.

Mei 2017Politiek pamflet naar Tweede Kamer

Het pamflet ‘Ruimte voor wonen’ is verstuurd aan de fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer en aan de woordvoerders van de verschillende onderwerpen. In één-op-één afspraken spreken we politici over onderwerpen op de woningmarkt en over de strijdpunten waar we voor staan.

Feb 2017WoonKieskompas
In samenwerking met Kieskompas hebben we het WoonKieskompas ontwikkeld voor de verkiezingen van 2017. Hierin stonden twintig stellingen over wonen. Het WoonKieskompas is ruim 160.000 keer geraadpleegd.
Dec 2016Ledenonderzoek onderwerpen verkiezingen
Ter voorbereiding op de landelijke verkiezingen hebben we aan leden gevraagd wat de belangrijkste onderwerpen voor de verkiezingen waren. De uitkomsten van het onderzoek zijn mede bepalend geweest voor de thema’s in het politiek pamflet en het WoonKieskompas.

Nieuws over de Verkiezingen

Huiseigenaar wil voor verkiezingen duidelijkheid over ozb

Geplaatst op 27 feb 2014 , bijgewerkt 27 feb 2014, 21:00

Lokale politieke partijen moeten vóór de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid geven over hun plannen met de onroerendezaakbelasting (ozb). Dat is ...

Lokale politieke partijen moeten vóór de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid geven over hun plannen met de onroerendezaakbelasting (ozb). Dat is de oproep van Vereniging Eigen Huis aan de lokale politici.

De oproep wordt onderbouwd door een ozb-peiling die Vereniging Eigen Huis de afgelopen maanden hield. Ruim 100.000 huiseigenaren vulden de vragenlijst van deze peiling in. Vandaag stuurt de vereniging de resultaten naar 4.000 politieke partijen in alle gemeenten.

Peiling: geen hogere ozb bij dalende woningwaarde

Huiseigenaren vinden het bedrag dat ze jaarlijks aan ozb betalen hoog. De helft verwacht dat deze gemeentebelasting de komende jaren fors verder zal stijgen. Uit de peiling blijkt dat daar geen draagvlak voor is. Meer dan 90% vindt het bovendien onbegrijpelijk als de ozb-aanslag van zijn gemeente stijgt, terwijl de waarde van de woning alleen maar daalt.

De ozb is wel een geaccepteerde belastingheffing, mits de gemeente onderbouwd verantwoording aflegt over de besteding van het geld. Zo vindt iets meer dan 80% het niet acceptabel als de ozb-opbrengst gebruikt wordt om gaten in de gemeentebegroting te dichten, en vooral als dat achteraf pas blijkt. Kiezers verwachten hierover van lokale politici openheid en eerlijkheid. Het ozb-beleid van lokale politieke partijen is dan ook voor driekwart van de huiseigenaren belangrijk tot doorslaggevend bij het bepalen van hun stem bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

Bijna tweederde vindt het rechtvaardig als ook huurders meebetalen aan de ozb. Ook zij profiteren van de collectieve voorzieningen die uit de ozb-opbrengsten worden betaald en het is ook niet terecht als de kosten van falend gemeentebeleid via deze belasting worden afgewenteld op huiseigenaren.

VEH: ozb-bijsluiter nodig

Vereniging Eigen Huis wil dat gemeenten ieder jaar een bijsluiter meesturen met de ozb-aanslag. Daarin moet de gemeente verantwoording en uitleg geven over de keuzen bij de besteding van de ontvangen belastinggelden. Directeur Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis: "In veel gemeenten hebben huiseigenaren nu geen idee waar het ozb geld aan wordt uitgegeven en helemaal niet waarom ze ieder jaar weer meer moeten betalen. Gemeenten zeggen vaak dat een verhoging nodig is om een bibliotheek of een andere algemene voorziening open te houden, zonder dat wordt gerept over andere keuzen. Vooral als het geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld verliezen op grondposities van de gemeente af te dekken moet dat via de ozb-bijsluiter duidelijk op tafel komen".

Ozb-toppers 2011-2014

Landelijk is de ozb sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2010 met gemiddeld 16,7 % gestegen, terwijl de gemiddelde woz-waarde van woningen in dezelfde periode met 11,9 % is gedaald. Onbetwiste koploper is de gemeente Gemert-Bakel, waar de ozb in vier jaar tijd met maar liefst 129 % omhoog schoot. Grootste daler, maar nog steeds een van de duurste gemeenten, is Blaricum. Hier zijn eigenwoningbezitters in dezelfde periode gemiddeld 14 % minder ozb gaan betalen. De ozb-ontwikkeling en de resultaten van de peiling staan per gemeente op www.eigenhuis.nl/ozbpeiling

Gemeentelijke woonlasten 2014

Vereniging Eigen Huis heeft ook van elke gemeente de woonlastenontwikkeling in 2014 onderzocht. Gemiddeld stijgt de ozb dit jaar met 2,9 % en de rioolbelasting met 2,2 %. Daarentegen daalt de afvalstoffenheffing landelijk met gemiddeld 1 %. Ozb-topper in 2014 is Geldermalsen met een stijging van 28,3 %.

Top 5 stijgers woonlasten 2014 (pdf)
Woonlasten per gemeente 2014 (pdf)
Lees meer over de ozb-peiling