Verkiezingen

Wat in Den Haag wordt besloten heeft gevolgen voor onze leden. We volgen de politiek op de voet en agenderen onderwerpen die voor huiseigenaren van belang zijn.

Politiek en verkiezingen

Een groot deel van onze belangenbehartiging is gericht op de politiek. Wat in Den Haag wordt besloten, heeft effect voor eigenwoningbezitters. Daarom volgen we de politiek op de voet en ondernemen we actie als we zien dat plannen slecht uitpakken voor onze leden. Daarnaast signaleren we zelf ongewenste ontwikkelingen en misstanden in de markt en proberen die op de politieke agenda te zetten zodat hier oplossingen voor komen. In alle dossiers hebben we contacten met politici die zich bezighouden met een bepaald thema. Zo kunnen we gericht in actie komen.

In verkiezingstijd laten we de politieke partijen weten wat er moet gebeuren op het brede terrein van de woningmarkt. Deze onderwerpen stemmen we af met de leden. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hebben we het politiek pamflet ’Goed wonen: Nu en in de toekomst. Wat huiseigenaren belangrijk vinden', uitgebracht. Hierin doen we concrete voorstellen aan de politiek voor de komende kabinetsperiode.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

De vereniging heeft in haar politiek pamflet vijf strijdpunten verwoord. Het zijn de hoofdonderwerpen waar we ons sterk voor maken.

  • Roep een halt toe aan de woningnood. In grote delen van het land is er sprake van een (groot) woningtekort. Bijbouwen is nodig. Wij vinden dat de overheid de regie op de woningbouw weer naar zich toe moet trekken om de stagnerende woningbouw vlot te trekken.
  • Tijd voor een eerlijke en kansrijke energietransitie. Met de energietransitie maken we de omslag naar gebruik van duurzame energiebronnen. Dit heeft een enorme impact op woningeigenaren. Het moet voor hen duidelijk zijn hoe zij hun woning het beste kunnen verduurzamen en wat daar de kosten van zijn. Ook moeten er betere financieringsmogelijkheden komen. Bij dit alles geldt: huiseigenaren moeten worden geholpen en ontzorgd.
  • Bewoners krijgen het voortouw bij veranderingen in de wijk. Participatie bij veranderingen in de omgeving is helaas niet vanzelfsprekend. Samen met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines hebben we zes punten opgesteld die de positie van omwonenden sterker maakt. We willen dat deze waarborgen worden opgenomen in de Omgevingswet.
  • Tijd voor een versimpelde Eigenwoningregeling die de betaalbaarheid voor de huiseigenaar gegarandeerd, eventueel via compensatie of overgangsrecht. Voor veel huiseigenaren zijn de maandelijkse woonlasten betaalbaar, omdat de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is. De afgelopen jaren is de hypotheekrenteaftrek al fors beperkt en wordt zelfs versneld afgebouwd. Er is sprake van een constante dreiging van veranderingen van regelingen.  
  • Solidair met Groningen. Duizenden mensen hebben last van de gevolgen van gaswinning in Groningen. Woningen zijn beschadigd en sommige zelfs onbewoonbaar. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de gevolgen van gaswinning en moet vanuit dat besef handelen. Fatsoenlijke compensatie, een eerlijk schadeprotocol en aardbevingsbestendige huizen zijn basisprincipes die geregeld moeten worden.

Het politiek pamflet ‘Goed wonen: nu en in de toekomst' vindt u hier

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. De onderwerpen uit het politiek pamflet zijn op zichzelf staande onderwerpen in de belangenbehartiging. Wat we doen op de verschillende punten is terug te vinden op de pagina’s van deze thema’s. Onze meest recente acties zijn:

Mrt 2021Tweede Kamerverkiezingen 2021

De politiek is druk bezig met het maken van hun plannen. Daar horen natuurlijk flink wat onderwerpen bij die huiseigenaren raken.
Om ervoor te zorgen dat bepaalde thema’s op de agenda komen hebben wij een overzichtelijk E-book geschreven. Hierin staat, per thema, uitgelegd wat wij bepleiten en waarom. Dit E-book hebben wij persoonlijk aangeleverd bij de woordvoerders van alle landelijke politieke partijen.

Bekijk het E-book 

Bekijk hier al het nieuws over de Tweede Kamerverkiezingen 

Mrt 2019Provinciale Statenverkiezingen
In maart zijn de provinciale statenverkiezingen geweest. Provincies spelen een rol bij drie grote thema’s die huiseigenaren raken: de energietransitie, het woningtekort en de invloed van bewoners op veranderingen in hun omgeving. In aanloop naar de verkiezingen hebben we een groot onderzoek onder leden en politici gehouden. Zij kregen stellingen voorgelegd over de 3 belangrijke thema’s. De resultaten hebben we gedeeld met al onze leden via een nieuwsbrief. Na de verkiezingen hebben de resultaten tevens in een brief naar alle formateurs gestuurd. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk ze hier.
Mrt 2018Gemeenteraadsverkiezingen
In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Het thema bewonersinvloed stond bij ons centraal. In aanloop naar de verkiezingen hebben we een groot ledenonderzoek gehouden naar de tevredenheid van leden over de invloed op plannen in de leefomgeving. Ook hebben we alle gemeenteraden een brief gestuurd met de uitkomsten van het onderzoek en ons Participatiehandvest. Zie de pagina Bewonersinvloed.
Okt 2017Regeerakkoord

In oktober is het regeerakkoord gepresenteerd. Via een nieuwsbrief aan onze leden hebben we laten weten wat de plannen voor hen betekenen en wat wij van het akkoord vinden.

Mei 2017Politiek pamflet naar Tweede Kamer

Het pamflet ‘Ruimte voor wonen’ is verstuurd aan de fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer en aan de woordvoerders van de verschillende onderwerpen. In één-op-één afspraken spreken we politici over onderwerpen op de woningmarkt en over de strijdpunten waar we voor staan.

Feb 2017WoonKieskompas
In samenwerking met Kieskompas hebben we het WoonKieskompas ontwikkeld voor de verkiezingen van 2017. Hierin stonden twintig stellingen over wonen. Het WoonKieskompas is ruim 160.000 keer geraadpleegd.
Dec 2016Ledenonderzoek onderwerpen verkiezingen
Ter voorbereiding op de landelijke verkiezingen hebben we aan leden gevraagd wat de belangrijkste onderwerpen voor de verkiezingen waren. De uitkomsten van het onderzoek zijn mede bepalend geweest voor de thema’s in het politiek pamflet en het WoonKieskompas.

Nieuws over de Verkiezingen

‘Nee tegen stijgende OZB’ krachtige oproep aan politiek

Geplaatst op 18 nov 2020 , bijgewerkt 18 nov 2020, 15:00

Meer dan 135.000 mensen tekenden onze petitie tegen extra verhogingen van de onroerendezaakbelasting (OZB). In veel gemeenten schiet deze belasting volgend jaar omhoog omdat de jeugd- en ouderenzorg (Wmo) forse begrotingstekorten oplevert.

Kabinet moet hoge kosten voorkomen

Als vereniging willen wij dat het kabinet met extra geld voor gemeenten voorkomt dat de hoge kosten van wettelijke zorgtaken voor ouderen en jongeren worden betaald door huiseigenaren.
 
”Deze petitie laat zien dat veel mensen het ronduit oneerlijk vinden om de kosten voor brede maatschappelijke voorzieningen eenzijdig te laten betalen door mensen met een eigen huis”, zegt Karsten Klein, onze directeur Belangenbehartiging. Hij overhandigde de petitie dinsdag 17 november aan Tweede Kamerleden Julius Terpstra (CDA) en Daniel Koerhuis (VVD).  
 
Julius Terpstra, Tweede Kamerlid voor het CDA: “Gemeenten moeten voldoende middelen krijgen om de taken van het Rijk uit te voeren en niet worden genoodzaakt om daarvoor de lokale belastingen te verhogen.”  
 
Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid voor de VVD: “Wij maken ons hard voor lage gemeentelijke woonlasten. OZB-opbrengsten gebruiken om begrotingstekorten weg te werken hoort daar niet bij.” 

Huiseigenaar mag niet opdraaien voor tekorten

Wij vinden het principieel onjuist dat huiseigenaren moeten opdraaien voor tekorten voor brede maatschappelijke voorzieningen als de jeugd- en ouderenzorg. Gemeenten die door de hoge kosten van deze zorgtaken tegen een gat in de begroting oplopen kunnen maar twee dingen doen: bezuinigen op voorzieningen of de OZB verhogen. Karsten Klein: “Omdat het eerste vaak in beperkte mate mogelijk is, wordt de belastingverhoging vaak onvermijdelijk. Vooral huiseigenaren met een bescheiden inkomen kunnen deze jaarlijkse lastenstijging steeds moeilijker betalen.” In berichten over forse OZB-verhogingen, soms wel met 25%, worden de twee zorgtaken steevast als hoofdoorzaak genoemd.