Woningbouwopgave

Het woningtekort zorgt voor problemen op de woningmarkt. “Bouwen, bouwen, bouwen” is het advies.

Wat is het probleem?

Al jaren worden er  in Nederland veel minder woningen gebouwd dan het aantal huishoudens dat erbij komt. Daardoor is er een behoorlijk woningtekort ontstaan. Het tekort zorgt ervoor dat de huizenprijzen hard stijgen en dat het consumentenvertrouwen op de woningmarkt daalt (Zie Eigen Huis Marktindicator). Voor steeds meer mensen - met name starters - wordt het moeilijker een woning te kopen. Om meer rust te brengen op de overspannen woningmarkt, moet de bouwproductie flink omhoog.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Er moeten meer woningen worden gebouwd om het woningtekort terug te dringen, waardoor woningen beter betaalbaar worden en meer mensen hun woonwensen kunnen realiseren. Hierbij zijn twee dingen belangrijk:

  • De Rijksoverheid heeft een systeemverantwoordelijkheid voor goed wonen. Vereniging Eigen Huis vindt dat de minister van Binnenlandse Zaken meer regie moet voeren op de woningbouwopgave. Door afspraken te maken met provincies en gemeenten over hoeveel woningen de komende jaren gebouwd moeten worden en door erop toe te zien dat die afspraken worden gehaald. Op welke plek welk type woningen gebouwd moet worden, valt onder de verantwoordelijkheid van provincie en gemeente.
  • In overspannen woningmarktgebieden moet ook buiten de stads- en dorpsgrenzen worden gekeken naar bouwlocaties. De woningen moeten goed passen in de omgeving. Het gaat dan om kleine aantallen, mooi ingepast in het groen en duurzaam. Door nu na te denken over waar deze woningen gebouwd kunnen worden, wordt voorkomen dat in de toekomst overhaaste beslissingen genomen worden die ten koste gaan van de groene ruimte. In waardevolle natuur mag natuurlijk niet worden gebouwd.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties zijn:

Mei 2018 – Nationale woonagenda

Samen met de minister, provincies en gemeenten, woningcorporaties, private partijen en bewonersvertegenwoordigers hebben we afspraken gemaakt over de woningbouwopgave. In dit traject hebben we het ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen bewegen concrete ambities te benoemen over het aantal te bouwen woningen. Per jaar moeten er minstens 75.000 woningen worden gebouwd, zodat er in 2025 700.000 woningen meer zijn dan in 2015.

Maart 2018 – Onderzoek ‘Bouwen buiten de bebouwde kom’

Wat vinden consumenten van bouwen buiten de bebouwde kom? En hoe belangrijk vinden zij dit onderwerp? Bijna de helft van de Nederlanders is vóór bouwen buiten de stad, blijkt uit ons onderzoek. Een derde staat neutraal tegenover buitenstedelijk bouwen en één op de zes is tegen. We hebben de minister op de hoogte gesteld van de onderzoeksresultaten. 

December 2017 – Rondetafelgesprek over de bouwopgave in de Tweede Kamer

In rondetafelgesprekken laten Tweede Kamer-politici zich informeren over een bepaald thema, waaronder de bouwopgave. In december hebben we de vaste commissie van Binnenlandse Zaken verteld wat er volgens ons moet gebeuren om het woningtekort terug te dringen: voldoende woningen bouwen onder regie van de minister.