Privacystatement en cookiebeleid

Het privacystatement en het cookiebeleid van Eigen Huis1 zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze websites en apps. Bij bepaalde diensten of tools kan een specifiek privacystatement zijn opgenomen waarin je - aanvullend op dit algemene privacystatement - nadere details kunt vinden.

Privacyverklaring

Vereniging Eigen Huis vindt het heel belangrijk dat je persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze leden, bezoekers en gebruikers van onze websites en apps. We zien erop toe dat jouw persoongegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking

Eigen Huis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Wettelijke verplichting - Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving. 
 • Ledenadministratie - Wanneer je lid wordt van Vereniging Eigen Huis, informeren wij je over je lidmaatschap en geven daar uitvoering aan (toezenden Eigen Huis Magazine, innen contributie, etcetera). 
 • Levering producten en diensten - Wanneer je producten en/of diensten van Eigen Huis afneemt en je daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch of via onze websites/apps) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
 • Contact - Wanneer je contact met ons opneemt. Contactmomenten kunnen worden gemonitord. Bij telefoongesprekken (voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), via e-mails, of via een link die je aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap) die je van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer je het contactformulier invult, gebruikmaakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, contact opneemt via websites/apps, inlogt op je account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.
 • Belangenbehartiging en (markt)onderzoek - Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen, de belangen van onze leden en woningeigenaren te behartigen en marktonderzoek te doen.
 • Nieuwsbrieven en e-mailings - Wij informeren je over onze (nieuwe) producten en diensten als je daarvoor toestemming hebt gegeven: rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld met campagnes via social media en zoekmachines. Toestemming geven gebeurt (impliciet) zodra je lid wordt of expliciet op andere wijze en/of momenten. Daarbij houden wij rekening met je voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en met je interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites/apps, waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social mediaplatforms. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven. Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties van ons worden getoond, kun je dat bij ons aangeven via onderstaande contactgegevens. Je kunt je hiervoor via de websites van deze platforms zelf afmelden. Het kan zo zijn dat je daarna nog steeds onze advertenties te zien krijgt wanneer je in een algemene doelgroep valt waarop wij onze advertentie richten.

Voor zover Eigen Huis voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van je persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij je die derde daarvoor zelf toestemming hebt gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn

Eigen Huis gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Eigen Huis toegang tot je gegevens. Eigen Huis bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden. 

E-mail en nieuwsbrieven

Als je lid bent van Eigen Huis wordt je e-mailadres gebruikt om informatie toe te sturen over je lidmaatschap en over de door jou afgenomen producten en diensten. Wij gebruiken je e-mailadres ook om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten en nieuwsbrieven van Eigen Huis. Toestemming voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven kun je altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, via de 'Mijn Eigen Huis'-omgeving of door te mailen naar ledenservice@eigenhuis.nl.

E-mailadressen van niet-leden worden gebruikt om informatie te sturen over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven van Eigen Huis, als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Toestemming voor het toesturen van deze informatie kun je altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, of door te mailen naar ledenservice@eigenhuis.nl.

Je rechten

Na een bepaalde periode wist Eigen Huis persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Inzage - Je hebt het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van je worden verwerkt. Wij verstrekken je op verzoek een overzicht van deze gegevens.
 • Rectificatie en aanvulling - Je hebt het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van je te wijzigen en om je persoonsgegevens aan te vullen.
 • Beperking verwerking - Je hebt het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van je te verwijderen als je vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
 • Vergetelheid - Je hebt het recht ons te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als je je toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
 • Bezwaar - Je kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van Eigen Huis (marketing) en tegen profilering voor marketingdoeleinden. Je kunt ook bezwaar maken als je vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als je vindt dat je rechten zwaarder wegen dan het belang van Eigen Huis om je persoonsgegevens te verwerken.

De bovengenoemde verzoeken kun je via ons contactformulier of via e-mail richten aan onze ledenservice (ledenservice@eigenhuis.nl), onder vermelding van 'mijn privacy'. Per post kan ook: Vereniging Eigen Huis, t.a.v. Ledenservice, Postbus 735, 3800 AS Amersfoort. Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op je verzoek.

Datalekken

Eigen Huis houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij je ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met je naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor je werkt en een korte omschrijving van het datalek.

Beveiligingsverklaring

Eigen Huis gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht je er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen. 

Social media

Wij corresponderen graag via het web en (eigen) social mediakanalen met leden, klanten en bezoekers van onze website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en vragen te beantwoorden. Wij volgen daartoe het internet en social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en daar proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat wij (persoons)gegevens vastleggen als wij deelnemen aan feeds, vragen beantwoorden of reageren op opmerkingen. Deze gegevens worden uiteraard in overeenstemming met dit privacystatement verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op social mediakanalen. Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen via ledenservice@eigenhuis.nl.

Apps

Als Eigen Huis haar dienstverlening aanbiedt via een app kunnen persoonsgegevens van je worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps vallen onder dit privacystatement en deze cookieverklaring. Voor een goede werking bij de installatie van de app kan van jou toestemming worden gevraagd voor toegang tot en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door bezoekers meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van cookie-technologie. Cookies worden opgeslagen op bijvoorbeeld pc, laptop, tablet of smartphone. Niet alle cookies mogen zo maar worden opgeslagen.

Klik hier voor een overzicht van de cookies die Eigen Huis gebruikt. 
Klik hier voor de cookieverklaring van Eigen Huis.

Vereniging Eigen Huis en andere websites

Op onze sites tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen of klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt deze aan: Vereniging Eigen Huis, t.a.v. Ledenservice, Postbus 735, 3800 AS Amersfoort. 

Je kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of bellen met Vereniging Eigen Huis via telefoonnummer 033 4507750. Of mail via ledenservice@eigenhuis.nl.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

 

1 Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen Eigen Huis Hypotheekadvies B.V. en Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V., worden in dit privacystatement aangeduid als ‘Eigen Huis’

 

 

Vereniging Eigen Huis | 01/05/2018