Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome

Privacystatement

Het privacystatement en het cookiebeleid van Vereniging Eigen Huis zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze websites en apps.

Wie zijn wij?

Vereniging Eigen Huis is een Nederlandse onafhankelijke vereniging die opkomt voor de belangen van (toekomstige) huiseigenaren. Wij helpen onze leden bij het (ver)kopen en het duurzaam en betaalbaar bewonen van hun huis. Zonder commercieel belang. Om dit te kunnen realiseren zijn wij belangenbehartiger, dienstverlener en woningmarktexpert ineen.

Het privacystatement en het cookiebeleid van Vereniging Eigen Huis1 zijn van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze websites en apps. Bij bepaalde diensten of tools kan een specifiek privacystatement zijn opgenomen waarin je - aanvullend op dit algemene privacystatement - nadere details kunt vinden.

Vereniging Eigen Huis vindt het heel belangrijk dat je persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze leden, bezoekers en gebruikers van onze websites en apps. We zien erop toe dat jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1 Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen Eigen Huis Geldzaken B.V. en Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V., worden in dit privacystatement gezamenlijk aangeduid als ‘Vereniging Eigen Huis’

Verwerkingsverantwoordelijke

Vereniging Eigen Huis is verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Displayweg 1 (3821 BT) in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40506058. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming die te bereiken is via [email protected].

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aanhef
 • geboortedatum
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • interessegebieden
 • contactgeschiedenis

Doeleinden gegevensverwerking

Vereniging Eigen Huis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wettelijke verplichting - Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht op grond van bijvoorbeeld fiscale wetgeving.
 • Uitvoering lidmaatschap (overeenkomst) - Wanneer je lid wordt van Vereniging Eigen Huis, informeren wij je over je lidmaatschap en geven daar uitvoering aan (toezenden Eigen Huis Magazine, innen contributie, etc.).
 • Levering producten en diensten (overeenkomst) - Wanneer je producten en/of diensten van Vereniging Eigen Huis afneemt en je daartoe een overeenkomst met ons sluit (telefonisch of via onze websites/apps) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
 • Belangenbehartiging en (markt)onderzoek (gerechtvaardigd belang) - Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen en de belangen van onze leden en woningeigenaren te behartigen. Daartoe voeren wij diverse marktonderzoeken uit. De resultaten van deze marktonderzoeken worden geanonimiseerd verwerkt waardoor geen inzage verkregen kan worden in de antwoorden van een specifieke persoon, tenzij die persoon zelf heeft verzocht om contact op te nemen via een ‘verzoek op opvolgingsvraag’.
 • Nieuwsbrieven, e-mailings en ledenbehoud (gerechtvaardigd belang / toestemming) - Wij informeren je over relevante ontwikkelingen op de woningmarkt en tevens over onze (nieuwe) producten en diensten. Dit doen we als je lid wordt van Vereniging Eigen Huis of als je als niet-lid daarvoor toestemming hebt gegeven. Om er voor te zorgen dat je content ontvangt die voor jou relevant is kunnen wij gegevens uit verschillende bronnen combineren. Daarbij houden wij rekening met je voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en met je interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites/apps. Ook ondernemen we activiteiten op het gebied van ledenbehoud. Wanneer je geen informatie over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen of door ons gebeld wilt worden, dan kun je dit op ieder moment aan ons kenbaar maken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, via de 'Mijn Eigen Huis'-omgeving of door te mailen naar [email protected].
 • Verbetering VEH dienstverlening (gerechtvaardigd belang / toestemming) - Wij analyseren het klikgedrag op onze website en van nieuwsbrieven, zodat we kunnen zien welke artikelen/pagina’s het meest gelezen en bezocht worden en het klikgedrag op e-mails om vast te stellen of onze nieuwsbrieven voor de ontvanger relevant zijn. Wij testen ook onze website middels diverse tools gespecialiseerd in testen. Dit zorgt ervoor dat wij onze websitepagina’s leesbaarder kunnen maken voor bezoekers.
 • Contact (overeenkomst / toestemming) - Wanneer je contact met ons opneemt worden contactmomenten vastgelegd. Bijvoorbeeld bij telefoongesprekken (voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden) of via e-mails die je van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer je het contactformulier invult, gebruikmaakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, contact opneemt via websites/apps, inlogt op je account of ons via social media benadert.

Verwerkers en derde ontvangers

Voor zover Vereniging Eigen Huis voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van je persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij je die derde daarvoor zelf toestemming hebt gegeven. Wij werken bijvoorbeeld samen met Expoints (marktonderzoek), ClickDimensions (nieuwsbrieven) en wij maken gebruik van Google Analytics-cookies. Google Analytics hebben wij privacyvriendelijk ingesteld en daarom mogen wij zonder voorafgaande toestemming jouw persoonsgegevens als websitebezoeker verwerken.

Je rechten

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Inzage - Je hebt het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van je worden verwerkt. Wij verstrekken je op verzoek een overzicht van deze gegevens.
 • Rectificatie en aanvulling - Je hebt het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van je te wijzigen en om je persoonsgegevens aan te vullen.
 • Beperking verwerking - Je hebt in sommige situaties het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van je tijdelijk niet te verwerken, bijvoorbeeld als je bij ons een bezwaar hebt ingediend tegen een verwerking.
 • Vergetelheid - Je hebt het recht ons te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als je je toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
 • Bezwaar (verzet) - Je kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van Vereniging Eigen Huis (direct marketing).

De bovengenoemde verzoeken kun je aan ons richten via ons Formulier AVG.

formulier AVG verzoek dec_2023.pdf (pdf)

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen waarbij jouw BSN én jouw pasfoto onleesbaar/onzichtbaar zijn gemaakt. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app van de Rijksoverheid voor gebruiken.

Wanneer je een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen één maand is afgehandeld. Lukt het ons niet om je verzoek binnen deze periode af te handelen, dan zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

Beveiliging en bewaartermijn

Vereniging Eigen Huis gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat je gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Vereniging Eigen Huis toegang tot je gegevens. Vereniging Eigen Huis bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen (geanonimiseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Beveiligingsverklaring (CVD-melding)

Vereniging Eigen Huis gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht je er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Internationale uitwisseling persoonsgegevens

Vereniging Eigen Huis geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EER (Europese Economische Ruimte; Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Apps

Als Vereniging Eigen Huis haar dienstverlening aanbiedt via een app worden persoonsgegevens van je verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps vallen onder dit privacystatement en de cookieverklaring. Voor een goede werking bij de installatie van een app wordt toestemming gevraagd voor toegang tot en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Vereniging Eigen Huis en andere websites

Op onze sites tref je een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met je gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement, wanneer aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen of klachten

Heb je na het lezen algemene vragen of opmerkingen over ons privacystatement? Richt deze aan: Vereniging Eigen Huis, t.a.v. Ledenservice, Postbus 735, 3800 AS Amersfoort of mail via [email protected].

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

Vereniging Eigen Huis | 2 juli 2021

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube