Klimaatakkoord

Wat betekent het voor jou?

Nederland moet in 2030 minimaal 49 % minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dit is het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd. Wat betekent dit voor jou als huiseigenaar?

Dit staat erin voor huiseigenaren

Het Klimaatakkoord raakt vrijwel alle huiseigenaren. Over deze onderwerpen staan afspraken in het akkoord:


 • 1,5 miljoen woningen zonder aardgas
  Uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. Alternatieven zijn onder meer warmtepompen en warmtenetten. Ook moeten huiseigenaren worden verleid hun woning te isoleren. 
 • Aardgasvrij per woonwijk
  Gemeentes moeten eind 2021 bekend maken wanneer welke woonwijken aardgasvrij worden gemaakt. Uiterlijk acht jaar voor de levering van aardgas stopt, krijgen bewoners te horen wat het alternatief voor aardgas wordt en wat dit voor hun situatie betekent. Voor wijken die voor 2030 aan de beurt zijn, moet in 2021 duidelijk zijn wat in de plaats van aardgas komt. Huiseigenaren moeten vroegtijdig en serieus worden betrokken bij de planvorming. De komende jaren worden als proef tientallen woonwijken aardgasvrij gemaakt. 
 • Kosten verduurzamingsmaatregelen
  De kosten van de verduurzamingsmaatregelen mogen in principe niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening (woonlastenneutraal). 
 • Isolatieaanbod 
  Voor verschillende woningtypes wordt een isolatiestandaard geïntroduceerd. De standaard geeft aan tot welk niveau het huis moet worden geïsoleerd om klaar te zijn voor het alternatief van aardgas. De standaard moet zijn gebaseerd op de bouwkundige mogelijkheden van een woning en de kosten moeten in verhouding tot de baten staan. De standaard is niet verplicht en zal waarschijnlijk worden gebruikt als voorwaarde voor subsidiëring en financiering van duurzaamheidsmaatregelen. Voor losse verbouwingen (zoals die van het dak, de gevel of vloer) komen streefwaardes voor isolatie. Verder moeten huiseigenaren een aantrekkelijk isolatieaanbod krijgen. De hoogte van de standaard en de streefwaarden moeten nog worden uitgewerkt.
 • Cv-ketelverbod
  Het cv-ketelverbod is voorlopig van de baan. Het bedrijfsleven en de installatiesector gaan werken aan betere, stillere en goedkopere alternatieven zoals (hybride) warmtepompen. Na 2025 wordt gekeken of een cv-ketelverbod alsnog nodig is.
 • Belasting op gas omhoog, op elektriciteit omlaag 
  Aardgas wordt de komende jaren duurder - vanaf 2020 stijgt de belasting erop. Het hogere gastarief moet huishoudens stimuleren minder gas te verbruiken en duurzame maatregelen te nemen. Vanaf 2021 daalt de belasting op elektriciteit. Ook krijgen consumenten meer belastingkorting op de totale energierekening. 

> Lees meer over energiebelasting.

 • Financieringsmogelijkheden 
  Er worden nieuwe financieringsmogelijkheden geïntroduceerd. Zo is een overdraagbare lening voor verduurzaming aangekondigd. Huiseigenaren die een lening voor energiebesparende maatregelen afsluiten, moeten die bij een verhuizing kunnen overdragen aan de nieuwe bewoners. Deze gebouwgebonden financiering moet uiterlijk in 2022 mogelijk zijn. Ook is een warmtefonds voor huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars aangekondigd. Hier kunnen ook huiseigenaren terecht die door de huidige leennormen moeilijk of geen financiering kunnen krijgen. Het fonds is bedoeld voor het verduurzamen van de woning. 
 • VvE verduurzamen
  De financieringsmogelijkheden voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die willen verduurzamen, worden verbeterd. Financiële partijen (o.a. banken) onderzoeken hoe ze VvE’s kunnen stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Ook voor VvE’s die uit minder dan zes appartementen bestaan, wordt een passende financieringsvorm gezocht. 
 • Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting  
  75 % van alle nieuwbouwwoningen die tot eind 2021 worden opgeleverd, mogen geen aardgasaansluiting meer hebben. Is het niet meer mogelijk een woning aardgasvrij op te leveren, dan moeten bouwers meerwerkpakketten aanbieden waarmee de overstap naar aardgasloos wonen makkelijker wordt. Bijvoorbeeld door extra isolatie en zonnepanelen.
 • Meer betrokkenheid bij windmolens
  De ambitie is dat 50 % van de opgewekte energie door windmolens op land eigendom wordt van omwonenden. Het betrekken van bewoners bij windmolenparken creëert meer draagvlak. 
 • Informatie over energiebesparende maatregelen 
  Om huiseigenaren optimaal te informeren en te ontzorgen bij het energiezuinig maken van hun huis, staat vanaf januari 2020 op energiebesparendoejenu.nl gevalideerde informatie over verduurzamingsmaatregelen en de bijbehorende indicatieve energiebesparing. Dit wordt gekoppeld aan financierings- en subsidiemogelijkheden. Verder komt er een onafhankelijk (regionaal) energieloket, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, om de partijen die betrokken zijn bij de wijkgerichte aanpak (dus ook bewoners) te ondersteunen. 
 • Positie huiseigenaren
  De vereniging gaat met onder meer de Rijksoverheid, Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes uitwerken hoe de positie van de huiseigenaar kan worden geborgd in de wijkgerichte aanpak. 

Dit vindt Vereniging Eigen Huis

Externe inhoud

Om de inhoud van een externe partij te bekijken moet je eerst akkoord gaan met het plaatsen van alle cookies.

Ja, ik ga akkoord!

Zie voor meer informatie ons cookiebeleid en privacystatement.

Gemeenten moeten in 2021 aangeven welke wijken op termijn van het aardgas worden afgesloten. 'De wijkaanpak wordt voor huiseigenaren het uur van de waarheid', zegt Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. 'Pas dan wordt duidelijk wat alle plannen in de praktijk gaan betekenen voor individuele huiseigenaren.'

Lees de volledige reactie van de vereniging op het Klimaatakkoord

Veelgestelde vragen over het Klimaatakkoord

Wat is het Klimaatakkoord?

De Rijksoverheid onderhandelde sinds april 2018 met consumentenorganisaties, milieuclubs, de industrie en het bedrijfsleven over de inhoud van een nieuw Nederlands Klimaatakkoord. Dit akkoord moet bijdragen aan de doelstelling uit de Klimaatwet: een besparing van 49 % CO2 in 2030. 

De onderhandelingen over het nieuwe Klimaatakkoord zijn aan vijf sectortafels gevoerd. Vereniging Eigen Huis praatte mee aan de sectortafel gebouwde omgeving (o.a. huizen en appartementen). Onder leiding van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom zijn plannen gemaakt over hoe en onder welke voorwaarden Nederlandse huishoudens kunnen stoppen met het gebruik van aardgas. 

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft Samsom voorafgaand aan de onderhandelingen een opdracht gegeven: 1,5 miljoen woningen moeten uiterlijk in 2030 van het aardgas af zijn. In 2050 moet dit gelden voor alle huizen. De gevolgen hiervan zijn voor bewoners groot: ze moeten mogelijk hun huis beter isoleren en investeren in een duurzame verwarmingsinstallatie. 

Wat vindt Vereniging Eigen Huis van de klimaatdoelstelling: een besparing van 49% CO2 in 2030?
Het kabinet heeft zich internationaal gecommitteerd om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Het doel om 49 % CO2 te besparen in 2030 is vastgelegd in de Klimaatwet, die is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Vereniging Eigen Huis ziet dit democratisch genomen besluit als een gegeven.
Wat vindt Vereniging Eigen Huis van de ambitie aardgasvrij, waarbij alle huizen van het gas af moet moeten?

Een van de maatregelen waartoe is besloten om de klimaatdoelen te behalen, is dat uiteindelijk alle huizen in Nederland van het aardgasnet worden gekoppeld, omdat overgestapt wordt naar een duurzame energievoorziening.

De achterban van Vereniging Eigen Huis is verdeeld over deze van-gas-los-ambitie. Een deel is het (zeer) eens met deze maatregel en ongeveer even groot deel is het (zeer) oneens. De vereniging mengt zich niet in deze discussie omdat zij geen mandaat heeft van haar leden. Daarom wordt het democratisch genomen besluit om van het gas af te gaan als een gegeven beschouwd.

De vereniging zet zich er nadrukkelijk voor in dat de door de politiek gestelde doelen in het Klimaatakkoord worden uitgevoerd op een manier die haalbaar en betaalbaar is voor iedereen, waarbij woonlasten gelijk blijven en de kosten van de energietransitie niet eenzijdig worden neergelegd bij huishoudens. Het is belangrijk dat huiseigenaren serieus worden betrokken bij de verduurzamingsoperatie in hun wijk en dat samen met hen hierover wordt besloten.   

Waarom deed Vereniging Eigen Huis mee?
Vereniging Eigen Huis behartigde tijdens de onderhandelingen de belangen van huiseigenaren. Dat was hard nodig. De aardgasvrij-ambitie gaat bijna alle 4,2 miljoen huiseigenaren raken. Huizen moeten beter worden geïsoleerd en de cv-ketel moet worden vervangen door bijvoorbeeld stadsverwarming, een warmtepomp of biogas. Dit brengt veel kosten en gedoe met zich mee. Vereniging Eigen Huis kwam tijdens de onderhandelingen op voor huiseigenaren met praktische zorgen. Wij praatten mee aan de klimaattafel en maakten ons hard voor een realistische aanpak. De energietransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn en iedereen moet mee kunnen doen. We vinden het belangrijk dat de kosten van de energietransitie niet eenzijdig worden neergelegd bij huishoudens en dat de woonlasten gelijk blijven.
Wat vindt Vereniging Eigen Huis van het Klimaatakkoord?
De vereniging let scherp op een realistische uitwerking van het Klimaatakkoord. Daarom zal de vereniging de uitwerking van de klimaatplannen toetsen op verleiden in plaats van verplichten, op woonlastenneutraliteit, ontzorging en zeggenschap voor huiseigenaren. De vereniging vindt het positief dat deze uitgangspunten in het klimaatakkoord terugkomen.
Hoe werden leden betrokken?

Voorafgaand en tijdens de onderhandelingen heeft de vereniging leden betrokken door rondetafelgesprekken te organiseren en via enquêtes meningen te peilen. Meerdere maatregelen uit het Klimaatakkoord moeten nog worden uitgewerkt. De vereniging toetst hoe de verschillende plannen in de praktijk uitpakken voor huiseigenaren. Hier betrekken we leden bij. 

Op deze pagina en via de nieuwsbrief houden we je ook op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord. 

Wat kan ik nu doen?

Vast aan de slag met het verduurzamen van je huis? Ontdek wat de mogelijkheden zijn›