Regels en plannen van de gemeente

Een woning op het oog? Ga voor de koop na:
  • welke plannen de gemeente heeft voor de buurt;
  • of de woning op erfpachtgrond staat;
  • of er beperkingen zijn om de woning vrij te gebruiken of te verkopen, zoals een zelfbewoningsplicht of een voorkeursrecht van de gemeente.

Bestemmingsplan van de gemeente

Gemeenten maken plannen voor het gebruik en de ontwikkeling van het gebied waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Die plannen leggen ze vast in een bestemmingsplan. Iedereen mag zo'n bestemmingsplan inzien, online of op papier in het gemeentehuis. Op die manier kun je nagaan wat jouw bouwmogelijkheden zijn en welke ontwikkelingen in de buurt kunnen plaatsvinden.

Erfpacht

Wie een woning op erfpachtgrond koopt, wordt daarmee geen eigenaar van de grond. De grond blijft van de verpachter, meestal de gemeente of een waterschap. De koper krijgt het recht de grond te gebruiken op dezelfde manier als een eigenaar, tenzij in de akte van vestiging iets anders is afgesproken. In de akte van vestiging kan ook staan dat de erfpachter het erfpachtrecht niet mag overdragen zonder toestemming van de eigenaar. 

Als de woning en het erfpachtrecht verkocht worden, is de koper in zijn hoedanigheid van (nieuwe) erfpachter gebonden aan de voorwaarden die in de akte van vestiging staan. Op een erfpachtrecht kan een hypotheek worden gevestigd. 

Erfpachtcanon

De vergoeding voor het gebruik van de grond wordt erfpachtcanon genoemd. In de erfpachtovereenkomst staat welke vergoeding verschuldigd is voor het gebruik van de grond. De canon wordt vaak jaarlijks betaald. Vaak kan in de loop van de tijd de canon hoger worden. In de erfpachtovereenkomst kan bijvoorbeeld zijn bepaald dat iedere 5 jaar de canon wordt geïndexeerd en dat de canon na verloop van bijvoorbeeld 50 of 75 jaar (het tijdvak) kan worden herzien op basis van de nieuwe grondwaarde. Herziening van de canon aan het einde van een tijdvak betekent vrijwel altijd een enorme stijging van de canon. De canon kan ook worden afgekocht. Dan wordt eenmalig een afkoopbedrag betaald voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor 50 jaar of eeuwigdurend.

Bekijk voor je koopt goed hoe de erfpacht in jouw geval geregeld is en of en wanneer de canon in de toekomst kan stijgen, als deze niet eeuwigdurend is afgekocht.

Lees meer over erfpacht

Zelfbewoningsplicht

Een voorwaarde die gemeenten soms in het verkoopcontract of de koop-/aannemingsovereenkomst laten opnemen, is de zelfbewoningsplicht. Dat beding moet voorkomen dat een huis door een belegger wordt gekocht om te gaan verhuren en dus niet meer beschikbaar is als koopwoning.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Sommige woningen vallen onder de Wet voorkeursrecht gemeenten. Als de gemeente een voorkeursrecht heeft, dan is de eigenaar verplicht de woning eerst aan de gemeente aan te bieden. De gemeente moet binnen zes weken laten weten of zij van plan is van het recht gebruik te maken. Maakt de gemeente geen gebruik van haar voorkeursrecht, dan is de eigenaar gedurende drie jaar vrij de woning aan een ander dan de gemeente te verkopen. Bij verkoop heeft de nieuwe eigenaar echter wederom de plicht om de woning bij verkoop eerst aan te bieden aan de gemeente.

Bij het Kadaster is terug te vinden of er voor een woning een voorkeursrecht geldt.