De verkoper komt zijn afspraken niet na

Stel, de verkoper komt de afspraken niet na die je in het koopcontract hebt vastgelegd, hij komt  niet opdagen bij de overdracht. In het stappenplan van Vereniging Eigen Huis lees je wat je dan het beste kunt doen. 

Stappenplan

Wat je kunt doen, hangt af van de afspraken die je hebt gemaakt met de verkoper in de koopovereenkomst. Als je gebruikmaakt van de model koopovereenkomst voor een eengezinswoning, dan vind je dit in artikel 11. Koop je een appartement, dan vind je dit in artikel 14. Bij gebruik van een van deze modellen kun je de volgende stappen nemen:

1. Stel de verkoper in gebreke

Als de verkoper niet meewerkt aan de overdracht bij de notaris, kun je hem in gebreke stellen. Je geeft de verkoper dan de kans alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Stuur de ingebrekestelling in een aangetekende brief. Neem de volgende punten op:

  • Geef een termijn van 8 dagen waarbinnen de verkoper alsnog mee moet werken aan de eigendomsoverdracht.
  • Meld dat als hij binnen die 8 dagen nog steeds niet nakomt, je de overeenkomst ontbindt waarbij de verkoper een boete van 10% van de koopsom verschuldigd is of dat je nogmaals nakoming vordert waarbij de verkoper een boete van 3 promille van de koopsom per dag verschuldigd is.
  • Meld dat je eventuele schade, die je lijdt doordat de verkoper zich niet aan de afspraken houdt, van hem zult vorderen.

2. Contract beëindigen of nakoming eisen

Als de verkoper na de termijn van 8 dagen nog steeds niet meewerkt aan de eigendomsoverdracht, heb je twee opties:

Optie 1: je beëindigt het contract

Na de termijn van 8 dagen heb je het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Je hebt dan recht op een boete van 10% van de koopsom. Als je meer schade lijdt dan die 10%, kun je ook aanvullende schadevergoeding eisen. Stuur de ontbindingsbrief aangetekend. Geef in de brief aan dat je:

  • de koopovereenkomst ontbindt;
  • de boete vordert van 10% van de koopsom; 
  • verdere schadevergoeding eist als je schade hoger is dan 10% van de koopsom.

Ontbind alleen na juridisch advies.

Optie 2: je eist nakoming

Wil je dat de verkoper alsnog meewerkt aan de eigendomsoverdracht, dan vorder je na de termijn van 8 dagen nakoming van de overeenkomst. Je kunt dan een boete vorderen van 3 promille van de koopsom per dag, met een maximum van 10% van de koopprijs. Die boete loopt nadat de 8 dagen termijn is versteken, tot aan het moment dat de eigendomsoverdracht alsnog plaatsvindt. Is je schade groter dan het boetebedrag dan kun je aanvullende schadevergoeding eisen. Stuur een aangetekende brief en meld in deze brief dat: 

  • je nogmaals nakoming van de koopovereenkomst vordert.
  • je een boete vordert van 3 promille van de koopsom per dag, vanaf het moment dat de 8 dagen termijn is verstreken tot aan het moment van de eigendomsoverdracht.
  • jij je het recht voorbehoudt verdere schadevergoeding te eisen als je schade hoger is dan de boete.

3. Naar de rechter

Als de eerdere stappen niet werken, kun je een procedure starten. Informeer altijd bij een juridisch adviseur voor je dit doet. Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Neem contact op met je verzekeraar. 

Of een procedure zinvol voor je is, hangt af van je financieel belang en je rechtspositie. Je kunt met eventuele vragen terecht bij ons Informatie- & Adviescentrum op (033) 450 77 50.