Drie belangrijke woonthema’s

Provincies spelen een rol bij drie grote thema’s die huiseigenaren raken: de energietransitie, het woningtekort en de invloed van bewoners op veranderingen in hun omgeving. 

Energietransitie

Provincies (en gemeenten) spelen een grote rol bij de uitvoering van de plannen uit het ontwerp Klimaatakkoord. Hierin staat dat Nederland in 2030 minimaal 49% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. De plannen raken vrijwel alle huiseigenaren; zo moeten woningen worden verduurzaamd en van het aardgas af.

Woningtekort

In de Nationale woonagenda is een ambitie gesteld om per jaar 75.000 woningen te bouwen om het woningtekort terug te dringen. De realisatie ligt in handen van provincies en gemeenten, die zich buigen over de vraag: waar gaat er gebouwd worden, binnenstedelijk of ook in het groen?

Bewonersinvloed

Bewoners kunnen lang niet altijd meepraten over veranderingen in de buurt, zoals het plaatsen van windmolens of de aanleg van een rijksweg. Wij hebben een participatiehandvest geschreven waarmee politieke partijen kunnen laten zien dat ze de stem van bewoners belangrijk vinden en hun belangen meewegen in plannen. 

Wat speelt er in jouw provincie?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben we onderzoek gedaan onder leden en politici. Zij kregen stellingen voorgelegd over de energietransitie, de woningbouwopgave en bewonersinvloed. Hieronder vind je de resultaten. Bekijk wat er in jouw provincie leeft onder leden en wat beleidsmakers en politici in de provincie belangrijk vinden:

 

Tekengebied-2-50

Over het onderzoek

Het onderzoek is in februari 2019 uitgevoerd door Kieskompas onder 15.000 leden van Vereniging Eigen Huis en 22.000 politieke bestuurders. Het onderzoek is representatief voor alle 4,4 miljoen huiseigenaren. Binnen een aantal relevante thema’s zijn de meningen gepeild van woningbezitters en bestuurders. Vereniging Eigen Huis heeft geen waardeoordeel over de uitkomsten en geeft geen stemadvies. In Nederland zijn 7,7 miljoen huishoudens. Hiervan woont 57 % in een koopwoning en 43 % in een huurwoning. 

Meer over de verkiezingen

 

Geplaatst 15/03 | Laatste update 15/03
Actueel

Verduurzaming belangrijkste verkiezingsthema bij huiseigenaren

Verduurzaming van de bestaande woningen is voor huiseigenaren het belangrijkste thema bij de provinciale statenverkiezing, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Lees meer › Nieuwsoverzicht
5 vragen

Provinciale Statenverkiezingen

Waar kies je voor bij de Provinciale Statenverkiezingen? Wat heeft een provincie te maken met wonen? De verkiezingen in 5 vragen en antwoorden. 5 vragen en antwoorden

Verkiezingen

Wat politici in Den Haag beslissen, heeft gevolgen voor onze leden. Wij zorgen dat onderwerpen die huiseigenaren raken op de politieke agenda komen. Onze rol in de politiek

Drenthe: driekwart huiseigenaren en bestuurders tegen gaswinning in Noord-Drenthe

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Drenthe:
Drente

Volgens huiseigenaren:

 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen 
 • de verduurzamingsopgave bestaande woningen
 • bereikbaarheid (per bus, trein, auto, etc.)

Volgens bestuurders:

 • duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken)
 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • de verduurzamingsopgave bestaande woningen

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • er meer woningen voor starters moeten worden gebouwd (88%)
 • de provincie Drenthe meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden (84%)
 • Drenthe huiseigenaren een subsidie moet geven om hun woning los te kunnen koppelen van het gas (82%)

Huiseigenaren willen niet dat:

 • buslijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt worden opgeheven (79%)
 • wanneer gemeenten protesteren de provincie Drenthe hen moeten dwingen windmolens te plaatsen (75%)
 • er in Drenthe een kerncentrale wordt gebouwd (74%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • 46% van de huiseigenaren versus 81% van de bestuurders vindt dat mensen met een laag inkomen meer subsidie moeten krijgen voor het verduurzamen van hun woning dan mensen met een hoog inkomen.
 • 54% van de huiseigenaren en 26% van de bestuurders vindt dat Drenthe bij grote beslissingen een referendum moet houden.
 • 63% van de huiseigenaren en 91% van de bestuurders vindt dat de provincie burgers moet ondersteunen bij het verwijderen van asbest in daken.

Verder valt in Drenthe op:

 • 77% van de huiseigenaren en 73% van de bestuurders vindt dat de provincie zich moet verzetten tegen gaswinning in Noord-Drenthe.
 • 56% van de huiseigenaren en 66% van de bestuurders vindt dat bewoners te laat worden betrokken bij grote ruimtelijke veranderingen.
 • Ook als de bevolking krimpt, vindt de helft van de huiseigenaren en bestuurders dat er nieuwe woningen mogen worden gebouwd.
 • Een grote meerderheid (plusminus 70% van huiseigenaren en bestuurders) vindt dat er in Drenthe meer seniorenwoningen moeten worden gebouwd; deze woningen moeten wel binnen de bebouwde kom worden gebouwd. Er is weinig draagvlak voor het opofferen van groen voor woningbouw: slechts 7% van de huiseigenaren en 18% van de bestuurders is het hiermee eens.
 • Een derde van de huiseigenaren en ruim de helft van de bestuurders vindt dat er in Drenthe meer windmolens mogen komen.
 • Net iets minder dan de helft van beide groepen is akkoord met de komst van nieuwe zonneparken, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond.

Terug naar alle provincies


Flevoland: 49% van de huiseigenaren is tegen opening van Flevoland Airport in 2020

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Flevoland:
Flevoland

Volgens huiseigenaren:

 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • waterhuishouding (grondwater, dijken waterafvoer)
 • woningaanbod

Volgens bestuurders:

 • bereikbaarheid (bus, trein, auto)
 • duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken)
 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • de provincie Flevoland een plan van aanpak moet ontwikkelen voor het verwijderen van asbest (89%)
 • er in Flevoland meer starterswoningen moeten worden gebouwd (83%)
 • oude windmolens moeten worden vervangen (78%), in plaats van het plaatsen van nieuwe windmolens

Huiseigenaren willen niet dat:

 • er groen verdwijnt om meer woningen te bouwen (72%)
 • Flevoland gemeenten toestaat meer huizen te bouwen in het groene buitengebied (75%)
 • alle mensen die permanent in een vakantiehuis leven, gedwongen worden te verhuizen, ook als zij daar al lang wonen (68%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • Bijna de helft (49%) van de huiseigenaren is het er niet mee eens dat Flevoland Airport uiterlijk in 2020 geopend wordt. Van de bestuurders in Flevoland is 56% hier wel voor.
 • 68% van de huiseigenaren en 31% van de bestuurders vindt dat de provincie Flevoland bij grote beslissingen een referendum moet houden.
 • 51% van de bestuurders en 13% van de huiseigenaren is van mening dat mensen die permanent in een vakantiehuis leven moeten verhuizen, ook als zij daar al lang wonen.
 • 77% van de huiseigenaren en 44% van de bestuurders vindt dat de provincie Flevoland huiseigenaren een subsidie moet geven om hun woning los te kunnen koppelen van het gas.

Verder valt in Flevoland op:

 • 76% van de huiseigenaren en 59% van de bestuurders vindt dat omwonenden bij grote ruimtelijke veranderingen te laat worden betrokken.
 • Er is veel steun voor de bouw van meer seniorenwoningen: 69% van de huiseigenaren en 88% van de bestuurders is deze mening toegedaan.
 • Een kleine meerderheid van zowel huiseigenaren als bestuurders vindt dat er in Flevoland meer goedkope koopwoningen gebouwd moeten worden in plaats van sociale huurwoningen.
 • Van alle provincies zijn de huiseigenaren in Flevoland het meest tegen het verhogen van het waterpeil om bodemdaling tegen te gaan (40%) en tegen het plaatsen van zonneparken (52%), omdat dit ten koste gaat van de landbouwgrond. 
 • Voor nieuwe windmolens is weinig steun: ongeveer driekwart van de huiseigenaren en bestuurders is er voorstander van dat oude windmolens worden vervangen door nieuwe. 
 • Een meerderheid van de huiseigenaren en bestuurders is van mening dat de provincie in openbaar vervoer moet investeren in plaats van in het aanleggen van nieuwe wegen.

Terug naar alle provincies


Friesland: bevolking wil inspraak bij herindelen luchtruim Lelystad

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Friesland:
Friesland

Volgens huiseigenaren: 

 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken)
 • bereikbaarheid (bus, trein, auto)

Volgens bestuurders:

 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken)
 • woningaanbod 

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • er in Friesland meer starterswoningen moeten worden gebouwd (96%)
 • burgers in Friesland meer inspraak moeten krijgen bij het herindelen van het luchtruim Lelystad Airport (88%)
 • de provincie een plan van aanpak moet ontwikkelen voor het verwijderen van asbest (87%)

Huiseigenaren willen niet dat:

 • er in Friesland groen verdwijnt om meer woningen te bouwen (80%)
 • de provincie de gemeenten toestaat meer huizen te bouwen in het groene buitengebied (75%)
 • de provincie meer ruimte aanwijst om woningen te kunnen bouwen, ook al is het in een gebied met veel geluidsoverlast (74%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • 23% van de huiseigenaren versus 51% van de bestuurders vindt dat er in Friesland nieuwe woningen mogen worden gebouwd, ook als de bevolking van dorpen krimpt.
 • 59% van de huiseigenaren en 85% van de bestuurders vindt dat de provincie Friesland haar gemeenten meer ruimte moet geven om te bepalen waar gebouwd mag worden.
 • 60% van de huiseigenaren en 34% van de bestuurders vindt dat er bij grote beslissingen een referendum moet worden gehouden.

Verder valt in Friesland op:

 • 76% van de huiseigenaren en 83% van de bestuurders vindt dat de provincie meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden.
 • Zowel de huiseigenaren (77%) als de bestuurders (66%) vinden dat omwonenden te laat worden betrokken bij grote ruimtelijke veranderingen.
 • Er moeten meer seniorenwoningen worden gebouwd, zowel volgens de huiseigenaren (77%) als de bestuurders (70%).
 • 49% van de huiseigenaren en 60% van de bestuurders is voorstander van meer windmolens in de provincie, maar beiden (resp. 67% en 69%) vinden niet dat Friesland haar gemeenten hiertoe moet kunnen dwingen.
 • 72% van de huiseigenaren en 55% van de bestuurders is tegen het bouwen van een kerncentrale in de provincie.
 • Ruim driekwart van de huiseigenaren en bestuurders vindt dat schade door bodemdaling moet worden betaald door de veroorzaker.
 • 69% van de huiseigenaren en 53% van de bestuurders is van mening dat het waterpeil verhoogd moet worden om bodemdaling tegen te gaan, ook al gaat dat ten koste van de landbouw.

Terug naar alle provincies


Gelderland: geen nieuwe recreatiewoningen in natuurgebieden

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Gelderland:
Gelderland

Volgens huiseigenaren:

 • de verduurzamingsopgave bestaande woningen
 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken)

Volgens bestuurders:

 • woningaanbod
 • duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken)
 • de verduurzamingsopgave bestaande woningen

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • de provincie het collectief bezitten van zonnepanelen en windmolens moet stimuleren (84%)
 • er in Gelderland meer starterswoningen moeten worden gebouwd (83%)
 • de provincie meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden (80%)

Huiseigenaren willen niet dat:

 • alle subsidies voor energiebesparing worden afgeschaft (70%)
 • de provincie Gelderland haar gemeenten toestaat meer huizen te bouwen in het groene buitengebied (69%) en er dus groen verdwijnt door woningbouw (69%)
 • de provincie ruimte aanwijst voor woningbouw waar sprake is van geluidsoverlast (66%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • 45% van de huiseigenaren is niet van mening dat er verplicht zonnepanelen moeten worden aangebracht bij de sanering van asbestdaken, terwijl 45% van de bestuurders dit juist wel vindt.
 • Gelderlandse huiseigenaren (60%) vinden niet dat mensen die permanent in een vakantiehuis leven moeten verhuizen, ondanks dat ze daar al lang wonen. 40% van de bestuurders vindt wel dat men dan moet verhuizen.
 • Bijna de helft van de huiseigenaren (48%) vindt niet dat de provincie geld ter beschikking moet stellen voor de bouw van voldoende goedkope woningen, slechts 19% van de bestuurders is het met de huiseigenaren eens. Opvallend is dat Gelderlanders wel willen dat er meer starterswoningen worden gebouwd (83%) en dat er geld wordt ingelegd om de leefbaarheid in kleine kernen in stand te houden (80%).

Verder valt in Gelderland op:

 • Twee derde van de huiseigenaren en bestuurders vindt dat er geen recreatiewoningen meer gebouwd mogen worden in natuurgebieden.
 • Zowel huiseigenaren als bestuurders vinden dat omwonenden te laat worden betrokken bij grote ruimtelijke veranderingen (62% versus 59%).
 • 62% van de huiseigenaren en 67% van de bestuurders vindt dat de provincie zich hard moet maken voor het doortrekken van de snelweg A15 naar de A12.
 • Een kleine 70% van de huiseigenaren en bestuurders vindt dat de provincie zich moet verzetten tegen de uitbreiding van lage vliegroutes naar Lelystad Airport. 
 • Beide groepen (huiseigenaren voor 76% en 80% van de bestuurders) vinden het belangrijk dat de provincie burgers ondersteunt bij het verwijderen van asbest in daken.

Terug naar alle provincies


Groningen: gasschade moet in maximaal 6 maanden zijn afgehandeld, daarna burger heft in eigen hand

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Groningen:

 

Groningen

Volgens huiseigenaren:          

 • de verduurzamingsopgave bestaande woningen
 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • waterhuishouding (grondwater, dijken waterafvoer)

Volgens bestuurders:

 • gaswinningsproblematiek
 • duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken)
 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • de volgende acties moeten plaatsvinden op het gebied van schade ten gevolge van gaswinning:
  - er moet een maximum termijn van 6 maanden komen voor het afhandelen van schades (97%)
  - indien de schadeafhandeling niet binnen de termijnen verloopt, mag de gedupeerde een aannemer inschakelen (97%)
  - de provincie Groningen moeten samen met de aardbevingsgemeenten het voortouw krijgen bij de versterkingsoperatie (90%)
 • de provincie - in aanvulling op de gemeente - burgers moet ondersteunen bij het verwijderen van asbest in daken (87%)
 • er in Groningen meer starterswoningen moeten worden gebouwd (84%)
 • de provincie huiseigenaren een subsidie moet geven om hun woning los te kunnen koppelen van het gas (84%)

Huiseigenaren willen niet dat:

 • er groen verdwijnt door de bouw van meer woningen (81%)
 • er nieuwe provinciale wegen worden aangelegd als dat ten koste gaat van groen (79%)
 • alle subsidies voor energiebesparing worden afgeschaft (77%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • 68% van de huiseigenaren en 43% van de bestuurders wil dat de provincie net zo lang in beroep gaat tegen gasbesluiten van het Rijk tot de gaswinning volledig is stopgezet.
 • 52% van de huiseigenaren en 86% van de bestuurders vindt dat de provincie meer ruimte moet geven aan gemeenten om zelf te bepalen waar gebouwd kan worden.
 • Een minderheid van 22% van de huiseigenaren en een meerderheid van 54% van de bestuurders vindt dat er nieuwe zonneparken mogen komen, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond.

Verder valt in Groningen op:

 • 71% van de huiseigenaren en 85% van de bestuurders vindt dat de provincie meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden.
 • 52% van de huiseigenaren en 29% van de bestuurders vindt dat de provincie Groningen bij grote beslissingen een referendum moet houden.
 • 58% van de huiseigenaren en 69% van de bestuurders is van mening dat er nieuwe woningen mogen worden gebouwd, ook als de bevolking krimpt.
 • Twee derde van de huiseigenaren en driekwart van de bestuurders steunt de bouw van meer seniorenwoningen.
 • Van alle provincies zijn de huiseigenaren in Groningen (76%) de grootste voorstanders van het bouwen van goedkope koopwoningen in plaats van sociale huurwoningen.
 • Het grootste percentage tegenstanders van het omzetten van eengezinswoningen in studentenwoningen is te vinden in de provincie Groningen. Huiseigenaren scoren 59% en bestuurders 55%.

Terug naar alle provincies


Limburg: houd de leefbaarheid in kleine kernen in stand 

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Limburg:
Limburg

Volgens huiseigenaren: 

 • bereikbaarheid (per bus, trein auto, etc.) 
 • verduurzamingsopgave bestaande woningen
 • invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen

Volgens bestuurders:

 • woningaanbod
 • invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • duurzame energieopwekking (windmolens en zonneparken)

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • Limburg meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden (85%)
 • Limburg huiseigenaren een subsidie moet geven om hun woning los te kunnen koppelen van het gas (79%) en dat de provincie meer geld beschikbaar moet maken voor innovatieve duurzame energieopwekking (78%)
 • er in Limburg meer seniorenwoningen moeten worden gebouwd (75%)

Huiseigenaren willen niet dat:

 • de provincie meer ruimte aanwijst voor de bouw van woningen als er sprake is van geluidsoverlast in dat gebied (73%)
 • alle subsidies voor energiebesparing worden afgeschaft (73%)
 • de provincie Limburg haar gemeenten toestaat meer huizen te bouwen in het buitengebied als dit ten koste gaat van het groen (71%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • Het merendeel van de huiseigenaren (53%) vindt dat er bij grote beslissingen in de provincie een referendum gehouden moet worden. Van de bestuurders is juist het merendeel (52%) hierop tegen.
 • Het merendeel van de bestuurders (52%) vindt dat de provincie Limburg haar reserves moet besteden aan klimaatmaatregelen, een derde van de huiseigenaren is het hiermee eens.
 • Een derde van de huiseigenaren (34%) ten opzichte van ruim twee derde van de bestuurders (69%) vindt dat de provincie meer geld beschikbaar moet stellen voor de restauratie van monumenten.

Verder valt in Limburg op:

 • Omwonenden vinden dat zij te laat betrokken worden bij ruimtelijke veranderingen (73%), 56% van de bestuurders in Limburg is het hiermee eens.
 • Huiseigenaren (38% eens, 43% oneens) en bestuurders (33% eens, 41% oneens) zijn verdeeld over het vraagstuk of de provincie zich hard moet maken voor uitbreiding van Maastricht Aachen Airport.
 • Limburgse huiseigenaren (70%) en bestuurders (80%) zijn positief over het stimuleren van het collectief bezitten van zonnepanelen en windmolens.

Terug naar alle provincies


Noord-Brabant: verbied boringen naar schaliegas

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Noord-Brabant:
Noord-Braband

Volgens huiseigenaren:

 • de verduurzamingsopgave bestaande woningen
 • de waterhuishouding (grondwater, dijken, waterafvoer, etc)
 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen

Volgens bestuurders:

 • het woningaanbod
 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • duurzame energieopwekking (windmolens en zonneparken)

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • de provincie Noord-Brabant een plan van aanpak moet ontwikkelen voor het verwijderen van asbest (85%)
 • er in Brabant meer starterswoningen moeten worden gebouwd (80%)
 • de provincie meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden (78%)

Huiseigenaren willen niet dat:

 • er groen verdwijnt om meer woningen te kunnen bouwen (74%) of dat er groen verloren gaat door de aanleg van nieuwe provinciale wegen (69%)
 • Noord-Brabant meer ruimte aanwijst voor de bouw van woningen als er sprake is van veel geluidsoverlast in dit gebied (68%)
 • de provincie Noord-Brabant dwingt om windmolens te plaatsen als gemeenten protesteren (60%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • Meer dan de helft van de huiseigenaren (51%) vindt dat de provincie bij grote beslissingen een referendum moet houden, tegenover minder dan een kwart van de bestuurders (24%).
 • 68% van de huiseigenaren tegenover 46% van de bestuurders vindt dat er in plaats van sociale huurwoningen meer goedkope koopwoningen moeten worden gebouwd.
 • 86% van de bestuurders vindt dat het collectief bezitten van zonnepanelen en windmolens moet worden gestimuleerd, ten opzichte van 60% van de Brabantse huiseigenaren.

Verder valt in Noord-Brabant op:

 • Volgens 64% van de huiseigenaren en 74% van de bestuurders moet het boren naar schaliegas verboden worden. 
 • Hoewel huiseigenaren vinden dat er meer starterswoningen gebouwd moeten worden (80%), zijn bestuurders in Brabant daar nog veel meer van overtuigd (95%).
 • Huiseigenaren zien liever dat windmolens worden vervangen dan dat er nieuwe worden geplaatst (55%). Bestuurders denken hier anders over, 41% is voor vervanging.
 • Een derde van de huiseigenaren en 37% van de bestuurders geeft aan dat de provincie zich moet verzetten tegen de uitbreiding van Eindhoven Airport.
 • Noord-Brabant is, op Zeeland na, de provincie die het meest positief is als het gaat om de komst van een kerncentrale. 45% van de huiseigenaren en 31% van de bestuurders vindt dit een goed plan.

Terug naar alle provincies


Noord-Holland: bouw meer starterswoningen, maar niet ten koste van het groen

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Noord-Holland:
Noord-Holland

Volgens huiseigenaren:

 • de verduurzamingsopgave bestaande woningen
 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • de waterhuishouding (grondwater, dijken en waterafvoer etc.)

Volgens bestuurders:

 • woningaanbod
 • bereikbaarheid (per bus, trein, auto etc.)
 • duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken) / invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen (gedeelde 3e plek)

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • er in Noord-Holland meer starterswoningen moeten worden gebouwd (75%)
 • bewoners moeten meedelen in de opbrengst van zonnepanelen- en windmolenparken (68%)
 • bewoners te laat worden betrokken bij grote ruimtelijke veranderingen in Noord-Holland (68%)

Huiseigenaren willen niet dat:

 • er groen verdwijnt om meer woningen te bouwen (71%) 
 • de provincie Noord-Holland haar gemeenten toestaat meer huizen te bouwen in het groene buitengebied (71%)
 • alle subsidies voor energiebesparing worden afgeschaft (70%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • 71% van de huiseigenaren en 42% van de bestuurders vindt niet dat er groen mag verdwijnen om meer woningen te bouwen.
 • Huiseigenaren zijn erop tegen dat de provincie de gemeenten meer ruimte geeft om ook in het buitengebied te gaan bouwen (71%).
 • 66% van de bestuurders is er voorstander van dat de provincie meer geld beschikbaar stelt voor restauratie van monumenten. Slechts 39% van de huiseigenaren deelt die mening.

Verder valt in Noord-Holland op:

 • In vergelijking met andere provincies vinden de huiseigenaren in Noord-Holland (61%) het minder belangrijk dat er meer geld wordt uitgetrokken voor het in stand houden van de leefbaarheid in de kleine kernen.
 • Maar liefst 92% van de bestuurders vindt dat er meer starterswoningen moeten worden gebouwd. Een grote meerderheid van de huiseigenaren (75%) is het daarmee eens.
 • 36% van de huiseigenaren vindt dat het oude A9-terrein in Badhoevedorp mag worden volgebouwd met woningen. Van de bestuurders is bijna de helft (48%) het daarmee eens.
 • Over het geven van subsidie aan huiseigenaren om hun woning los te kunnen koppelen van het gas zijn bestuurders en huiseigenaren in Noord-Holland eensgezind: respectievelijk 63% en 64% zijn het daarmee eens.
 • Ook over de verdere groei van Schiphol zijn bestuurders en huiseigenaren eensgezind: iets meer dan de helft van de ondervraagden uit beide groepen is daarop tegen.
 • Een grotere discrepantie tussen huiseigenaren en bestuurders is zichtbaar bij de stelling dat de Noord/Zuidlijn moet worden doorgetrokken naar omliggende gemeenten: 67% van de huiseigenaren is het daarmee eens versus 82% van de bestuurders.

Terug naar alle provincies


Overijssel: helft huiseigenaren en bestuurders verzet zich tegen uitbreiding Lelystad Airport

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Overijssel:
Overijssel

Volgens huiseigenaren:

 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen                 
 • de verduurzamingsopgave bestaande woningen      
 • duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken)

Volgens bestuurders:

 • duurzame energieopwekking (windmolens, zonneparken)
 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen 
 • woningaanbod

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • de provincie Overijssel het collectief bezitten van zonnepanelen en windmolens moet stimuleren (88%)
 • de provincie - in aanvulling op de gemeente - burgers moet ondersteunen bij het verwijderen van asbest in daken (84%)
 • er meer starterswoningen moeten worden gebouwd (83%)

Huiseigenaren willen niet dat:

 • er in Overijssel groen verdwijnt om meer woningen te bouwen (80%)
 • alle subsidies voor energiebesparing worden afgeschaft (80%)
 • de provincie gemeenten toestaat meer huizen te bouwen in het groene buitengebied (75%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • 35% van de huiseigenaren en 67% van de bestuurders vindt dat mensen met een laag inkomen meer subsidie moeten krijgen voor het verduurzamen van hun woning dan mensen met een hoog inkomen.
 • 35% van de huiseigenaren en 67% van de bestuurders is er voorstander van dat de provincie Overijssel meer geld beschikbaar stelt voor restauratie van monumenten.
 • 69% van de huiseigenaren en 43% van de bestuurders wil niet dat er nieuwe provinciale wegen worden aangelegd ten koste van het groen.

Verder valt in Overijssel op:

 • Iets meer dan de helft van de huiseigenaren en bestuurders vindt dat de provincie Overijssel zich moet verzetten tegen uitbreiding van Lelystad Airport.
 • 70% van de huiseigenaren en 49% van de bestuurders vindt dat omwonenden te laat worden betrokken bij grote ruimtelijke veranderingen. Opvallend is het lage percentage van bestuurders in Overijssel vergeleken met andere provincies.
 • 54% van de huiseigenaren en 77% van de bestuurders vindt dat de provincie Overijssel meer ruimte moet geven aan gemeenten om zelf te bepalen waar gebouwd mag worden.
 • Er is veel steun vanuit huiseigenaren (71%) en bestuurders (75%) voor de bouw van meer seniorenwoningen.
 • 60% van de huiseigenaren en 51% van de bestuurders is tegen het dwingen van gemeenten om windmolens te plaatsen.
 • 72% van de huiseigenaren en 59% van de bestuurders wil niet dat buslijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt worden opgeheven.
 • 71% van de huiseigenaren en 86% van de bestuurders vindt dat de provincie Overijssel meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden.

Terug naar alle provincies


Utrecht: bouw voldoende woningen, maar behoud het groen

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Utrecht:
Utrecht

Volgens huiseigenaren:

 • de verduurzamingsopgave bestaande woningen
 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • bereikbaarheid (per bus, trein, auto, etc.)

Volgens bestuurders:

 • woningaanbod
 • de invloed bij grote ruimtelijke veranderingen
 • verduurzamingsopgave bestaande woningen

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • er in Utrecht meer starterswoningen moeten worden gebouwd (80%)
 • de provincie een plan van aanpak moet ontwikkelen voor het verwijderen van asbest (77%)
 • omwonenden te laat worden betrokken bij grote ruimtelijke veranderingen (74%) 

Huiseigenaren willen niet dat:

 • gemeenten meer ruimte krijgen van de provincie Utrecht om zelf te bepalen waar gebouwd mag worden (75%)
 • alle subsidies voor energiebesparing worden afgeschaft (71%)
 • er groen verdwijnt om meer woningen te bouwen (71%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • 81% van de bestuurders vindt dat de provincie Utrecht haar gemeenten meer ruimte moet geven om zelf te bepalen waar gebouwd wordt, slechts 37% van de huiseigenaren vindt dit ook. 
 • De helft van de bestuurders is van mening dat Utrecht haar gemeenten meer moet toestaan huizen te bouwen in het buitengebied, ook al gaat dat ten koste van het groen. Huiseigenaren vinden dit niet, slechts 11% is het eens met de bestuurders. 
 • Van de huiseigenaren in Utrecht is slechts 9%, ten opzichte van 42% van de bestuurders, het ermee eens dat groen mag verdwijnen voor de bouw van meer woningen.

Verder valt in Utrecht op:

 • 57% van de huiseigenaren en 77% van de bestuurders in Utrecht vindt dat de provincie meer geld uit moet trekken om de leefbaarheid van kleine kernen in stand te houden.
 • Naast de bouw van starterswoningen krijgt de bouw van seniorenwoningen ook veel steun van zowel huiseigenaren (64%) als bestuurders (84%).
 • Bijna de helft van de huiseigenaren en bestuurders vindt dat het waterpeil verhoogd moeten worden, ook al gaat dat ten koste van de landbouw.
 • Ongeveer driekwart van de huiseigenaren en bestuurders vindt dat de provincie een plan van aanpak moet ontwikkelen voor het verwijderen van asbest.
 • De helft van de huiseigenaren en 61% van de bestuurders vindt dat er in de provincie meer windmolens mogen komen. 
 • Ruim 60% van de huiseigenaren en bestuurders vindt dat de provincie in openbaar vervoer moet investeren in plaats van in nieuwe wegen.

Terug naar alle provincies


Zeeland: Zeeuwse huiseigenaren zijn voorstander van meer nieuwe windmolens 

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Zeeland:
Zeeland

Volgens huiseigenaren:

 • duurzame energieopwekking (windmolens en zonneparken)
 • verduurzamingsopgave bestaande woningen
 • bereikbaarheid (per bus, trein auto, etc.)

Volgens bestuurders:

 • de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen
 • bereikbaarheid (per bus, trein auto, etc.)
 • woningaanbod  

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • er in Zeeland meer starterswoningen moeten worden gebouwd (95%) 
 • er in Zeeland meer windmolens mogen komen, ook voor de Zeeuwse kust (80%)
 • de provincie meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden (71%)

Huiseigenaren willen niet dat:

 • de buslijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt worden opgeheven (85%)
 • alle subsidies voor energiebesparing worden afgeschaft (80%)
 • de provincie Zeeland haar gemeenten toestaat meer huizen te bouwen in het buitengebied wanneer dit ten koste gaat van het groen (75%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • 63% van de huiseigenaren en 38% van de bestuurders wil niet dat de provincie geld ter beschikking stelt voor de bouw van voldoende woningen. Opvallend is het hoge percentage huiseigenaren in Zeeland die dit vindt, in vergelijking met huiseigenaren in andere provincies. 
 • Opvallend is dat huiseigenaren in Zeeland (80%) vinden dat er in Zeeland meer windmolens mogen komen (80%), maar dat ze liever niet hebben dat de oude molens worden vervangen (60%). Slechts 12% van de bestuurders deelt deze mening met de huiseigenaren. Bestuurders hebben liever dat oude windmolens worden vervangen (63%) dan dat er meer windmolens worden geplaatst (55%).
 • Huiseigenaren (36%) zijn het in mindere mate eens met bestuurders (78%) over het feit dat de provincie Zeeland een plan van aanpak moet ontwikkelen voor het verwijderen van asbest of burgers moet ondersteunen bij het verwijderen van asbest. In andere provincies willen huiseigenaren juist wel dat de provincie ze hierin ondersteunt.
 • Het merendeel van de huiseigenaren (44%) is voor de aanleg van nieuwe provinciale wegen, ook al liggen deze dichtbij woonwijken. Het merendeel van de bestuurders (54%) is hier juist op tegen.

Verder valt in Zeeland op:

 • Zeeland is de enige provincie waar het merendeel van de huiseigenaren (59%) tegen het houden van een referendum is bij grote beslissingen. 
 • De Zeeuwse huiseigenaar is de enige in Nederland die in meerderheid (58%) vindt dat kernenergie een goede oplossing is voor het klimaatprobleem. Het merendeel van de huiseigenaren (60%) en de bestuurders (62%) vindt dat kerncentrale Borssele ook na 2033 open mag blijven.
 • En meerderheid van de Zeeuwse huiseigenaren (63%) is van mening dat er ook nieuwe woningen mogen worden gebouwd als de bevolking krimpt.

Terug naar alle provincies


Zuid-Holland: huiseigenaren willen een plan van aanpak voor het verwijderen van asbest

Belangrijkste thema’s op het gebied van de leefomgeving in Zuid-Holland:
Zuid-Holland

Volgens huiseigenaren: 

 • verduurzamingsopgave bestaande woningen
 • bereikbaarheid (per bus, trein auto, etc.)
 • waterhuishouding (grondwater, dijken, waterafvoer, etc.)

Volgens bestuurders:

 • woningaanbod
 • bereikbaarheid (per bus, trein auto, etc.)
 • duurzame energieopwekking (windmolens en zonneparken)  

Een grote meerderheid van de huiseigenaren vindt dat:

 • de provincie Zuid-Holland een plan van aanpak moet ontwikkelen voor het verwijderen van asbest (78%)
 • de provincie meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine kernen in stand te houden (76%)
 • Zuid-Holland huiseigenaren een subsidie moet geven om hun woning los te kunnen koppelen van het gas (75%)

Huiseigenaren willen niet dat:

 • alle subsidies voor energiebesparing worden afgeschaft (77%)
 • de provincie Zuid-Holland haar gemeenten toestaat meer huizen te bouwen in het buitengebied als dit ten koste gaat van groen (72%)
 • de buslijnen waar weinig gebruik van wordt gemaakt worden opgeheven (68%)

Huiseigenaren en bestuurders verschillen het meest op de volgende stellingen:

 • 45% van de huiseigenaren versus 25% van de bestuurders vindt dat de provincie bij grote beslissingen een referendum moet houden.
 • Huiseigenaren (38%) zijn het in mindere mate eens met bestuurders (59%) over dat mensen met een laag inkomen meer subsidie moeten krijgen voor het verduurzamen van hun woning dan mensen met een hoog inkomen.
 • 43% van de huiseigenaren versus 67% van de bestuurders vindt dat de provincie meer geld beschikbaar moet stellen voor de restauratie van monumenten.

Verder valt in Zuid-Holland op:

 • Woningbouw is een belangrijk thema voor bestuurders. 90% van de bestuurders vindt dat er meer starterswoningen gebouwd moeten worden, 75% van de huiseigenaren is het hiermee eens. Ook vinden bestuurders (83%) dat er meer seniorenwoningen moeten worden gebouwd, 57% van de huiseigenaren is het hiermee eens.
 • Volgens huiseigenaren (53%) en bestuurders (62%) mogen er in Zuid-Holland meer windmolens komen.
 • 53% van de huiseigenaren in Zuid-Holland vindt niet dat er nieuwe provinciale wegen mogen komen als deze dichtbij woonwijken komen te liggen, slechts 36% van de bestuurders is het daarmee eens.
 • Huiseigenaren en bestuurders in Zuid-Holland (resp. 69% en 64%) vinden dat de provincie moet investeren in openbaar vervoer in plaats van in nieuwe wegen.
 • Bijna de helft van de huiseigenaren en 61% van de bestuurders in Zuid-Holland is van mening dat de provincie zich hard moet maken voor het doortrekken van de snelweg A4-Zuid.

Terug naar alle provincies