Bewonersinvloed

Bij veranderingen in de woonomgeving moeten omwonenden op een fatsoenlijke manier invloed hebben op de plannen. Gebeurt dit ook voldoende?

Wat is het probleem?

De plaatsing van windmolens. De aanleg van een weg. De bouw van een nieuwe wijk. De herinrichting van een buurt. Het zijn allemaal veranderingen in de woonomgeving waarmee bewoners te maken krijgen. Hoe zijn bewoners betrokken bij die plannen? Hebben zij alle ruimte gekregen om mee te denken, mee te ontwerpen, of hun mening te geven over de veranderingen? En wat wordt hiermee gedaan? Participatie kan soms een breinkraker zijn voor politici en bestuurders. Maar het is randvoorwaarde voor het draagvlak en een goede relatie tussen bewoners en politiek.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

In de nieuwe Omgevingswet worden alle regels voor ruimtelijke ordening gebundeld. Wij vinden dat participatie daar een belangrijk onderdeel van is. Daarom hebben we het Participatiehandvest opgesteld. In het handvest staan zes punten die de positie van omwonenden versterkt. Wij strijden ervoor dat de punten uit het handvest worden opgenomen in de Omgevingswet. De zes punten zijn:

  • Vroegtijdig in gesprek met omwonenden. Omwonenden moeten aan het begin van het proces gevraagd worden om mee te denken.
  • Bewonerseffectrapportage. Naast een milieueffectrapportage moet er ook een bewonerseffectrapportage komen die de veranderingen voor omwonenden onderzoekt.
  • Tijdige, toegankelijke en eerlijk communicatie. Informatie moet behapbaar en duidelijk zijn.
  • Budget voor participatie. Bij elk project moet een budget voor participatie gereserveerd worden.
  • De gemeente of de provincie behoudt de regie. Het ‘bevoegd gezag’ blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken.
  • Voorkeursalternatief. Samen met bewoners worden verschillende alternatieven onderzocht. Het bevoegd gezag maakt daarna een keuze. Dit hoeft niet per definitie de keuze te zijn die bewoners ook graag zien, als het duidelijk is hoe tot dit besluit is gekomen.

Het participatiehandvest is hier te zien.

Wat doet Vereniging Eigen Huis?

Voor én achter de schermen maken we plannen om besluitvorming te beïnvloeden. Onze meest recente acties zijn:

Maart 2018 - Onderzoek naar invloed van bewoners bij projecten in de buurt

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we onze leden gevraagd hoe tevreden zij zijn over de invloed die zij hebben bij veranderingen in de buurt. We hebben alle gemeenteraden de resultaten van het onderzoek gestuurd. Bewoners geven hun gemeente overwegend onvoldoendes. Zij willen juist graag samenwerken in projecten die de wijk veranderen. Ook hebben we ons Participatiehandvest meegestuurd. De nieuwe gemeenteraden hebben we opgeroepen het handvest op te nemen in het coalitieakkoord en zo de samenwerking met hun inwoners te verbeteren.

November 2017 – Feyenoord City

Het gebied rond het Feyenoord-stadion wordt herontwikkeld. Bewoners, de gemeente Rotterdam en de projectorganisatie Feyenoord City hebben een convenant ondertekend waarin is vastgelegd hoe bewoners hierbij worden betrokken. Het convenant is gebaseerd op ons Participatiehandvest.

September 2017 – Opinieartikel op SC Online

Op SC Online hebben we met een opinieartikel aandacht gevraagd voor participatie in de Omgevingswet. SC Online is een platform voor bedrijven en overheidsorganisaties over wet- en regelgeving.

Juli 2017 – Participatiehandvest naar Eerste en Tweede Kamer

In een brief naar de Eerste en Tweede Kamer hebben we aangedrongen op het belang van wettelijke verankering van participatie.

We zijn genomineerd voor website van het jaar. Stem je op ons?