Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackWat doet Vereniging Eige...

Dit betekent het coalitieakkoord voor huiseigenaren

PVV, VVD, NSC en BBB presenteerden op 16 mei hun coalitieakkoord. Daarin staat in grote lijnen wat ze voor ogen hebben. Het toekomstige kabinet moet de plannen uitwerken. Lees hier wat het regeerakkoord betekent voor huiseigenaren.

Poster met daarop een uiting over de verkiezingen in Den Haag

Zodra er meer bekend is over de plannen en de effecten daarvan op huiseigenaren, werken we deze pagina en onze reacties op de plannen bij.

Woningbouw

 • Er moeten structureel 100.000 woningen per jaar bijkomen. De partijen schrijven over zowel binnen- als buitenstedelijke bouw als het ‘straatje erbij’ in elk dorp of elke wijk. Twee derde van de nieuw te bouwen woningen moet betaalbaar zijn voor middeninkomens.
 • Het kabinet gaat 5 jaar lang €1 miljard per jaar investeren voor het ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties. Daarbovenop maakt het kabinet 5 jaar lang €0,5 miljard per jaar vrij voor het ontsluiten van (nieuwe) woningbouwlocaties en het aanleggen van infrastructuur voor mobiliteit.
 • Er komt een coördinerend minister die onder andere kijkt naar hoeveel er op bepaalde locaties gebouwd moet worden. Daarnaast gaan Rijksoverheid, pensioenfondsen, woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies afdwingbare afspraken maken om woningbouw structureel te verhogen.
 • Bij nieuwe projecten gaat woningbouw boven de bouw van windmolens in geval van concurrentie om grond. 
 • Nieuwbouw moet toekomstbestendig zijn en rekening houden met water, bodem en landschap en er moeten locaties aangewezen worden voor grootschalige woningbouw, het liefst in de buurt van bestaande infrastructuur. 
 • Er komt een belasting op ongebouwde grond met een woonfunctie. De opbrengst van die belasting wordt gebruikt om nieuwbouw betaalbaar te maken.
 • Beroepsprocedures rondom nieuwbouw worden beperkt en versneld. Ook moeten regels beperkt worden die bouwen onnodig belemmeren, zoals op het eigen erf. Hetzelfde geldt voor juridische en financiële belemmeringen voor coöperatief wonen.    
 • Naast klankbordgroepen voor omwonenden worden ook klankbordgroepen voor woningzoekenden ingesteld. 
 • Er komen bindende afspraken met woningbouwcorporaties, ook over middenhuur.
 • Om de doorstroom te bevorderen, moet er rekening worden gehouden met voldoende koopwoningen voor ouderen. 

Dit vindt de vereniging

Vereniging Eigen Huis is positief over de blijvende inzet van de nieuwe coalitie om het woningtekort terug te dringen. De €1 miljard die daarvoor uitgetrokken wordt is hard nodig, net als de ruimte die wordt gegeven voor woningbouw door middel van grootschalige en kleinschalige (‘straatje erbij’) nieuwbouw. De bouwproductie moet omhoog door het verkorten en versnellen van vergunningsprocedures en het beperken van beroepsmogelijkheden. De vereniging is ook verheugd dat de coalitie heeft gekozen voor het uitgangspunt dat ten minste twee derde van de nieuwbouw betaalbaar moet zijn. Tenslotte is Vereniging Eigen Huis blij met de aandacht van de coalitiepartijen voor voldoende aanbod van seniorenwoningen.

Bestaande bouw

 • De bestaande woningvoorraad moet beter benut worden door regelgeving te verruimen. Denk aan woningsplitsing, herbestemming van kantoorpanden en woningdelen. Permanent bewonen van vakantiewoningen wordt gedoogd.
 • Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor sociale woningcorporaties om hun woningen te verkopen aan bestaande huurders. 
 • De gevolgen van verdroging voor funderingsschade aan gebouwen en infrastructuur wordt geactualiseerd. 

Dit vindt de vereniging

Vereniging Eigen Huis vindt ook dat de bestaande woningvoorraad beter moet worden benut. Regelgeving verruimen is daarvoor een goede oplossing. De vereniging benadrukt daarnaast de urgentie om het groeiende probleem van funderingsschade aan te pakken. Hiervoor worden nog geen financiële- of beleidsmaatregelen aangekondigd, terwijl de kosten van funderingsherstel in de miljarden lopen.

Energie en verduurzaming

 • Het budget voor het Klimaatfonds wordt verlaagd met €300 miljoen over een periode van 4 jaar, in totaal €1,2 miljard. 
 • De financiële middelen voor klimaat worden voor een deel gebruikt om mensen met een laag of middeninkomen en ondernemers te helpen in de energietransitie.
 • Er wordt specifiek aandacht besteed aan mensen die als gevolg van aansluiting op een warmtenet geconfronteerd worden met een veel hogere energierekening. 
 • De verplichting om vanaf 2026, bij het vervangen van de verwarmingsketel, een warmtepomp te moeten installeren, wordt geschrapt. Ook komen er geen verplichte labelsprongen voor koopwoningen.
 • Het oplossen van netcongestie krijgt voorrang. Het kabinet gaat over de (her-)prioritering van wie wanneer op het net wordt aangesloten. 
 • Er worden langetermijncontracten afgesloten voor gas en er worden reserves aangelegd voor gas en kritieke grondstoffen. Geen Gronings gas meer, gaswinning op de Noordzee wordt opgeschaald.
 • De energiebelasting op gas gaat omlaag. Het tarief in de eerste en tweede schijf aardgas (tot 170.000 m3) wordt in 2025 verlaagd met 2,8 cent per m3, oplopend naar 4,8 cent per m3 in 2030 (in prijspeil 2024). Dit levert voor een huishouden met een gemiddeld verbruik (1050 m3 aardgas) een financieel voordeel op van circa €29 per jaar in 2025 oplopend naar circa €50 per jaar in 2030. 
 • Minder subsidies voor duurzame energie. 
 • De salderingsregeling voor kleinverbruikers stopt op 1 januari 2027 in één keer.

Dit vindt de vereniging

Vereniging Eigen Huis is positief dat de huidige klimaatdoelen en afspraken blijven staan, maar om dit haalbaar te maken is het wel belangrijk dat Nederland mee blijft gaan in de technieken die nodig zijn voor een duurzaam en toekomstbestendig land. Daarnaast is de vereniging positief over financiële hulp aan lage en middeninkomens, maar ze vindt het vooral belangrijk dat deze en bestaande financiële maatregelen hen daadwerkelijk bereiken. 

De vereniging is van mening dat de eindgebruikers van huidige en toekomstige warmtenetten wettelijk beschermd moeten worden tegen een veel hogere energierekening. En daardoor überhaupt niet geconfronteerd worden met een hele hoge energierekening. Voorkomen is wat dat betreft beter dan genezen.

Geen verplichte warmtepomp en labelsprongen geven huiseigenaren meer regie over de verduurzaming. Vereniging Eigen Huis vindt het belangrijk dat zij door de markt daarbij goed geïnformeerd worden. Zij moeten op natuurlijke momenten worden geprikkeld om voor een betaalbaar duurzamer toekomstbestendiger alternatief te kiezen, bijvoorbeeld bij het vervangen van de cv-ketel. De vereniging vraagt zich wel af op welke manier het nieuwe kabinet mensen gaat stimuleren en faciliteren of helpen om verder te verduurzamen en zo een betaalbare energierekening en comfortabele woning te houden. Nu en in de toekomst.

De verlaging van de energiebelasting op gas is positief voor huishoudens. Vereniging Eigen Huis pleit al jaren voor een lagere gasbelasting, omdat het niet voor iedereen makkelijk is om van het gas te gaan. Dat er minder subsidies voor duurzame energie komen, baart de vereniging zorgen. 

Vereniging Eigen Huis vindt het belangrijk dat de aanschaf van zonnepanelen nog wel aantrekkelijk blijft. De salderingsregeling houdt in 2027 opeens op, zonder afbouw of ander beleid. Dat zet een stop op het doorgroeien van duurzame zonne-energie. De vereniging roept op goed na te denken over flankerend beleid om bezitters van zonnepanelen of mensen die deze willen aanschaffen niet te benadelen.

Fiscale behandeling eigen woning

 • De fiscale positie van de eigen woning verandert niet, om onzekerheid op de woningmarkt tegen te gaan.
 • Er komt een maximum voor hoeveel de gemeentelijke woonlasten (ozb) mogen stijgen.

Dit vindt de vereniging

Hoewel er over het maximum van de ozb-stijging nog geen details bekend zijn, is Vereniging Eigen Huis daar positief over. Het naderende ‘ravijnjaar’ zou potentieel flinke gemeentelijke lastenstijgingen kunnen betekenen. Gemeenten verwachten enorme tekorten doordat het Rijk minder gaat bijdragen aan hun begroting. Maximeren van die lastenstijgingen beschermt de huiseigenaar. En ook is het voor huiseigenaren belangrijk dat de hypotheekrenteaftrek niet wordt afgeschaft.   

Man en vrouw zitten buiten aan picknicktafel met laptop en tijdschrift

Praat mee!

Wat vind jij van de coalitieplannen voor de woningmarkt en verduurzaming? Praat mee in onze community!

Reageer

Bronnen

 • Hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB
 • Budgettaire bijlage hoofdlijnenakkoord

Tags

Verkiezingen

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube