Funderingsproblemen

Problemen met de fundering van een woonhuis komen veel voor. Soms verzakt de fundering of zorgt daling van het grondwaterpeil voor paalrot. Hieronder vindt u de verschillende voorkomende problemen.

Hoe herkent u funderingsproblemen?

 • Scheve vloeren
 • Vervormde deuren en ramen
 • Scheuren in bouwmuren en niet-dragende muren
 • Hoogteverschillen tussen woning en de stoep

Veel voorkomende problemen

 • Paalrot 
  Door daling van het grondwaterpeil, bijvoorbeeld door bouwputten of lekkende riolen, kan funderingshout droog komen te liggen. Hierdoor ontstaat schimmelaantasting. De fundering verliest haar draagvermogen en de woning kan deels scheefzakken.
 • Palenpest
  In gebieden waar minder lange palen nodig waren, zijn tot ongeveer 1970 veel grenenhouten palen gebruikt. Deze palen kunnen op den duur worden aangetast door bacteriën, ook als de palen onder water staan.
 • Gebrek aan draagkracht
  Als de paal niet voldoende op een (zand)plaat is gefundeerd of als de zandplaat te dun is, kunnen verzakkingen ontstaan.
 • Bodeminklinking bij funderingen op staal
  Een zogenoemde fundering op staal hoort thuis op zandgrond. Soms is deze fundering echter ook gebruikt op slappe klei- en veengronden. In deze gevallen kan de woning verzakken. 
 • Te hoge belasting
  Vooral in de 19e eeuw zijn veel gebouwen met één of meerdere verdiepingen verhoogd zonder dat er aandacht was voor de fundering.
 • Uitvoeringsfouten
  Bij de uitvoering van de fundering kan iets zijn misgegaan. Bij het heien kunnen palen bijvoorbeeld kapot zijn geslagen.
 • Wateroverlast of droogstand
  Een verlaging van de grondwaterstand in de stad kan verschillende oorzaken hebben, zoals een lekkende riolering of door grondwateronttrekking bij een bouwput.
 • Trillingen
  Trillingen van bouwwerkzaamheden, verkeer of verkeersdrempels kunnen fataal zijn voor een fundering, zeker als er al aantasting is.

Wat zijn de risicogebieden?

 • Het noorden en westen van het land
 • De rivierengebieden
 • Met name vooroorlogse woningen in de hiervoor genoemde gebieden

Tips

Bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente kunt u de oorspronkelijke bouwtekening van uw woning opvragen en informatie krijgen over grondwaterstanden.

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een digitale funderingsviewer ontwikkeld, die inzichtelijk maakt waar funderingsproblemen kunnen opspelen.

Herstelmethoden

 • Paalkopverlaging met betonnen opzetstuk
  Bij deze methode worden de paalkoppen afgezaagd en vervangen door beton tot 50 centimeter beneden de laagst bekende grondwaterstand. Dit kan alleen bij aantasting van vurenhouten paalkoppen door droogstand.
 • Nieuwe fundering
  Hierbij worden naast de oude palen nieuwe palen geplaatst. Op deze palen wordt een nieuwe betonvloer gestort die de dragende wanden ondersteunt.
 • Nieuwe fundering vanuit de muur gedrukt
  Via sleuven in de muur worden slanke buizen naar beneden geperst tot aan de draagkrachtige laag. De buizen, die met beton worden gevuld, kunnen de draagkracht overnemen. De vloer op de begane grond blijft hierbij behouden.
 • Nieuwe fundering met randbalken
  In dit geval worden rond de woning nieuwe funderingspalen geplaatst, die met elkaar worden verbonden door middel van betonbalken.

› Meer over funderingsherstel (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek)

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel helpt huiseigenaren bij de financiering van noodzakelijk herstel. De rijksoverheid heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Andere deelnemende partijen zoals banken en gemeenten hebben nog eens 80 miljoen ingelegd. Alleen huiseigenaren wiens gemeente is aangesloten bij het fonds, komen in aanmerking voor een lening.

> Meer over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.